Карта вертикальних голоценових рухів Волино-Поділля та Передкарпаття

https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.058
Надіслано: Травень 10, 2011
Автори:
1
Український державний геологорозвідувальний інститут

Реалізовано підхід до картування, що ґрунтується на встановленій властивості геодинамічної пам’яті сучасного ґрунтового покриву (голоцен). Структура та фації ґрунтового покриву розглядаються як новий донор інформації про динаміку рельєфу. Визначений ряд тектогенної еволюції ґрунтоутворю­ваних процесів і типів ґрунтів у діапазоні від опускань до стабільного режиму та до піднять різної інтенсивності. Для західного Волино-Поділля і Передкарпатського прогину обґрунтовано калібру­вальний ряд “тип ґрунту – сумарна амплітуда вертикальних рухів”. На його основі вперше складена й проінтерпретована карта голоценових рухів масштабу 1:500000 з суцільним покриттям території. Диференційовані режими рухів порівнюються з даними геолого-геоморфологічних методів по морфоструктурах регіону.

 1. Востокова А.В., Кошель С.М., Ушакова Л.А. Оформление карт. Компьютерный дизайн. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 288 с.
 2. Геотектоника Волыно-Подолии / Чебаненко И.И., Вишняков И.Б., Власов Б.И. и др. – К.: Наук. думка, 1990. – 244 с.
 3. Гофштейн И.Д. Геоморфологический очерк Укра­инских Карпат. – К.: Наук. думка, 1995. – 87 с.
 4. Гофштейн И.Д. Неотектоника западной Волыно-Подолии. – К.: Наук. думка, 1979. – 156 с.
 5. Гофштейн И.Д., Зубко А.С. Роль неотектоники в изучении перспектив нефтегазоносности Во­лыно-Подольской плиты // Геология и геохи­мия горючих ископаемых. – 1976. – Вып. 46. – С. 52–57.
 6. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Кар­пат / В.Ю. Максимчук, В.Г. Кузнєцова, Т.З. Вер­бицький та ін. – К.: Наук. думка, 2005. – 256 с.
 7. Дюшофур Ф. Основы почвоведения. Эволюция почв (Опыт изучения динамики почвообразо­вания). – М.: Прогресс, 1970. – 592 с.
 8. Знаменская Т.А., Чебаненко И.И. Блоковая текто­ника Волыно-Подолии. – К.: Наук. думка, 1986. – 156 с.
 9. Караваев В.Я. Широтная зональность тектоники Львовско-Волынского бассейна // Доклады АН УССР. – Серия Б. – Геол., хим. и биол. науки. – 1987. – № 2. – С. 10–12.
 10. Ковда В.А. Биогеохимия почвенного покрова. – М.: Наука, 1985. – 264 с.
 11. Мендрий Я.В. К вопросу точности оцифровки карт // Науковий вісник НГАУ. – 2002. – № 4. – С. 83–85.
 12. Морфоструктура нафтогазоносних областей УРСР / Волков М.Г., Купраш Р.П., Палієнко В.П. та ін. – К.: Наук. думка, 1974. – 260 с.
 13. Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и ее отра­жение в рельефе Украины. – К.: Наук. думка, 1992. – 116 с.
 14. Палієнко В.П., Спиця Р.О., Кендзера О.В. та ін. Сучасні рухи земної кори на території України: проблеми тектонічної інтерпретації та карто­графування // Геоінформатика. – 2004. – № 1. – С. 66–73.
 15. Поливцев А.В. Карта голоценовых движений Во­лыно-Подолии (предварительные нефтегазо-поисковые выводы) // Тезисы докладов VII Междунар. конф. “Геодинамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносных регионов Украины: Крым–2007”. – Симферополь. – 2007. – С. 272–275.
 16. Поливцев А.В. Методика картирования голоцено­вых тектонических движений в нефтегазонос­ных регионах Украины // XV Міжнародний науково-технічний симпозіум “Геоінформацій­ний моніторинг навколишнього середовища: GPS i GIS-технології”: Збірник матеріалів. – Львів, Львівське астрономо-геодезичне това­риство. – Львів, 2010. – С. 142–147.
 17. Поливцев А.В. Патент RU № 2321028. Способ количественной оценки вертикальных тектони­ческих голоценовых движений. – 2008. – Бюл. № 9. – 16 с.
 18. Полівцев А.В. Педогеоморфологічні методи у вив­ченні голоценовых рухів (на прикладі Поділля і передгір’їв Українських Карпат) // Геодина­міка. – 1998. – № 1. – С. 99–110.
 19. Полівцев А.В. Пошук достовірних геолого-гео­морфологічних способів індикації голоценових вертикальних тектонічних рухів // Геодинаміка – 2006. – № 5 – С. 21–33.
 20. Полівцев А.В. Патент UA № 59566. Спосіб інди­кації молодих вертикальних тектонічних рухів. – 2003. – Бюл. № 9. – 4 с.
 21. Полівцев А.В., Рожко І.С., Бужук Л.О. Транскар­патські геотраверси: нові дані з сучасної гео­динаміки // Матеріали наук. конф. “Геофізичні технології прогнозування та моніторингу гео­логічного середовища”. – Львів: Сполом. – 2008. – С. 17–18.
 22. Розанов Б.Г. Почвенный покров земного шара. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – 248 с.
 23. Салищев К.А. Проектирование и составление карт. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – 240 с.
 24. Смірнова О.М. Оптимізація карт градієнтів сучас­них вертикальних рухів земної поверхні гір­ських систем Східної Європи. Автореф. дис.… кандидата техн. наук – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – 2002. – 24 с.
 25. Смірнова О.М. Співставлення карти градієнтів швид­костей вертикальних деформацій земної по­верхні Карпатського регіону з геолого-геофізич­ними даними // Сучасні досягнення геодезичної науки і техніки. – Львів. – 2002. – С. 104–109.
 26. Соколовский И.Л., Волков Н.Г. Методика поэтап­ного изучения неотектоники (на примере юго-запада Русской платформы). – К.: Наук. думка, 1965. – 135 с.
 27. Сомов В.И., Рахимова И.Ш. Современные движе­ния земной коры Карпато-Балканского региона и сопредельных структур. – К.: Наук. думка, 1983. – 144 с.
 28. Сучасна динаміка рельєфу України / В.П. Палієн­ко, А.В. Матушко, М.Є. Барщевський та ін. – К.: Наук. думка, 2005. – 268 с.