Нестаціонарний теплообмін під час капсулювання дисперсних матеріалів у стані псевдозрідження

https://doi.org/10.23939/chcht09.04.497
Надіслано: Липень 04, 2014
Переглянуто: Серпень 28, 2014
Прийнято: Березень 18, 2015
Автори: 
Oleg Nagursky, Yaroslav Gumnitsky and Victoria Vaschuk

Lviv National Polytechnic University 12, Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine; nahurskyy@mail.ru

Наведено експериментально-аналітичні дослідження процесу теплообміну під час капсулювання дисперсних матеріалів у стані псевдозрідження. Визначено коефіцієнти тепловіддачі під час нагрівання дисперсного матеріалу у стані псевдозрідження у залежності від швидкості повітря для різних типів матеріалів.

[1] Demchuk I.: PhD thesis, Lviv Polytechnic Nats. Univ., Lviv 1991.
[2] Ovchinnikov L. and Lipin A.: Kapsulirovanie Mineralnykh Udobrenij vo Vzveshenom Sloe. Ivan. GKhTU, Ivanovo 2011.
[3] Tovazhnyansky L., Hotlinska A. and Leschenko V.: Procesy i Aparaty Khimichnoi Technologii. Nats. Univ. “KhPI”, Kharkiv 2007.
[4] Lipin A.: Intensyfikatsia Teplowykh i Massoobmennykh Procesov v Heterohennykh Sredakh. Ivan.GKhTU, Ivanovo 2009.
[5] Lykov A.: Teoria Teploprovodnosti. Vysh.shkola, Moskwa 1967.
[6] Gelperin N.: Osnovy Techniki Psevdoozyzeniya. Khimiya, Moskwa 1964.
[7] Atamanyuk V. and Gumnitskyy Ya.: Naukovi Osnovy Filtraciynogo Sushinnya Dispersnykh Materialiv. Vyd-vo Lviv. Politechn., Lviv 2013.
[8] Kunii D.: Promyshlennoe Psevdoozyzenie. Khimiya, Moskwa 1976.
[9] Flisjuk E.: D.Sc. thesis, St. Petersburg Gos. Khimpharm. Acad., St.Petersburg 2006.