Земна кора східного сегменту Українських Карпат в зоні регіонального профілю РП-5: будова, геодинаміка, нафтогазоносність

https://doi.org/10.23939/jgd2023.02.106
Надіслано: Жовтень 12, 2023
1
Українська нафтогазова академія
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
3
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Метою роботи є широко представити для наукової спільноти і детально проаналізувати будову та нафтогазоносність літосфери Буковини (східної частини Карпатського регіону України) за унікальними даними по регіональному профілю МВХ-СГТ РП-5 та по сусідніх регіональних профілях з залученням інших геолого-геофізичних даних. Методика включає детальний комплексний аналіз глибинної будови і нафтогазоносності та нафтогазоперспективності регіону та його окремих зон на основі сейсморозвідувальних даних по регіональному профілю РП-5 та сусідніх нафтогазоносних і нафтогазоперспективних районах з залученням комплексу геолого-геофізичних даних. Результати. У зоні профілю РП-5 детально простежено залягання в земній корі Буковини осадових товщ і покривів Складчастих Карпат, Передкарпатського прогину і краю Східноєвропейської платформи, включно з різноглибинними ярусами карпатських насувів і складок. Встановлено ступінчасте занурення тут краю Східноєвропейської платформи під Карпати (в загальному подібно, як і в інших сегментах Українських Карпат). Встановлено наявність тут під Карпатськими насувами мало дислокованих автохтонних шарів порід мезозойського віку. У цих горизонтах виявлено кілька смуг складок карпатського простягання, до деяких з них, зокрема, до Лопушнянської складки, приурочено відкриті нафтогазові родовища. Виявлено потовщення горизонтів нижньої кори під осьовою частиною Буковинських Складчастих Карпат. У передкарпатській частині профілю простежуються 2 заглиблені древні «сейсмофокальні» зони різного віку утворення та різної вергентності (детально досліджені С.Г. Слоницькою за спеціальними методиками), а також ряд апофізоподібних інтрузій. У результаті комплексного аналізу простежено вплив характерних рис місцевого альпійського геодинамічного процесу – альпійського (карпатського) стиску літосфери в ортогональному до Карпат північно-східному напрямку і відповідні насуви аллохтону на попередньо ступічасто занурений у південно-західному напрямку в результаті подібних до рифтових преальпійських геодинамічних процесів південно-західний край Східноєвропейської платформи. Наукова новизна. Встановлено особливості глибинної будови, геодинаміки, сейсмічності та нафтогазоносності літосфера Буковини за даними по регіональному профілю РП-5 з урахуванням нових даних нафтогазопошукових досліджень у субрегіоні і даних про різні складові геодинамічного процесу в цілому Карпатському регіоні України. Спрогнозовано і підтверджено нафтогазоперспективність ряду глибинних складок автохтонних мезозойських порід у піднасуві Покутсько-Буковинських Карпат. Практична значущість. Результати досліджень дають можливість більш чітко обгрунтовувати напрямки нафтогазопошукових робіт в субрегіоні.

 1. Амашукелі Т. А. Структура літосфери південно-за­хідної окраїни Східноєвропейської платформи за новітніми профілями ГСЗ. Дис. ... канд. геол. наук, Київ, 2021, 169 с.
 2. Атлас родовищ нафти і газу України. В шести томах. Т. 4 : Західний нафтогазоносний регіон. Львів: УНГА, 1998. 328 с.
 3. Байрак Г. Історико-тектонічні особливості форму­вання гідромережі Українських Карпат на ос­нові аналізу 3d-моделі рельєфу. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: збірник наукових праць. Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. С. 141-151.
 4. Бойко Г. Ю., Лозиняк П. Ю, Заяць Х. Б., Анікеєв С. Г., Петрашкевич М. Й., Колодій В. В., Гайвано­вич О. П. Глибинна геологічна будова Карпат­ського регіону. Геологія і геохімія горючих копалин. 2003. № 2. С. 52-61.
 5. Борсук В. А., Гневуш В. В. Деякі технологічні і методичні напрямки вдосконалення сейсміч­них досліджень в Західному регіоні. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2002. № 3(4). С. 189-192.
 6. Гарасимчук В. Ю. Гідрогеохімічні особливості Ло­пушнянського нафто-газового родовища (під­насув Покутсько-Буковинських Карпат). Гео­логія і геохімія горючих копалин. 2001. № 3. С. 77-86.
 7. Геодинамика Карпат / Круглов С. С., Смирнов С. Е., Спитковская С. М., Фильштинский Л.Е., Хиж­няков А.В. К.: Наук. думка, 1985. 136 с.
 8. Гнєвуш В. В. Яремин І. Я. Звіт «Про виконання регіональних сейсмічних досліджень в Карпатській НГП (РП-5, частина РП-11 (Великі Мости – Глибока)) (Титул 959). Фонди ДГРП «Укргеофізика». 1998.
 9. Гнилко О. М. Тектонічне районування Карпат у світлі терейнової тектоніки. Частина 1. Основ­ні елементи Карпатської споруди. Геодинаміка. 2011. № 1(11). С. 47-57. https://doi.org/ 10.23939/ jgd2011.01.047.
 10. Гнилко О. М. Тектонічне районування Карпат у світлі терейнової тектоніки. Стаття 2. Флішові Карпати – давня акреційна призма. Геодина­міка. 2012. № 1(12). С. 67-78. DOI: 10.23939/ jgd2012.01.067.
 11. Гордиенко В. В., Гордиенко И. В., Завгородняя О. В., Ковачикова С., Логвинов И. М., Тарасов В. М., Усенко О. В. Украинские Карпаты (геофизика, глубинные процессы). К.: Логос, 2011. 129 с.
 12. Гофштейн І. Д. Закарпаття – сейсмічно активна територія Карпатського регіону. Геологія і геохімія горючих копалин. 1996. № 3-4 (96-97). С. 183-186.
 13. Гофштейн И. Д. Неотектоника Карпат. Киев: Изд-во АН УССР, 1964. 183 с.
 14. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат. Під ред. В.І. Старостенка. К.: Наук. думка. 2005. 254 с.
 15. Заяць Х. Б. Глибинна будова надр Західного ре­гіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту та газ. ЛВ УкрДГРІ. Львів: Центр Європи, 2013. 79 с.
 16. Кравчук Я. С. Рельєф Українських Карпат. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 576 с.
 17. Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. К.: УкрДГРІ. 2001. 144 с.
 18. Крупський Ю. З. Геологія і нафтогазоносність За­хідного регіону України. Львів: Сполом, 2020. 256 с.
 19. Куровець І. М., Сеньковський І. М., Михайлов В. А., Дригант Д. М., Крупський Ю. З, Гладун В. В., Че­піль П. М., Гулій В. М., Куровець С. С., Шлапін­ський В. С., Шлапінський Ю. В., Колтун Ю. В., Чепіль В. П., Бодлак В. П. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : Монографія. : У восьми томах. Книга ІІ. Західний нафтогазоносний регіон. Київ: Ніка-Центр, 2014. 400 с.
 20. Ладанівський Б. Т., Лящук Д. Н., Сапужак Я. С., Че­бан В. Д. Геоелектрична модель зони зчлену­вання Передкарпатського прогину та Східно­європейської платформи вздовж профіля РП-4 Косів – Мельниця Подільська. Доп. НАН України. 2005. № 5. С. 99-104.
 21. Лебідь М .І., Трегубенко В. І., Слоницька С. Г. Ком­плексний аналіз геофізичних полів Карпат з метою регіонального прогнозу територій, перспективних на нафту і газ, та досдідні роботи МТЗ для вивчення будови складчастих і піднасувних структур. (1999-2004 рр.). (Тема 931). Київ, 2009. Фонди «Геоінформ».
 22. Литосфера Центральной и Восточной Европы / Под ред. А. В. Чекунова. К.: Наук. думка. 1987-1993.
 23. Лозиняк П. Ю., Назаревич А. В., Назаревич Л. Є. Неогенова та сучасна геодинаміка і сейсміч­ність літосфери Закарпаття. Геодинаміка. 2011. № 2(11). С. 170-172. https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.
 24. Мельничук М. И. О генетической связи сейсмичес­ких процессов с тектоникой Карпатского ре­гиона. Геофиз. журн. 1982. Т. 4, № 2. С. 34-41.
 25. Мончак Л. С., Анікеєв С. Г., Степанюк В. П., Жу­ченко Г.О. Геолого-гравітаційне моделювання структур у піднасуві Буковинських Карпат. На-ук. вісник ІФНТУНГ. 2010. № 1(23). С. 33-37.
 26. Муровська А., Амашукелі Т., Альохін В. Поля на­пружень та деформаційні режими в межах української частини Східних Карпат за текто­нофізичними даними. Геофіз. журн. 2019. № 2. С. 84-98. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i2. 2019.164455.
 27. Назаревич А., Байрак Г., Назаревич Л. Особли­вості рельєфу району середньої течії ріки Бор­жави та їхній зв’язок із геодинамікою та сей­смотектонікою. Проблеми геоморфології і па­леогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. 2023. Вип. 1(15). С. 78-103. https://doi.org/10.30970/gpc.2023.1.3949.
 28. Назаревич А., Назаревич Л. Сейсмічність і сей­смотектонічний процес у літосфері Буковини, Покуття і Гуцульщини та їх зв'язок з гео­динамікою регіону. ХІІ міжнародний науково-технічний симпозіум «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS i GIS-технології». 10-15 вересня 2007 р. Алушта (Крим). Львів. 2007. С. 190-193.
 29. Назаревич А., Шеремета П., Кендзера О., Назаре­вич Л. “Літосфера Буковини і Східних Альп: тектоніка, геодинаміка та сейсмічність. Х юві­лейний науково-технічний симпозіум “Геоін­формаційний моніторинг навколишнього сере­довища – GPS i GIS-технології” (6-11 вересня 2005 р. Алушта, Крим). Львів. 2005. С. 64-68.
 30. Назаревич А. В., Назаревич Л. Є. Глибинні паст­ково-колекторські тектонічні структури в літо­сфері Карпатського регіону України: природа, походження і перспективні ресурси. Наук. вісник ІФНТУНГ. 2002. № 3(4). С. 10-21.
 31. Назаревич А. В., Назаревич Л. Є. Про терейнові особливості геодинаміки Українських Карпат та їх зв’язок з нафтогазоносністю // Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування" Україна, м. Трускавець, 7–11 жовтня 2019 р. Київ, 2019. Т.1. С. 355-359.
 32. Назаревич Л. Є. Характеристики сейсмічності і сейсмотектонічного процесу в зонах Карпатського регіону. Автореф. дис... кандидата геол. наук. Київ: ІГФ. 2006. 21 с.
 33. Назаревич Л. Є., Назаревич А. В. Сейсмічна активність району Дністровського гідровузла і сейсмічна небезпека. Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022: колективна монографія. Полтава – Львів: НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» – Дніпро: Середняк Т. К., 2022, – С. 394-415. Book https://doi.org/10.23939/monograph2022.
 34. Назаревич Л. Є., Назаревич А. В. Cейсмічність і де­які особливості сейсмотектоніки Українських Карпат. Геодинаміка. 2012. № 1(12). С. 145-151. https://doi.org/10.23939/jgd2012.01.145.
 35. Назаревич Л. Є., Назаревич А. В. Сейсмогеодина­мічна активізація нафтогазоносних районів Пе­редкарпатського прогину (Долина, Надвірна, Борислав). Мінеральні ресурси України. 2018. № 2. С. 36-42, DOI: 10.31996/mru.2018.2.36-42.
 36. Назаревич Л. Є., Стародуб Г. Р. Деякі особливості сейсмічного процесу в Карпатському регіоні України (40 років спостережень). Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. Київ. 2010. С. 286-299.
 37. Назаревич Л. Є., Назаревич А. В. Характерні риси сейсмотектонічного процесу в літосфері Буко­вини та прилеглих територій. Геодинаміка. 2007. № 1(6). С. 49-54.
 38. Онческу Н. Геология Румынской народной рес­публики. М: Изд-во иностр. лит., 1960. 520 с.
 39. Осадчий В. Г. Приходько О. А. Грицик І. І. Геотер­мічний режим та нафтогазоносність Лопушнян-ського нафтогазоносного району. Геологія і геохімія горючих копалин. 1999. № 2. С. 42-52.
 40. Павлюк М. І., Медведєв А. П. Панкардія: проблеми еволюції. Львів: Ліга-Прес, 2004. 108 с.
 41. Палий М. М., Демянчук В. Г., Крупський Ю. З., Трушкевич Р. Т. Об открытии Лопушнянского нефтяного месторождения в Карпатском регио­не. Геология нефти и газа. 1986, № 3, с. 18-21.
 42. Пилипчук А. С., Кмицикевич І. Є., Лящук Д. Н., Ше­ремета П. М. Перспективы нефтегазоносности мезозойских, палеогеновых отложений в юго-восточной части Бильче-Волицкой зоны Пред­карпатского прогиба. Региональная геология УССР и направления поисков нефти и газа. Збірник наукових праць УкрНДГРІ. Львів, 1985. С. 52-72.
 43. Пилипчук А. С., Карпенчук Ю. Р., Трушкевич Р. Т., Ізотова Т. С. Структурні дослідження Лопуш­нянського родовища. Львів: УкрДГРІ, 1984. 76 с.
 44. Прокопів В. Й., Грицишин В. І. Порометрична і петрофізична характеристика колекторів склад­ної будови в теригенних і карбонатних від­кладах Лопушнянського нафтогазоконденсат­ного родовища. Івано-Франківськ: ЕГДСУ, 2012. 97 с.
 45. Савчук С., Каблак Н., Калинич І., Ничвид М. За­стосування технології INSAR для моніторингу геодинамічних процесів (на прикладі Солот­винського солерудника). Геофізика і геодина­міка: прогнозування та моніторинг геологіч­ного середовища. Зб. наук. праць. Львів, 2023. С. 180-183.
 46. Слоницька С. Г. Деякі результати комплексної ін­терпретації потенціальних полів Західного ре­гіону України. Актуальні проблеми та перспек­тиви розвитку геології: наука й виробництво. Матеріали Міжнародного геологічного форуму (19-24 червня 2017 р., м. Одеса, Україна). Київ: УкрДГРІ, 2017. С. 296-300.
 47. Сомов В. И. Современная направленность разви­тия тектонических структур Карпато-Балкан­ского региона. Геофиз. журн., 1990. Т. 12, №6. С. 39-47.
 48. Строение земной коры и верхней мантии Цен­тральной и Восточной Европы. / Соллогуб В. Б., Гутерх А., Просен Д. и др. К.: Наук, думка, 1978. 272 с.
 49. Сучасна геодинаміка та геофізичні поля Карпат і суміжних територій. / Ред.: К. Р. Третяк, В. Ю. Максимчук, Р. І. Кутас. Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка". 2015. 420 с.
 50. Тектонічна карта Західного нафтогазоносного ре­гіону України. К.: УкрДГРІ. 1994.
 51. Трегубенко В. И., Мегедь Г. В., Горняк З. В., Васи­ленко В. А. Результаты площадной съемки МТЗ м-ба 1:2500000 в западной части Украины. Киев: Геоинформ, 1994. 210 с.
 52. Хом’як Л. М., Хом’як М. М. Моделювання напру­жено-деформованого стану осадового комплек­су в зоні субдукції та динамічні умови фор­мування ранніх насувів Українських Карпат. Геодинаміка. 2013. № 1(14). С. 151-162. DOI: 10.23939/jgd2013.01.151.
 53. Чебан В., Лящук Д. Історія розвитку геофізичних методів розвідки корисних копалин у Захід­ному реґіоні України. Праці НТШ. Т. XIX : Геологічний збірник. Львів, 2007. С. 213-231.
 54. Шеремета П., Назаревич Л., Назаревич А. Особли­вості будови і геодинаміки літосфери Покут­сько-Буковинських Карпат. VII міжнародний науково-технічний симпозіум “Геоінформацій­ний моніторинг навколишнього середовища – GPS i GIS – технології. 2002 р., Алушта (Крим). Львів. 2002. С. 84-87.
 55. Шеремета П., Слоницька С., Ладиженський Ю., Назаревич А., Назаревич Л., Хавензон І., Лев­кович Ю., Пилип’юк М. Глибинна будова літо­сфери і нафтогазоносність Карпатського ре­гіону України за комплексом геофізичних да­них. Збірник наукових праць VII Міжнародної наукової конференції «Геофізика і геодина­міка: прогнозування та моніторинг геологіч­ного середовища». 24-26 вересня 2019 р., м. Львів. Львів: Растр-7, 2019. С. 205-207.
 56. Шеремета П. М. Сейсмогеологічний профіль РП-5 5393 по лінії: м. Бреаза (Румунія) – г. Циблешу – г. Плак – м. Вишеул-де-Сус – г. Чивчин – г. Буракова – м. Путила – г. Осередок – с. До­лішній Шепіт – перевал Мочерна – с. Гільче – с. Диновці. Редакція Гошовського С. В., Чебана В. Д., Бодлака М. П. Лящука Д.Н. ДГП “Укр­геофізика”, ЗУГРЕ, 1999.
 57. Шеремета П. М., Назаревич Л. Є., Назаревич А. В. Будова літосфери Буковини і особливості міс­цевого сейсмотектонічного процесу. Тези до­повідей ІV Міжнародної наукової конференції “Геофізичний моніторинг небезпечних геоло­гічних процесів та екологічного стану середо­вища”. Київ, 9-11 жовтня 2003 р. Київ. 2003. С. 43-45.
 58. Шеремета П .М., Назаревич Л. Є., Назаревич А. В. Глибинні структури герцинського тектонічно­го циклу в літосфері Буковини: особливості бу­дови та геодинаміки. Матеріали V Міжнарод­ної наукової конференції “Моніторинг небез­печних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. 7-9 жовтня, Київ-2004. Київ. 2004. С. 38-39.
 59. Шеремета П. М., Слоницька С. Г., Трегубенко В. І. Ладиженський Ю. М., Назаревич А. В., Наза­ревич Л. Є. Хавензон І. В., Левкович Ю. М. Про колізію Західно-Європейської мікроплити та Східно-Європейської плити в Західному ре­гіоні України за новими даними регіональних геофізичних досліджень та перспективи нафто­газоносності. Геодинаміка. 2011. № 2(11). С. 341-343. https://doi.org/10.23939/jgd2011.02.341.
 60. Шеремета П. М., Стародуб Ю. П., Бодлак П. М. Ро­довище нафти і газу під Карпатським орогеном України. Розвідка та розробка нафтових і га­зових родовищ. 2004. № 1(10). С. 87-96.
 61. Шлапінський В. Є. Геологічна будова Скибового, Кросненського і Дуклянсько-Чорногорського покривів Українських Карпат та перспективи їх нафтогазоносності. Автореф. дис... канди­дата геол. наук. Львів: ІГГГК НАН України. 2015. 22 с.
 62. Шлапінський В. Є. Покутський глибинний розлом і його вплив на тектоніку і нафтогазоносність південно-східного сегменту Карпат. Геодина­міка. 2018. № 2(25). С. 49-64. DOI: 10.23939/ jgd2018.02.049.
 63. Шпак П. Ф., Ризун Б. П., Шеремета П. М., Чиж Е. И., Бойчук М. В. Особенности автохтона Покут­ско-Буковинских Карпат в связи с нефтега­зоносностью. Геол. журн. 1979, №5. С. 3-9.
 64. Яроцкий Г. П., Назаревич А. В., Назаревич Л. Е. Сейсмотектоника Корякского нагорья – одной из активных окраин континента Евразии. Геофиз. журн. 2020. 42, №6. С. 131-163. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v42i6.2020.222290.
 65. Bielik, M., Makarenko, I., Csicsay, K., Legostaeva, O., Starostenko, V., Savchenko, A., Šimonová, B., Dérerová, J., Fojtíková, L., Pašteka, R., Vozár, J. (2018). The refined Moho depth map in the Carpathian-Pannonian region. Contributions to Geophysics and Geodesy. 48 (2), 179-190.
 66. Ciulavu, D., Dinu, C., Szakacs A., and Dordea, D. (2000). Neogene kinematics of the Transylvanian basin (Romania), AAPG Bulletin, v. 84, pp. 1589-1615.
 67. Csontos L., Vörös A. (2004). Mesozoic plate tectonic reconstruction of the Carpathian region. Palaeo­geography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 210, 1-56.
 68. Grad, M., Guterch, A., Keller, G. R., Janik, T., Hegedus, E., Vozar, J., et al. (2006). Lithospheric structure beneathtrans-Carpathian transect from Precambrian platform to Pannonian basin CELE­BRATION 2000 seismic profile CEL05. Journal of Geophysical Research, 111, B03301. https://doi.org/10.1029/2005JB003647.
 69. Hippolyte, J.–C. (2002). Geodynamics of Dobrogea (Romania): new constraints on the evolution of the Tornquist-Teisseyre Line, the Black Sea and the Carpathians. Tectonophysics, 357, 33-53. https://doi.org/10.1016/S0040–1951(02)00361–X.
 70. Huismans, R. S., Bertotti, G., Ciulavu, D., Sanders, C.A.E., Cloetingh, S., Dinu, C. (1997). Structural evolution of the Transylvanian Basin (Romania): A sedimentary basin in the bend zone of the Carpathians. Tectonophysics, 272 (2-4), 249-268.
 71. Kiss, J. (2017). An alternative model for the deve­lopment of the Carpathian Basin and its envi­ronment. Magyar Geofizika. 58/2. 66-75. (in Hungarian).
 72. Kováčiková S., Logvinov I., Nazarevych A., Naza­revych L., Pek J., Tarasov V., Kalenda P. Seismic activity and deep conductivity structure of the Eastern Carpathians. Stud. Geophys. Geod., 2016, 60, P. 1-17, https://doi.org/10.1007/s11200-014-0942-y
 73. Krézsek, C., Bally, A. (2006). The Transylvanian Basin (Romania) and its relation to the Carpathian fold and thrust belt: Insights in gravitational salt tectonics. Mar. Petrol. Geol. 23, 405-442. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2006.03.003.
 74. Matenco, L., Krezsek, C., Merten, S., Schmid, S., Cloetingh, S., Andriessen, P. (2010). Characte­ristics of collisional orogens with low topographic build-up: an example from the Carpathians. Terra Nova, 22, 155-165. https://doi.org/10.1111/j.1365–3121.2010.00931.x.
 75. Nakapelyukh, M., Bubniak, I., Bubniak, A., Jonck­heere, R., Ratschbacher, L. (2018). Cenozoic structural evolution, thermal history, and erosion of the Ukrainian Carpathians fold-thrust belt. Tectonophysics, 722, 197-209. https://doi.org/10.1016/ j.tecto.2017.11.009.
 76. Nazarevych A., Nazarevych L. (2006). Modern and alpine geodynamics of Ukrainian Carpathians (multi-tier “crocodile” or “shaking hand” and “fir-tree” tectonics). Proceedings XYIII-th congress of the Carpathian-Balkan geological association. September 3-6, 2006, Belgrade, Serbia. Belgrade. 2006. P. 399-401.
 77. Nazarevych A. V., Nazarevych L. Ye., Bayrak G. R., Pyrizhok N. B. (2022). Seismotectonics of the Oash and Transcarpathian deep faults junction zone (Ukrainian Transcarpathians) Geodynamics. 2(33). 99-114 https://doi.org/10.23939/jgd2022.02.100.
 78. Sandulescu M. (1988). Genozois Tectonic History of the Carpathians. Amer. Assos. of Petr. Geol. Memoirs, V. 45, P. 17-25. https://doi.org/10.1306/M45474C2
 79. Săndulescu, M. (1994). Overview on Roumanian Geology. In: ALCAPA II, Rom. J. Tect. Reg. Geol., 75, suppl. 2, Bucharest.
 80. Schmid, S. M., Bernoulli, D., Fugenschuh, B., Maten­co, L., Schaefer, S., Schuster, R., Tischler, M., Ustaszewski, K. (2008). The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units. Swiss J. Geosci. 101, 139-183. https://doi.org/10.1007/s00015–008–1247–3.
 81. Seghedi, Ioan, Downes, Hilary, Szakács, Alexandru, Mason, Paul R.D., Thirlwall, Matthew F., Roşu, Emilian, Pécskay, Zoltán, Márton, Emö, Panaiotu, Cristian (2004). Neogene-Quaternary magmatism and geodynamics in the CarpathianPannonian region: a synthesis. Lithos, 72, 117-146. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2003.08.006.
 82. Sheremeta P., S. Hoshovskij, V. Cheban, P. Bodlak, A.Bubniak, I. Bubniak. The deep structure of the south-east part of the Ukrainian Carpathians and their foreland and oil and gas bearing. Abstracts Carpathion petroleum conference. Application of modern exploration methods in a complex petroleum system. Wusowa, Poland. 2001. P. 11-13.
 83. Starostenko V., Janik T., Kolomiyets K. еt al. Seismic velocity model of the crust and upper mantle along profile PANCAKE across the Carpathians between the Pannonian Basin and the East European Craton. Tectonophysics, 2013. 608, 1049-1072. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2013.07.008
 84. Starostenko, V., Janik, T., Mocanu, V., Stephenson, R., Yegorova, T., Amashukeli, T., Czuba, W., Środa, P., Murovskaya, A., Kolomiyets K., Lysynchuk D., Okoń J., Dragut A., Omelchenko V., Legostaieva O., Gryn D., Mechie J., Tolkunov A. (2020). RomUkrSeis: Seismic model of the crust and upper mantle across the Eastern Carpathians – From the Apuseni Mountains to the Ukrainian Shield. Tectonophysics. 794. 228620. https://doi.org/ 10.1016/j.tecto.2020.22862.
 85. The Carpathian-Pannonian Region: A Reviev of Mesozoic-Cenozoic Stratigraphy and Tectonics. Vol. 1. Stratigraphy. Vol. 2. Geophysics, Tecto­nics, Facies, Paleogeography. (2006) / Eds: F. Hor­vath, A. Galacz. Budapest: Hantken Press. 625 p.