Склоутворення й властивості стекол у системі MgO-BaO-B2O3

https://doi.org/10.23939/chcht09.04.463
Надіслано: Серпень 26, 2014
Переглянуто: Вересень 22, 2014
Прийнято: Грудень 11, 2014
Authors: 

Galyna Fomenko, Oleksandr Nosenko, Viktor Goleus, Nataliia Ilchenko and Oleksandra Amelina

State Higher Education Institution “Ukrainian State University of Chemical Technology” 8, Gagarina Ave., Dnipropetrovsk, Ukraine; FomenkoGV@i.ua

Досліджено склоутворення в малоборній області системи MgO-BaO-B2O3 (вміст B2O3 ≤ 50 мол. %). Встановлено взаємозв'язок між властивостями стекол (щільність, теплове розширення, температура початку розм'якшення, питомий об'ємний опір) та їх хімічним складом.

[1] Strnad Z.: Steklokristallicheskie Materialy. Strojizdat, Moskwa 1988.
[2] Khodakovskaya R.: Steklo i Keramika.1989, 6, 36.
[3] Nosenko А., Goleus V., Ponomarchuk Е. at al.: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2003, 5, 47.
[4] Mazurin О., Strel'tsina М. and Shvayko-Shvaykovskaya T.: Svoystvа Stekol i Stekloobrazuyushhih Rasplavov. Nauka, Leningrad 1975.
[5] Appen A.: Khimiya Stekla. Khimiya, Leningrad 1974.
[6] Aleynikov F.: Izd. Аcad. Nauk Аrm. SSR, 1970, 5, 157.
[7] Pevzner B. and Klyuev V.: Fizika i Khimiya Stekla, 2004, 30, 689.
[8] Sokolov I., Murin I., Naraev V. and Pronkin A.: Fizika i Khimiya Stekla, 1999, 25, 593.
[9] Sindhu S., Sanghi S., Aragwal A. et al.: Physica B, 2005, 365, 65.
[10] Rza-zadе P., Rustamov P. and Gaydarova E.: Azerbaijan. Khim. Zh., 1961, 17, 113.
[11] Bobkova N., Silich L. and Tereshhenko L.: Sbornik Zadach po Fizicheskoi Khimii Silikatov i Tugoplavkih Soedinenij. Universitetskoe izd., Minsk 1990.