токсичність

Створення, синтез і біологічна активність похідних 4-тіохіноліну

Одним із перспективних напрямів у створенні біорегуляторів є моделювання сполук, що поєднують декілька фармакофорів. Створення новихвисокоефективних і малотоксичних цитопротекторів значною мірою базується на похідних азотовмісних гетероциклів, серед яких значну роль відіграє хінолін. Проведені дослідження дозволили оцінити токсичність досліджуваних сполукinsilico, invitro та invivo, що дало змогу визначити декілька факторів, які впливають на рівень токсичної дії похідних 4-тіохіноліну,і напрям пошуку нетоксичних речовин у цьому ряду сполук.

ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТІОСУЛЬФОНАТНИХ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ

Піримідин  та  його  похідні  є  важливими  об’єктами  для  хімічного  синтезу  та  розробки на  їх  основі  нових  лікарських  засобів.  Відоме  практичне  застосування  ряду  речовин  з піримідиновим  гетероциклом  у  медичній  практиці.  Проведено  прогнозований  скринінг біологічної  активності,  цитотоксичності  та  токсичної  дії  на  щурах  деяких  синтезованих тіосульфонатів піримідину з використанням відповідних on line програм.

ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ S-АЛКІЛОВИХ ЕСТЕРІВ 8-ХІНОЛІНТІОСУЛЬФОКИСЛОТИ

Хінолін та його похідні є важливими сполуками для хімічного синтезу та розробки на їх основі нових лікарських засобів. Відоме практичне застосування ряду речовин з хіноліновим гетероциклом вмедичній практиці.Нами проведено прогнозований скринінг біологічної активності, цитотоксичності та токсичної дії на щурахсинтезованих S-алкілових естерів 8-хінолінтіосульфокислоти з використанням відповідних online програм.

PROBLEM OF DISPOSAL OF ORGANOCHLORINE WASTE OF VINYL CHLORIDE PRODUCTION

The sources of organochlorine waste formation, its toxicity, and environmental impact are analyzed, and methods of its disposal are considered. The composition of insoluble compounds in the stillage residues of the dichloroethane rectification stage before incineration is determined, and the method of their extraction is proposed.

INFLUENCE OF PETROL AND PETROLEUM COMPONENTS’ VAPOURS ON HUMAN ORGANISM

The work deals with the analysis of sources and ingression of petroleum vapours into environment, as well as with petrol losses and the dependence of the vapours concentration on the tank volume and the ambient temperature. The concentration of petroleum vapours at the petrol station and the individual risk of hazard level have been calculated. The chemical composition of petrol is shown, toxicity of its components and their influence on the human organism as a whole are analyzed.

Залежність токсичності фенолів від типу і положення замісників

Вивчено токсичність 28 похідних фенолу, які мають алкільні замісники в 2- i 6-положенні і функційні групи NH2 , CN, ОН в 4-положенні. Показано, що найменшу токсичність мають феноли з двома трет-бутиловими замісниками в о-положенні. Токсичність зростає при віддаленні функційних п-замісників від бензольного ядра. Отримані результати вказують на можливість синтезу нових, нетоксичних, біологічно активних фенольних сполук.