Випуск 9, Номер 4, 2015

У цьому номері

(18 статей)
Der Liaw, Ying Huang, Cheng Chang, Boris Rumyantsev, Tat’yana Lozinova, Vitaly Zubov, Anatoly Olkhov, Victor Bagratashvili, Gennady Zaikov and Anatoly Ischenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.445
Galyna Fomenko, Oleksandr Nosenko, Viktor Goleus, Nataliia Ilchenko and Oleksandra Amelina
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.463