Характерні риси сейсмотектонічного процесу в літосфері Буковини та прилеглих територій

1
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

В роботі проаналізовано сейсмічність і глибинну будову літосфери Буковини і прилеглих територій та запропоновано загальну геомеханічну схему сейсмотектонічного процесу в субрегіоні, яка узгоджується з наявними тектонофізичними, сейсмологічними, геологічними і геодезичними даними та пояснює спостережувані тут просторово-часові, енергетичні та інші особливості місцевої сейсмічності і сучасної геодинаміки літосфери.

1. Сейсмическое районирование территории СССР. Методические основы и региональ­ное описание карты / Отв. ред. В.И. Бунэ, Г.П. Горшков. - М.: Наука, 1980. - 308 с.

2. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови фор­мування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. - K.: УкрДГРІ., 2001,- 144 с.

3. Латынина Л.А., Вербицкий Т.З., Игнатышин В.В. О деформационных процессах в северо-восточной части Карпато-Балканского региона // Физика Земли. - 1995. - №4.-C. 3-16.

4. Тектоническая карта Украинских Карпат / Под ред. В.В. Глушко и С.С. Круглова. - Киев, 1986.

5. Геодинамика Карпат / Под. ред. В.В. Глу­шко и С.С. Круглова. - Киев: Наук, думка, 1985,- 136 с.

6. Гофштейн И.Д. Неотектоника Карпат. - Киев: Изд-во АН УССР, 1964. - 176 с.

7. Костюк О., Сагалова С., Руденська I., Пронишин Р., Кендзера О. Каталог землетрусів Карпатського регіону за 1091­1990 роки / Праці наукового товариства імені Шевченка. Т.1. - Львів, НТШ, 1997. - С. 121-137.

8. Каталог Карпатських землетрусів за 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961-1962, 1963-1965, 1966-1967, 1968-1969 pp. / Ред. C.B. Євсєєв, О.І. Юркевич. — Київ: Наук, думка, 1958-1975. - № 1-15. - 44 с., 42 с., 40 с., 54 с., 52 с., 58 с., 20 с., 96 с., 108 с., 57 с.

9. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны Единой системы сейсмических наблюдений СССР. Крым - Карпаты, 1970-1974,1975-1976, 1977, 1978-1979, 1980, 1981-1982, 1983, 1984, 1985 гг. / Ред. И.И. Попов, Б.Г. Пустови- тенко. - Киев: Наук, думка, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. - 190 с., 160 с., 156 с., 191 с., 111 с., 214 с., 124 с.

10. Сейсмологический бюллетень Западной территориальной зоны Единой системы сейсмических наблюдений СССР. 1986, 1987, 1988, 1989 г. / Ред. Б.Г. Пустовитенко. - Киев: Наук, думка, 1989, 1992, 1991, 1992. -136 с., 158 с., 156 с., 144 с.

11. Сейсмологический бюллетень Украины и Молдовы за 1990 год. / Ред. Б.Г. Пусто­витенко - Киев: Наук, думка, 1994. — 194 с.

12. Сейсмологический бюллетень Украины за 1992, 1993, 1994 г., 1995-1996 г.г., 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 г. / Ред. Б.Г. Пустовитенко - Симферополь, Ин-т геофизики им. С.И. Субботина НАН Украи­ны, 1995, 1996, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. - 130 с., 92 с., 84 с., 148 с., 130 с., 120 с., 113 с., 148 с.

13. Czemowitzer Tagbatt". N:1696, 8.10; N:1697, 9.10, 1908.(газета).

14. Сагалова Е.А. К вопросу о сейсмическом районировании Буковины // Сейсмичность Украины. — Киев: Наук, думка, 1969. — С.70-80.

15. Назаревич Л.Є. Характеристики сейсміч­ності і сейсмотектонічного процесу в Закарпатті: новий погляд на сейсмоеко- логічну небезпеку регіону // Наук, вісник Ів.-Франк, нац. техн. ун-ту. нафти і газу. — 2002. - 4, №3 — С. 170-175.

16. Шеремета П., Назаревич Л., Назаревич А. Особливості будови і геодинаміки літо­сфери Покутсько-Буковинських Карпат // VII Міжнародний наук.-тех. симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколиш­нього середовища - GPS і GIS-технології. - Львів, 2002. - С. 84-87.

17. Шеремета П.М., Назаревич Л.Е. Назаре­вич A.B. Строение и геодинамика лито­сферы Буковины // “Пятые ежегодные гео­физические чтения им. В.В. Федынского” (материалы конференции). - Москва, 2003 г. - М.: ГЕОН, 2003. - С. 53.

18. Шеремета П.М., Назаревич Л.E., Назаре­вич A.B. Особенности глубинного строения, геодинамики и сейсмотектонического про­цесса в литосфере Буковины // Материалы международной конференции “Научное наследие академика Г.А. Гамбурцева и современная геофизика”. — М.: ИФЗ РАН, 2003. -С. 64-65.

19. Шеремета П.М., Назаревич Л.С., Назаре­вич A.B. Глибинні структури герцинського тектонічного циклу в літосфері Буковини: особливості будови та геодинаміки. // Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”. 7-9 жовтня, Київ-2004. - Київ, КНУ, 2004. - С. 38-39.

20. Shercmeta Petro, Starodub George, Sirchenco Valery, Nazarevych Lesya, Nazarevych Andriy. Deep structure and geodynamics of Bukovyna Carpathian and Forecarpathian lithosphere by geophysical data. // 32nd IGC, Florence, 2004. Scientific Sessions: abstracts (part 2), № 280-6 - P. 1239.

21. Назаревич A., Шеремета П., Кендзера О., Назаревич Л. Літосфера Буковини і Східних Альп: тектоніка, геодинаміка та сейс­мічність II X ювілейний науково-технічний симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища - GPS і GIS- технології” (6-11 вересня 2005 р. Алушта, Крим) - Львів, ЛАГТ, 2005. - С. 64-68.

22. Назаревич Л.Є. Характеристики сейсміч­ності і сейсмотектонічного процесу в зонах Карпатського регіону. Автореф. дис... кан­дидата геол. наук. — Київ: ІГФ. - 2006. — 21 с.

23. Назаревич Л.Є., Назаревич A.B. Методики уточнення параметрів гіпоцентрів Карпат­ських землетрусів // Геодинаміка. - 2004. - 1 (4).-С 53-62.

24. Шеремета П.М. Перспективи відкриття родовищ нафти та газу в південно-східній частині форланду під Карпатським орогеном // Нафта і газ України. - Київ, 2002.-Т. І.-С. 283-288.

25. Назаревич A.B., Шеремета П.М., Назаре­вич Л.E. Особенности сейсмичности и сейсмотектонического процесса в восточ­ной части Украинских Карпат, их связь со строением и геодинамикой литосферы субрегиона // Сборник материалов между­народной конференции «Уроки и следствия сильных землетрясений». Ялта, 25-28 сентября 2007  г., Крым, Украина. - Симферополь, КЭСССС, 2007. - С. 183-185.

26. Назаревич A.B. Характерні риси сейсмо­тектонічного процесу в літосфері Буковини та сусідніх територій // Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища. Матеріали нау­кової конференції. 9-11 жовтня 2007 р., м. Львів. - Львів: «СПОЛОМ», 2007. - С. 77­78.

27. Серант О.В., Третяк K.P. Сучасні горизон­тальні деформації земної поверхні Центральної Європи за результатами GPS- кампанії CERGOP // Геодинаміка. - 2000. -№ 1 (З).-С. 7-13.

28. Nazarevych A., Nazarevych L. Modern and alpine geodynamics of Ukrainian Carpathians (multi-tier “crocodile” or “shaking hand” and “fir-tree” tectonics) // Proceedings XYlII-th congress of the Carpathian-Balkan geological association. September 3-6, 2006, Belgrade, Serbia. - Belgrade, 2006. - P. 399-401.

29.  Nazarevych L., Nazarevych A. Seismicity and geomechanics of Ukrainian Carpathians region lithosphere // Proceedings XYIII-th congress of the Carpathian-Balkan geological association. September 3-6, 2006, Belgrade, Serbia. - Belgrade, 2006. - P. 402^103.

30. Horvath F. Towards a mechanical model for the Pannonian basin // Tectonophysics. - 1999. -V 226.-P. 333-357.

31. Литосфера Центральной и Восточной Европы / Под ред. А.В. Чекунова. - Киев: Наук, думка. 1987-1993.

32. Онческу Н. Геология Румынской народной республики. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960.-520 с.

33. Кендзера О., Пронишин Р., Бень Я. Сейс­мічна небезпека Передкарпаття // “Праці Наукового товариства імені Шевченка”. - Львів, НТШ, 1997.-Т.1.-С. 104-113