Удосконалення комплексу вивчення динаміки зміни водонафтового контакту (ВНК) та газоводяного контакту (ГВК) за результатами нейтронних та електричних методів

https://doi.org/10.23939/jgd2019.01.090
Надіслано: Березень 25, 2019
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Мета роботи полягає в обґрунтуванні оптимального комплексу геолого-геофізичних досліджень фільтраційних та ємнісних характеристик гірських порід складно-побудованих геологічних розрізів з метою запобігання обводнення продуктивних пластів та моніторингу динаміки зміни водонафтових, газоводяних контактів. Основні завдання Комплекс досліджень для досягнення поставленої мети сформовано наступним чином: аналіз та узагальнення результатів геолого-геофізичних досліджень з вивчення геологічної будови розрізів нафтогазових та газових родовищ; побудови петрофізичних взаємозв’язків коефіцієнтів проникності з коефіцієнтом гранулярної та абсолютної пористості порід-колекторів сарматського ярусу газових та газоконденсатних родовищ; обґрунтування відображення високопроникних порід у результатах геофізичних комплексних досліджень; визначення поточних значень газоводяних контактів (ГВК) та встановлення коефіцієнтів нафтогазовилучення. Об’єктом дослідження є гірські породи баденського та сарматського ярусів газових і газоконденсатних родовищ Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Предметом досліджень є фільтраційні та ємнісні характеристики гірських порід, морфологія геофізичних кривих електричних, радіоактивних, термометричних та акустичних досліджень, місця поступлення води у продуктивний пласт, динаміка зміни ВНК і ГВК в процесі обводнення продуктивного пласта.

 1. Красножон М. Д., Козаченко В. Д. Комплексна інтерпретація матеріалів ГСВ з використанням комп'ютерної техніки «Геопошук». Київ, УкрДГРІ
 2. Крупський Ю. З. Геодинамічні  умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. Київ: УкрДГРІ. 2001. 144 с.
 3. Серженьга О. В. Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції): дис... канд. геол. наук: 04.00.22; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. Івано-Франківськ, 2007.
 4. Савостьянов В. А.  Исследования в открытом стволе нефтяных и газовых скважин. М.: Недра. 1984. 227 с.
 5. Таужнянский Г. В., Румак Н. П., Селиванова Е. Е. Расчетный  способ  определения  критического  удельного  сопротивления  для  разделения  коллекторов  по  характеру  насыщенности. НТВ: Каротажник. Тверь: Изд. АИС. 2003. № 102. С. 121–125.
 6. Федоришин Д. Д., Федишин В. О.  Федорів , В. В. Нові дані про радіоактивність сарматських відкладів газових родовищ Більче-Волицької зони. Геологія і геохімія горючих копалин. Львів, 2002. № 4. С. 71–76.
 7. Федоришин, Д. Д., Серженьга О. В., Василина Р. М. Нові можливості щодо визначення геоелектричної моделі пластів-колекторів. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2004. № 3. С. 91–97.
 8. Федоришин, Д. Д., Витвицька М. М. Контроль за зміною положення ВНК і ГВК з метою запобігання обводненню продуктивних пластів у процесі розробки родовищ. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2010. № 1. С. 23-28.
 9. Allen, D., Auzerais, F., Dussan, E., Goode P, Ramakrishnan T. S, Schwartz L, Wilkinson, D, Fordham, E, Hammond, P, & Williams R. (1991). Invasion revisited. Oilfield Review, Summe, 10-23.
 10. Coates, G. R., Xiao, L., & Prammer, M. G. (1999). NMR logging: principles and applications (Vol. 234). Houston: Haliburton Energy Services.
 11. Dunn, K. J., Bergman, D. J., & LaTorraca, G. A. (Eds.). (2002). Nuclear magnetic resonance: Petrophysical and logging applications (Vol. 32). Elsevier.
 12. Fedoryshyn D. D., Trubenko O. M., Fedoryshyn S. D., Gromiak O. A., Piatkovska I. O. Method of determining the coefficient of residual water saturation in polymictic sandstones (an example of Dnieper-Donets basin fields). Scientific bulletin of north university centre of Baia Mare, 2014, vol.28, no.1, pp. 51-59.