Масообмін процесу капсулювання дисперсних матеріалів у стані псевдозрідження

Автори: 
Oleg Nagursky and Yaroslav Gumnitsky

Lviv National Polytechnic University 12, Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine; nahurskyy@mail.ru

Наведено експериментально-аналітичні дослідження процесу масообміну під час капсулювання дисперсних матеріалів у стані псевдозрідження. Визначено коефіцієнти масовіддачі під час капсулювання у залежності від швидкості повітря для різних дисперсних матеріалів.

[1] Gelperin N.: Osnovy Techniki Psevdoozyzeniya. Khimiya, Moskwa 1964.
[2] Kunii D.: Promyshlennoe Psevdoozyzenie. Khimiya, Moskwa 1976.   
[3] Devidson I.: Psevdoozyzenie. Khimiya, Moskwa 1974.  
[4] Demchuk I.: PhD thesis, Lviv Polytechnic Nats. Univ., Lviv 1991.
[5] Atamanyuk V. and Gumnitskyy Ya.: Naukovi Osnovy Filtraciynogo Sushinnya Dispersnykh Materialiv. Vyd-vo Lviv. Politechn., Lviv 2013.
[6] Tovazhnyansky L., Hotlinska A. and Leschenko V.: Procesy i Aparaty Khimichnoi Technologii. Nats. Univ. “KhPI”, Kharkiv 2007. 
[7] Flisjuk E.: D.Sc. thesis, Sanct-Peterburg Gos. Khimpharm Academ., Sanct-Peterburg 2006
[8] Nagursky O.: Vopr. Khimii i  Khim. Techn., 2011, 3, 105.
[9] Kornienko Ja.: D.Sc. thesis, Nats. Tekhn. Univ. Ukrainy “KPI”,  Kyiv 2003.