Реконструкція кайнозойських полів напружень у флішових комплексах долини ріки Опір (скибовий покрив, Українські Карпати)

2013;
: стоp. 68-77
https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.068
Надіслано: Травень 28, 2013
1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Кафедра інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”

Реконструйовано різновікові поля палеонапружень та деформаційні режими у флішових комплексах долини ріки Опір. Поля напружень визначені за вивченням крихких і напівкрихких тектонічних мезоструктур з використанням комплексного структурно-парагенетичного та кінематичного методів. Дослідження понад 4 000 різних типів тріщин у 41-й точці спостережень та інших мезоструктур (дзеркал ковзання) виконано у відслоненнях шести скиб Скибового покриву (Орівська, Сколівська, Парашки, Зелем’янки, Рожанки, Славська), за винятком Берегової та Мальманстальської.

Поля напружень розставлені у хронологічному порядку узгоджено з важливими тектонічними етапами еволюції орогену, відносним віком головних деформаційних подій, відносним віком досліджених мезоструктур.

Тектонічні режими та виділені деформаційні фази відображають напружено-деформований стан і геодинаміку району досліджень упродовж кайнозойського часу. Параметри та орієнтація осей полів палеонапружень показують зміни осі максимального стиску σ1 від олігоцену до міоцену.

 1. Геологічна карта Українських Карпат м-бу 1 : 100 000: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області України: отчет ЗАО “Концерн Надра” // В.В. Глушко, В.В. Ку­зовенко, В.Е. Шлапинский; под ред. Ю.З. Круп­ского.  – Киев, 2007. – 228 с.
 2. Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее приме­нение при изучении деформаций земной коры Украины. – К.: Феникс, 2005. – 572 с.
 3. Гинтов О.Б., Бубняк И.Н., Вихоть Ю.М., Муров­ская А.В., Накапелюх М.В. Эволюция напря­женно–деформированного состояния и дина­мика Скибового покрова Украинских Карпат // Геофиз. журн. – 2011. – Т. 33, № 5. – С. 17–34.
 4. Складання та підготовка до видання тектонічної карти України масштабу 1 :1 000 000: звіт про НДР // С.С. Круглов, Ю.О. Арсірій, О.Б. Бо­бров та ін. – Київ : УкрДГРІ, 2004. – 216 с.
 5. Aleksandrowski P. Structural geology of the Magura Nappe in the Mt. Babia Góra region, Western Outer Carpathians // Studia Geologica Polonica. – 1989. – 96. – P. 1–140.
 6. Angelier J. Fault slip analysis and paleostress recon­struction. In: Continental deformation. – Perga­mon Press, University of Bristol (U.K.), London, 1994. – P. 53–100.
 7. Cloetingh S., Bada G., Matenco L., Lankreijer A., Horvath F., Dinu C. Modes of basin (de)forma­tion, lithospheric strength and vertical motions in the Pannonian-Carpathian system: inferences from thermo-mechanical modeling // Geological Socie­ty, London, Memoirs. – 2006. – 32. – P. 207–221.
 8. Delvaux D., Moyes R., Stapel G., Petit C., Levi K., Miroshnichenko A., Ruzhich V. & Sankov V. Paleostress reconstructions and geodynamics of the Baikal region, Central Asia. Part 2. Cenozoic rifting // Tectonophysics. – 1997. – 282. – P. 1–38.
 9. Delvaux D., Sperner B. New aspects of tectonic stress inversion with reference to the TENSOR program // New insights into structural interpretation and modeling. – Geol. Soc. London, Spec. Publ. – 2003. – 212. – P. 75–100.
 10. Fodor L., Csontos L., Bada G., Györfi I., Benko­vics L. Tertiary tectonic evolution of the Panno­nian basin system and neighbouring orogens: a new synthesis of paleostress data // The Medite­ranean basins: Tertiary extension within the Alpi­ne orogen. Geol. Soc. of London Spec. Publ. – The Geological Society, London. 1999. – 156. – P. 295–334.
 11. Konon A. Tectonics of the Beskid Wyspowy Moun­tains (Outer Carpathians, Poland) // Geological Quarterly. – 2001. – 45 (2). – P. 179-204.
 12. Ludwiniak M. Multi-stage development of the joint network in the flysch rocks of western Podhale (Inner Western Carpathians, Poland) // Acta Geo­logica Polonica. – 2010. – Vol. 60, № 2. – P. 283–316.
 13. Mastella L. Structure and evolution of Mszana Dolna tectonic window, Outer Carpathians, Poland // An­nales Societatis Geologorum Poloniae. – 1988. – 58. – Р. 53–173.
 14. Mastella L., Zuchiewicz W., Tokarski A.K., Rubin­kiewicz J., Leonowicz P., Szczęsny R. Application of joint analysis for paleostress reconstructions in structurally complicated settings: Case study from Silesian nappe, Outer Carpathians (Poland) // Przegląd Geologiczny. 1997. – 45. – P. 1064–1066.
 15. Mastella L., Szynkaruk E. Analysis of the fault pat­tern in selected areas of the Polish Outer Car­pathians // Geological Quarterly. – 1998. – 42 (3). P. 263–276.
 16. Mastella L. Zuchiewicz W. Jointing in the Dukla Nappe (Outer Carpathians, Poland): an attempt at palaeostress reconstruction // Geological Quarter­ly. – 2000. – 44. – P. 377–390.
 17. Matenco L., Bertotti G., Dinu C., Cloetingh S. Terti­ary tectonic evolution of the external South Car­pathians and the adjacent Moesian platform (Ro­mania) // Tectonics. – 1997. – 16. – P. 896–911.
 18. Pešková I., Vojtko R., Starek D., Sliva L. Late Eocene to Quaternary deformation and stress field evo­lution of the Orava region (Western Carpathians) // Acta Geol. Polonica. – 2009. – Vol. 59, № 1. – P. 73–91.
 19. Roure F., Roca E., Sassi W. The Neogene evolution of the outer Carpathian flysch units (Poland, Uk­raine and Romania): kinematics of a foreland / fold-and-thrust belt system // Sedimentary Geolo­gy. – 1993. – 86. – P. 177–201.
 20. Rubinkiewicz J. Development of fault pattern in the Silesian Nappe: Eastern Outer Carpathians, Poland Western Bieszczady Mts. // Geological Quarterly – 2000. – 44 (4). – P. 391–403.
 21. Szczêsny R. Reconstruction of stress directions in the Magura and Silesian Nappes (Polish Outer Car­pathians) based on analysis of regional folds // Geological Quarterly, 2003. – 47 (3). – P. 289–298.
 22. Vojtko R., Hók J., Kováč M., Sliva L., Joniak P. Plio­cene to Quaternary stress field change in the wes­tern part of the Central Western Carpathians (Slo­vakia) // Geological Quarterly. – 2008. – 52 (1). – P. 19–30.
 23. Vojtko R., Tokárová E, Sliva L., Pešková I. Recon­struction of Cenozoic paleostress fields and revi­sed tectonic history in the northern part of the Central Western Carpathians (the Spišská Magura and Východné Tatry Mountains) // Geologica Car­pathica. – 2010. – Vol. 61, № 3. – P. 211–225.
 24. Zuchiewicz W. Reorientation of the stress field in the Polish Outer Carpathians in the light of joint pat­tern analysis // Przegląd Geologiczny. – 1997. – 45. – Р. 105–109.
 25. Zuchiewicz W. , Bubniak I.M. , Rauch M. Wstępne wyniki badań nad spękaniami ciosowzmi w jed­nostce skibowej (skolskiej) Karpat Ukraińskich // Przegląd Geologiczny. – 1997. –  Vol. 45. – № 4. – S. 408–413.