Особливості підготовки та характеристики вогнища Берегівського землетрусу 1965 року (за макросейсмічними даними)

1
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

На основі аналізу макросейсмічних даних і з залученням іншої геолого-геофізичної інформації досліджені особливості процесів підготовки, визначено механізм та характеристики вогнища Берегівського землетрусу 1965 року , оцінені геометричні та фізичні параметри і визначена просторова локалізація розриву.

 1. Н.В.Шебалин. Очаги сильних землетрясений на территории СССР.-М.: Наука - 1974 .- 54 с.-
 2. Шебапин Н.В. и зффекта. -Штейнберг В.В., Пономарева О.Н. Параметри очага землетрясения и параметри сейсмического єффекта,Сейсмическое районирование. - М. Наука. - 1977 - С. 30-35
 3. Штейнберг В. В. , Пономарева О. Н. Параметри очагов сильних землетрясений по зкспериментальньїм      данньїм //Макросейсмические и инструментальньїе исследования сильньїх землетрясений. Вопросьі инженерной сейсмологии. - М.: Наука. - 1985. - Вьіп. 26.-С. 165-171.
 4. Татевосян А.Ю., Плетнев К. Г., Бяков А. Ю., Шестопалов -В. Л. Макросейсмическое исследованиеНижнекубанского землетрясения 9 ноября 2002 г.Сейсмологический бюлетент Украини за 2002 год. Симферополь,-2004-С. 85-96
 5. Каталог Карпатських землетрусів. №:1 - 15(4 18) за 1955-1969 роки. - К.: Наук, думка. 1958-1975.
 6. Оксана Костюк, Євгенія Сагалова, Ірина Руденська, Роман Пронишин, Олександр Кендзера. Каталог землетрусів Карпатського регіону за 1091-1990 роки. / Праці наукового товариства ім. Шевченка. - Львів. 1997. Т. 1. -С.114-121.
 7. Василенко Е.М., Иващук А.И., Бокун А.Н., Костюк О.П., Сомов В.И., Скаржевский В.В. Береговское землетрясение 24 октября 1965 г. и его последствия. / Сейсмичность Украйни. - К.: Наук, думка. 1969. 91-102.
 8. Юркевич О.И., Волосецкий Б.И., Зяблюк Н.С. Повторное нивелирование Береговского землетрясения 24 октября 1965 г. / Там же. С. 103-106.
 9. Колодій О.М., Матковський О.І., Зайцева В.М., Гожик М.Ф., Драчук В.П., Ліськевич Я.Б., Поморцева Т.П. Структура Берегівського рудного поля і прогноз нових рудовмісних зон за геоіндикацією аерокосмознімків і комплексом наявних геологічних даних. // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. геол. 1994. Вип. 12. - С. 177-185.
 10. Григорчук Г.Ю. Геолого-структурна позиція золотого і поліметалевого зруденіння - критерій глибинного прогнозу руд. Вісник Львів, ун-ту. Сер. геол. - 1992. - Вип. 11. С. 153-159.
 11. Ковалишин З.И, Братусь М.Д. Флюидньїй режим гидротермальньїх процессов Закарпатья.К.: Наук, думка. - 1984. 86 с.
 12. Демедюк М.С. Морфоструктури і морфоскульптури території Карпатського геодинамічного полігону. Геодинаміка гірських систем Європи. Міжнародний симпозіум (тези доповідей). - Львів. - 1994. - С. 17.
 13. Назаревич А.В. Експериментальне дослідження спектрально-часової структури варіацій параметрів пружних хвиль в масивах гірських порід. Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук. - Київ: ІГФ. - 1997. -24 с.
 14. Назаревич А.В., Назаревич Л.Є. Геодинаміка і особливості сейсмотектонічного процесу Берегівської горстової зони (Закарпаття). Геодинаміка. 2000.-№1 (З).-С. 131-147.
 15. А.В. Назаревич, Л.Є. Назаревич. Геодинаміка і тріщинуватість породних масивів (на прикладі Берегівського горбогір’я в Закарпатті). Науковий вісник НГАУ. 2001. № 4. - С. 23­24."
 16. Я.А.Бень, А.В.Кендзера, Р.С.Пронишин, В.Г.Кузнєцова,     В.Е.Максимчук.    Схемарайонирования территории Карпатского региона Украйни по максимальной прогнозированной    бальности.        /Геодинамические исследования в Украине. - К.: ИГФ,- 1996.-С.116-124.
 17. Андрій Назаревич, Леся Назаревич. Будовалітосфери Закарпаття і проблема гіпоцентрії місцевих землетрусів. // Збірник матеріалів науково-технічного   симпозіуму“Геомоніторинг-2002. - Львів. - 2002. - С. 15­-18.
 18. В.Назаревич, Л.Є.Назаревич. Розрахункові годографи сейсмічних хвиль в гіпоцентрії карпатських землетрусів. // Вісник Київ. нац. ун­ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. - 2002 — № 23-24.-С. 98-103.
 19. Л.Є.Назаревич, А.В.Назаревич. Уточнення параметрів карпатських землетрусів з урахуванням глибинної будови літосфери регіону та усереднених кінематичних нев’язок сейсмічних хвиль. // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. -2004. -№ 29-30. - С.83-88.
 20. Л.Е.Назаревич, А.В.Назаревич. Методики уточнення параметрів гіпоцентрів Карпатських землетрусів. // Геодинаміка. - 2004. - 1 (4). - С 53-62.
 21. А.В.Назаревич, М.В.Баштевич, Л.Є.Назаревич, О.В.Назаревич. Геоінформаційні технології в геофізиці та геомоніторингу. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. - 2004. - Т.1.-С. 190-197.
 22. Коспок О.П., Руденская И.М., Москаленко Т.П., Симонова Н.А. Сейсмичность Карпат в 1992 году. // Сейсмологический бюллетень Украиньї за 1992 год. - Симферополь. - 1995. - С. 84-89.
 23. Карпив Т„Козак О., Руденская И.Сейсмичность Карпат в 1975 г. // Сейсмологический бюллетень западной территориальной зоньї единой системи сейсмических    наблюдений СССР. Крьім-Карпатьі за 1975-1976 гг. - К.: Наук .думка. -C. 53-57.
 24. Руденская И.М., Пронишин Р.С., Стасюк А.Ф., Степаненко Н.Я., Симонова Н.А., Алексеев И.В. Сейсмичность Карпат в 2001 году. // Сейсмологический бюллетень Украиньї за 2001 год. - Симферополь. - 2003. - С. 32-43.
 25. Тектоническая карта Украинских Карпат. Под ред. В.В.Глушко и С.С.Круглова. - К. - 1986.
 26. Пустовитенко Б.Г., Каменобродский А.Г. Исследование процессов подготовки землетрясений по распределению слабых толчков. // Геофиз. журн. - 1984. - Т.6. №4. - С. 44-52.
 27. 27. Пустовітенко Б.Г. Сейсмічні процеси в Чорноморському регіоні та сейсмічна небезпека Криму. Автореф. дис... докт. фіз.-мат. наук. - Київ, ІГФ. - 2003. - 33 с.
 28. 28. К.Аки,   П.Ричардс. Количественная сейсмология: Теория и методы. - М.: Мир. --Т.2-360 с.
 29. 3.И.Аранович, А.Я.Меламуд, С.А.Негребецкий. Метрология,               принципы            построения          и функциональные особенности сейсмометрических регистрирующих систем. // Автоматизация сбора и обработки сейсмологической информации. - М.: Радио и связь. - 1983. - С.5-20.
 30. Пустовитенко Б.Г., Пантелеева Т.А. Спектральные и очаговые параметры землетрясений Крыма. - К.: Наук, думка. - 1990. -252 с.
 31. Л.С.Назаревич, О.В.Кендзера, А.В.Назаревич. Уточнення енергетичних характеристик землетрусів Карпатського регіону з врахуванням частотного складу сейсмічних коливань. // Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. 7-9 жовтня, Київ-2004. - К. - 2004. -С. 51-53.
 32. Л.С.Назаревич, А.В.Назаревич. Вогнищеві параметри Берегівського землетрусу 1965 р. за макросейсмічними даними. // Там же. - С. 53-55.
 33. Шевчук В.В., Волошин О.В. Динамо- кінематичні умови неогенового магматизму Закарпаття. // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. - 2002. - № 21-22. - С. 10 - 13.
 34. Латынина Л.А., Юркевич О.И., Вербицкий Т.З., Игнатышын В.В., Бойсарович И.М. О характере современных движений в районе Берегово по данным деформационных наблюдений. // 1-ша Українська наукова конференція “Комплексні дослідження сучасної геодинаміки земної кори”. - Львів. - 1993. - С.36.
 35. Назаревич А.В. Назаревич Л.Є. Кварцові деформографи    з              оптоелектронним вимірювальним каналом в геодинамічних дослідженнях. // Геоінформаційні технології сьогодні. - Львів -1999. - С. 43-47.
 36. Сомов В.И. Геодинамические особенности земной коры Восточной Европы на примере геотраверса       V.            //             Развитие сейсмопрогностических исследований на Украине. - К.: Наук, думка. - 1984. - С. 57-67.
 37. Пустовитенко Б.Г., Капитанова С. А. Параметры разрывов в очагах землетрясений Вранча за период 1974-1993 гг. // Сейсмологический бюллетень Украины за 1993 год. Симферополь. - 1996. - С. 65-68.
 38. Карпатский геодинамический полигон. / Под ред. Я.С.Подстригала и А.В.Чекунова. - М.: Сов. радио, 1978. - 127 с.
 39. Назаревич Л.Е., Назаревич А.В., Баштевич Н.В. Крипекс землетрясений и его применение в сейсмологии. // Материалы международной конференции “Проблемы оценки сейсмической опасности, сейсмического риска и прогноза землетрясений”. Ташкент, 7-8 октября 2004 г. - Ташкент. - 2004. - С. 33-37.