Інструкція для авторів

 1. Подання публікації
 2. Вимоги до оформлення статей
 3. Технічні вимоги до оформлення статей
 4. Приклади оформлення Списку літератури і REFERENCES
 5. Цитування в тексті

1. Подання публікації

Редакція наукового журналу "Геодинаміка" не приймає статті оглядового, біографічного характеру.

Автори подають у науковий журнал "Геодинаміка"  статті  українською та англійською мовами (іноземні автори подають тільки англійською).

Обсяг статті -8-15 сторінок. Неприпустимо використовувати такі елементи форматування як „розрив розділу з нової сторінки“ та колонтитули.

Наукова публікація у фаховому журналі «Геодинаміка» повинна враховувати вимоги міжнародних наукометричних баз даних (SciVerse Scopus, Web of Science та ін.) до наукових статей.

Подані в журнал «Геодинаміка» статті проходять незалежне закрите рецензування.

Автори подають у журнал «Геодинаміка» підготовані відповідно до поданих нижче вимог, набрані у програмі Місrosoft Word 97-2003 повністю відформатовані

електронні версії статей – файли *.doc ; ( файли *.docx, *.docm – не приймаються), а також:

окремо файли рисунків у форматі JPEG з англомовними надписами на них, 

заповнену анкету авторів (на сайті),

сканований акт експертизи статті, 

та  скановану заяву довільної форми за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь-яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей.

Авторам необхідно надсилати електронні версії статей і супровідних документів на ел. пошту наукового журналу "Геодинаміка"  jgd@lpnu.ua 

 

2. Вимоги до оформлення статей

Виклад основного матеріалу статті повинен мати такі обов’язкові елементи (підрозділи):

 • вступ (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень…);
 • мета;
 • методика;
 • результати;
 • наукова новизна
 • практична значущість;
 • висновки.

Підрозділи «Методика» і «Результати» можуть мати додатково конкретні назви і містити додаткові підрозділи з назвами відповідно до викладеного матеріалу.

Структура статті (сторінки не нумерувати!):

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • повний список (спів)авторів (ініціали та прізвища, порядковий номер у списку (верхнім індексом) [якщо автори працюють у різних організаціях] та додатково для співавтора для листування – зірочка) – у другому і т.д. рядках;
 • відомості про (спів)авторів: (верхній індекс – арабська цифра та додатково зірочка для автора-кореспондента), організація – місце роботи та/або відомство, повна поштова адреса (корпус, будинок. вулиця, назва населеного пункту, країна), для (спів)автора для листування – додатково номери телефонів, факсу, електронна пошта, ORCID (http://orcid.org/)  (обов’язково!). Кожна наступна адреса та дані для листування починаються з нового рядка.
 • назва статті;
 • анотація (одним абзацом, обсягом не менше як 1800 знаків) – має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити такі елементи, без їх явного виділення: мета, методика, результати, наукова новизна, практична значущість;
 • ключові слова (5–10 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень);
 • основний текст статті розміщується у дві колонки однакової ширини (рисунки і таблиці – див. нижче); посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках [автор(и), рік], [автор та ін., рік] і відповідають поданим у кінці статті спискам (двоколонкова структура статті зберігається), оформленим так: спочатку всі посилання кирилицею від А до Я, потім усі латиницею (A…Z), подані в алфавітному порядку. Бібліографічний запис використаної літератури слід оформлювати відповідно до стандарту «ДСТУ 8302:2015 - нижче подано приклади оформлення Списку літератури.
 • інформаційний блок англійською (для україномовної статті) або українською (для англомовноїї) – одною колонкою (формат аналогічно до шапки статті): повний список (спів)авторів (ініціали та прізвища, порядковий номер у списку (верхнім індексом) та додатково для співавтора для листування – зірочка), відомості про (спів)авторів (організація – місце роботи і т.д.), назва статті, анотація (ідентична за змістом анотації у статті, одним абзацом, обсягом не менше 1800 символів, структурована (за логікою опису результатів у статті) та має містити такі елементи без їх явного виділення: мета, методика, результати. наукова новизна, практична значимість), ключові слова;

Вимоги до списку посилань:

 • обсяг –  13-30 джерел;
 • більшість джерел - латиницею з іноземних журналів з визначеним індексом цитування;
 • джерела іноземною мовою в україномовній версії статті розміщуються після всіх джерел кирилицею
 • джерела повинні бути після 2000 року;
 • допускається не більше 20% самопосилань 

Перелік літературних джерел надається з підзаголовком СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  чи REFERENCES (якщо стаття англомовна).
Присутність бібліографічного списку в статті є обов’язковою!

Для транслітерації прізвищ авторів рекомендовано користуватись системою автоматичної транслітерації згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55  - на сайті http://ukrlit.org/transliteratsiia  і програмою транслітерації російського тексту в латиницю на сайті http://www.translit.ru/

3. Технічні вимоги до оформлення статей

Параметри сторінки: розмір сторінки А4; всі поля по 25 мм, основний текст – у дві колонки, без автоматичних переносів). Шрифт Times New Roman (TNR). Шапка статті набирається шрифтом TNR на всю ширину сторінки (в одну колонку) в такому порядку:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки) – в першому рядку з вирівнюванням по лівому краю (шрифт TNR 12, напівжирний), інтервал перед – 0 пт., після – 12 пт.
 • повний список (спів)авторів у другому (третьому) рядку з вирівнюванням по лівому краю (шрифт TNR 12, великими літерами). Інтервал перед – 0 пт., після – 6 пт.
 • відомості про (спів)авторів (шрифт TNR 9, малими літерами). Інтервал перед блоком і після нього – 0 пт.
 • назва статті – з вирівнюванням по лівому краю (шрифт TNR 12, напівжирний, великими літерами). Інтервал перед і після –12 пт.
 • анотація з вирівнюванням по ширині, шрифт TNR 10. Інтервал після – 0 пт.
 • ключові слова з вирівнюванням по ширині, шрифт TNR 10, простий; перед списком курсивом вказується Ключові слова: знак розділу – крапка з комою, Інтервал після – 12 пт. з вставкою розриву – новий розділ на біжучій сторінці.
 • основний текст статті – у дві колонки однакової ширини (7,7 см) з відстанню між ними 0,6 см і вирівнюванням по ширині. Текст статті – шрифт TNR 10 pt, у звичайному режимі, інтервал одинарний. Абзацний відступ – 5 мм. Абзаци не відокремлювати один від одного додатковими відступами. Заголовки підрозділів – шрифт TNR 10 pt, напівжирним, у звичайному режимі, без крапки вкінці і абзацного відступу, вирівнювання по центру. Від попереднього тексту підзаголовок відокремлюється інтервалом у 12 пт., від наступного – 6 пт.
 • Таблиці і рисунки – розміщуються у колонках (невеликі) або на всю ширину сторінки (більші), дуже великі і широкі – в альбомній орієнтації на всю висоту сторінки (рисунки як виняток, з можливим переносом на наступну сторінку – на розвороті (парна і непарна сторінки, портретна чи альбомна орієнтація)). Для переходу від 2-х колонок до одної перед і після таблиці чи рисунка вставляється розрив – початок нового розділу на біжучій сторінці.

Набір таблиць. Таблиці мають дати читачеві відомості в наочній і дохідливій формі, повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні дані, потрібні для ілюстрування тексту статті. Таблиця має бути надрукована по можливості якомога ближче до першого посилання на неї в тексті. Таблиці набираються в Microsoft Word таким чином. Порожній рядок (або рядок з розривом – початком нового розділу).

Наступний рядок – Таблиця 1 (Table 1): стиль звичайний (шрифт TNR, розмір 10 pt, курсив), вирівнювання по правому краю. Наступний рядок (рядки) – Назва таблиці: шрифт TNR, розмір 10 pt, напівжирний, вирівнювання по центру, інтервал перед – 0 пт., після – 6 пт. Наступний рядок (рядки) – Назва таблиці англійською мовою. Текст і заголовки граф таблиці набирають основним шрифтом 10 pt з вирівнюванням посередині відповідних граф. Після самої таблиці – порожній рядок (або рядок з розривом – початком нового розділу). У разі розміщення однієї таблиці на декількох сторінках над її продовженнями/закінченням вказується відповідно Продовження/Закінчення табл. 1. Шапку таблиці та номери стовпців необхідно повторювати на кожній сторінці даної таблиці.

Якщо таблиця (чи рисунок) у тексті тільки одна, слів Таблиця 1 (Table 1), Рис. 1. (Fig. 1.) не пишеться, посилання у тексті таке – див. рисунок (див. таблицю).

Ілюстрації (рисунки) можуть бути чорно-білі, у відтінках сірого, чи кольорові. Рисунки та фотографії (растрові, з роздільною здатністю не нижче за 300 dpi) вставляються в текст статті в режимі вставки рисунка (не фреймом). Ілюстрації надаються також у вигляді окремих файлів формату JPEG. Перші посилання на ілюстрації в тексті повинні, як правило, безпосередньо передувати ілюстрації або ж, щонайменше, бути розташованими якнайближче до неї. Зазвичай посилання дають у такій формі:... Як показано на рис. 1 або... На схемі (рис. 1) показано ... При повторному посиланні в тексті на ілюстрацію робиться запис (див. рис. 1). Підпис під рисунком має бути поза полем малюнка (доступний для текстового редагування), інтервали перед і після – по 6 пт., набирається шрифтом TNR 11 pt, у звичайному режимі, з вирівнювання по центру, слова Рис. 1. (2, 3, ...) – напівжирним шрифтом. Більша за обсягом (більше 2-х рядків) розшифровка позначень на рисунку подається шрифтом TNR 10 pt з вирівнюванням по ширині. Нижче шрифтом TNR 10 pt (курсив) подається переклад підпису до рисунка і розшифровки англійською мовою (Fig. 1. Аааа...). До рисунка і після англійського підпису (розшифровки) – порожній рядок (або рядок з розривом – початком нового розділу) (10 pt).

Набір формул. Для набору формул використовується вбудований у Word for Windows редактор формул Microsoft Equation 3.0 або MathType 5. Формули розташовують окремими рядками, посередині колонки, і лише нескладні, невеликі формули, на які немає більше посилань у тексті, розміщують усередині текстових рядків. Як виняток дозволяється розміщення громіздких формул (які неможливо поділити на окремі частини) на всю ширину сторінки, а не в дві колонки. Арабськими цифрами в круглих дужках позначають порядковий номер формули в статті. Його поміщають у правий край набору в один рядок із нумерованою формулою. Якщо формула багаторядкова, то номер розташовують у рядок з останнім рядком формули. До і після формул – інтервал по 6 пт.

Загальні правила набору:

1. Цифри у формулах набирають прямим шрифтом;

2. Літерні позначення величин (символи), для яких застосовуються літери латинського алфавіту, набирають курсивом;

3. Скорочені математичні терміни (наприклад, sin, arcsin, lg, lim, const, max) набирають прямим шрифтом;

4. Скорочені найменування фізичних і технічних одиниць виміру, метричних мір і похідних від них набирають прямим шрифтом, без крапок, наприклад: 12 км;

5. Скорочення в індексах набирають прямим шрифтом, наприклад: Lпол (тобто L польоту); Якщо індекс є символом величини, він друкується курсивом, наприклад: (х – координата); 6. Не дозволяється розміщувати позначення одиниць виміру поруч із формулою, що відображає залежність між величинами або між їх числовими значеннями у формі літер. У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри – розміри: загальний – 11 pt, великі індекси – 8 pt, малі індекси – 6 pt, великі символи – 17 pt, малі символи – 11 pt; стиль: текст функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт TNR, для решти стилів – шрифт Symbol.
• Посилання на літературні джерела (двоколонкова структура статті зберігається). Перелік літературних джерел розташовується в алфавітному порядку та надається з підзаголовком СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  чи REFERENCES (якщо стаття англомовна) – TNR 10 pt, великими літерами), який відокремлюється від основного тексту й самого списку інтервалами перед 12 пт., після 6 пт. та розміщується посередині колонки. Присутність бібліографічного списку в статті (з відповідністю наведеним у правилам вимогах) є обов’язковою!
Далі однією колонкою (після рядка з розривом – початком нового розділу з міжрядковим інтервалом 1,5) подаються:
• інформаційний блок іншою мовою (російською для україномовної статті або українською для російськомовної) – повний список (спів)авторів, відомості про (спів)авторів, назва статті, анотація, ключові слова– формат відповідає формату шапки статті.
• інформаційний блок англійською мовою та латиницею (після порожнього рядка з міжрядковим інтервалом 1,5): повний список (спів)авторів, назва статті, анотація, ключові слова – формат відповідає формату шапки статті.
• посилання на літературні джерела (REFERENCES)
Колонтитули не заповнюються. Колонтитули, номери сторінок і дата надходження статті та прийняття її до друку вставляються при верстанні.
До друкованого примірника статті додається на окремій сторінці інформація про авторів – прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, інформація про вчені ступені та наукові звання (якщо є), службова чи домашня адреса, контактні телефони, ел. пошта, вказівка, з ким вести переписку.
В супровідному листі слід вказати, в який розділ журналу (“Геодезія”, “Геологія” чи “Геофізика”) пропонується включити статтю.
Подані в журнал “Геодинаміка” статті проходять закрите редакційне і незалежне рецензування.

Для статей, які стосуються суміжних з геодинамікою питань, у вступі і висновках (бажано відобразити також і в назві) має бути розкритий зв’язок викладених результатів досліджень з геодинамічною проблематикою.

Статті, підготовані з відхиленням від наведених вимог форматування, а також ті, що отримали негативні оцінки чи зауваження при редакційному рецензуванні, без відповідних правок і доопрацювань до публікації в журналі не приймаються.

З усіх питань публікації матеріалів, а також щодо отримання електронних шаблонів (зразків) форматування статей звертатись до  секретаря редколегії  Гавришкевич Галини, ел. пошта: jgd@lpnu.ua, galyna.gavryshkevich@gmail.com

 

4. Приклади оформлення Списку літератури

( згідно з описаним вище стандартом « «ДСТУ 8302:2015)

Список літератури оформляється мовою першоджерел.

СТАТТЯ в журналі, газеті: один автор

Шинкаренко Д. А. Особливості транспортного комплексу великого міста. Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В.Н.Каразіна, 2013. № 1084. Вип.39. С.196–200.

Два автори

Загірняк М., Костенко А. Про користування можливостями міжнародної бази даних Scopus. Вища школа. 2017. № 5–6. С.48–55.

Три і більше авторів

Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218.

КНИГИ:

Один автор

Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с.

Два автори

Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.

Три автори

Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с.

Чотири і більше авторів

Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с.

Законодавчі та нормативні документи

Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017).

Монографія

Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с.

Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України. Київ, 2008. С. 302—310.

Матеріали конференції

Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136.

Дисертація

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Київ, 2005. 276 с

Патент:

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна.  № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл.  № 8 (кн.1). 120 с.

Електронні ресурси:

Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство. URL: https://textbook.com.ua/dokumentoznavstvo/1473445811

Приклади оформлення REFERENCES

Оформити References в стилі APA можна на сайті http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book/manual

а також у Google академії  за посиланням http://scholar.google.com.ua - (через "послатися" - внизу), заодно і провірити їх.

Бібліографічні посилання Академії Google дозволяють авторам стежити за цитуванням своїх статей. Ви можете дізнатися, хто посилається на ваші публікації, створити діаграму цитування та обчислити показники цього процесу.

У кириличних першоджерелах бажано вказувати (in Ukrainian), (in Russian) etc.

Якщо кириличні першоджерела у References (перекладені автором чи взятий переклад в Інтернеті)  при пошуку в Google академії не знаходяться, тоді доцільно вказувати їх URL адресу чи DOI.

 

 

СТАТТЯ в журналі, газеті: один автор

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes105(2), 221-232. doi:10.1016/j.obhdp.2007.08.002

 Два автори

Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research59(4), 286-295. doi:10.1037/1065- 9293.59.4.286

 Більше ніж два автори

Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist63(3), 182-196. doi:10.1037/0003-066X.63.3.182

КНИГА

Без автора

Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster.

Один автор

Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.

 Два автори

Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin

Група авторів

Australian Bureau of Statistics. (2000). Tasmanian year book 2000 (No. 1301.6). Canberra, Australian Capital Territory: Author. Retrieved fromhttp://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/CA2568710006989... $File/13016_2000.pdf

1-7 авторів

Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., Audendrode, M. V., & Royer, J. (2010). The mutual fund industry: Competition and investor welfare. New York, NY: Columbia University Press.

8 і більше авторів

Zinn, H., Konopacki, M., Buhle, P., Watkins, J. E., Mills, S., Mullins, J. W. ... Komisar, R. (2008). A people`s history of American empire: A graphic adaptation. New York, NY: Metropolitan Books.

Організація як автор

Реасе Согрs. (2006). А life inspired. Washington,   DС: Аuthог.

Частина книги:

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. Іп Т. Моггіsоп (Еd.), Виrп this Ьоок (рр. 22-32). New York, NY: НагрегСоІІіns РиЬІіshers.

Багатотомні видання:

Milton, J. (1847). The prose works of John Milton (Vol. 1-2). Philadelphia, PA: John W. Moore.

Багатотомні видання (окремий том):

Niehuis, S. (2008). Dating. In J. T. Sears (Ed.), The Greenwood encyclopedia of love (Vol. 6, pp. 57-­60). Westport, CT: Greenwood.

 Книга під редакцією

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color: Psychological interventions with culturally diverse youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 

Дисертація

Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to sustainable cities (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No. 327681)

Матеріали конференцій:

Josang, A., Maseng, T., & Knapskog, S. J. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: Springer Berlin.

 Доповіді, звіти:

U.S. Department of Health and Human Services. (2005). Medicaid drug price comparisons: Average manufacturer price to published prices (OIG publication No. OEI-05-05- 00240). Washington, DC: Author. Retrieved fromhttp://www.oig.hhs.gov/oei/reports/oei-05-05-00240.pdf

Закони, статути, накази:

Law of Ukraine. On Land Protection. 962-IV  § section II article 6 (2003).

Патент:

Le Van Meautte, V. (2003). U.S. Patent No. 6,601,955. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Matіko, H. (1999). Patent of Ukraine 26933. Kyiv: State Patent Office of Ukraine

Електронні ресурси:

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval interaction. Retrieved from http://www.db.dk/pi/iri

Muses, C. A. (Ed.). (1961). Esoteric teachings of the Tibetan Tantra. Retrieved from http://www.sacred-texts.com

 

5. Цитування в тексті (укр. і англ.)

Внутрішньотекстове посилання без цитати

один автор:(Павлюк, 2016)

(Beckman, 2011) 

два автори:

(Федоришин, Витвицька, 2010)

(Alekhin & Shagrova, 2009) або (Alekhin and Shagrova, 2009)

3-5 авторів:    (Максимчук та ін.,2016)

перший раз цитується: (Dobrynyn, Vendelshteyn & Kozhevnykov, 2004) або (Dobrynyn, Vendelshteyn and Kozhevnykov, 2004), при повторному цитуванні: (Dobrynyn et al., 2004)  або   Dobrynyn et al. (2004)

6 авторів і більше: (Максимчук та ін.,2019)

(Rusov et al.,2014)

на кілька робіт різних авторів одночасно: (Alekhin, 2004; Beckman, 2011)

Внутрішньотекстове посилання з цитатою всередині рядка

Wordsworth (2006) stated that romantic poetry was marked as a "spontaneous overflow of strong feelings" (p. 263).

Romantic poetry characterized by "spontaneous overflow of powerful feelings" (Wordsworth, 2006, p. 263).

 

Редколегія просить авторів у оформленні статей дотримуватись наведених вище рекомендацій.

АНКЕТНІ ДАНІ автора статей до журналу “Геодинаміка”

П.І.Б.:

Науковий ступінь

 

Вчені звання

 

Посада

 

Місце праці

 

Алреса, пошт.індекс

 

Телефон (моб.)

 

Ел. пошта