Cила Лоренца у вихровому електричному полі

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У наш час функції закону взаємодії рухомих на­ла­дованих тіл перебрала на себе цілковито теорія відносности, прикриваючись псевдогаслом про не­спро­можність перетворень Галілея. Усупереч цьому в статті адаптовано силу Лоренца на випадок рухо­мих ладунків у всеможливому діапазоні швидкостей у звиклих три вимір­ному Евклідовому просторі і часі. При цьому враховано скінченну швидкість поши­рення електричного поля і закон збереження елект­рич­ного ладуну. На цій підставі просимульовано тра­єкторію вільного руху електрона в нерівномірному елек­тричному полі, зґенерованому позитивно наладованимним сферичним тілом.

  1. Poincare, On Science (translated from Frans.). Moscow: Science, 1983. (Russian).
  2. S. Karavashkin, “On the curvature of space-time”. Selfie Proceedings, 2017. http://www.decoder.ru/list/all/topic_312/. (Russian).
  3. https://en.wikipedia.org.wiki/Lorenz Force. (Russian).
  4. G. Ivchenkov, “Force interaction of moving charges with each other and with the fields "Relativistic" Coulomb's law”. http://new-idea.kulichki.net/ pubfiles/151026192403. pdf. (Russian).
  5. R. F. Feynman., R. B. Leighton, and M. Sands, The Feinman lectures on Physics. Massachusetts, Palo Alto, London, USA: Addison-Wesley publ. comp., inc. reading, 1964.
  6. K. S.Demirchan, Movable charge in four-dimen­sional space according to Maxwell and Einstein. Мos­cow: Komtekh-Print, 2008. (Russian)
  7. V. Tchaban, Non-standard problems of electricity, mechanics, philosophy. Lviv: “Space M”, 2019. (Ukrainian)