Features of seismotectonic process in lithosphere of Bukovyna and adjoining territories

1
Department of seismicity of the Carpathian region of the Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

In the article the seismicity and deep structure of lithosphere of Bukovyna and adjoining territories is analysed and the general geomechanical scheme of seismotectonic process in subregion is proposed, which adjusts with present tectonophysical, seismological, geological and geodesic data and explains observed here spatial-temporal, energetic and other peculiarities of local seismicity and modem geodynamics of lithosphere.

1. Sejsmicheskoe rajonirovanie territorii SSSR. Metodicheskie osnovy i regional'­noe opisanie karty / Otv. red. V.I. Bunje, G.P. Gorshkov. - M.: Nauka, 1980. - 308 s.

2. Krupskyi Yu.Z. Heodynamichni umovy for­muvannia i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrainy. - K.: UkrDHRI., 2001,- 144 s.

3. Latynina L.A., Verbickij T.Z., Ignatyshin V.V. O deformacionnyh processah v severo-vostochnoj chasti Karpato-Balkanskogo regiona // Fizika Zemli. - 1995. - №4.-C. 3-16.

4. Tektonicheskaja karta Ukrainskih Karpat / Pod red. V.V. Glushko i S.S. Kruglova. - Kiev, 1986.

5. Geodinamika Karpat / Pod. red. V.V. Glu­shko i S.S. Kruglova. - Kiev: Nauk, dumka, 1985,- 136 s.

6. Gofshtejn I.D. Neotektonika Karpat. - Kiev: Izd-vo AN USSR, 1964. - 176 s.

7. Kostiuk O., Sahalova S., Rudenska I., Pronyshyn R., Kendzera O. Kataloh zemletrusiv Karpatskoho rehionu za 1091­1990 roky / Pratsi naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. T.1. - Lviv, NTSh, 1997. - S. 121-137.

8. Kataloh Karpatskykh zemletrusiv za 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961-1962, 1963-1965, 1966-1967, 1968-1969 pp. / Red. C.B. Yevsieiev, O.I. Yurkevych. — Kyiv: Nauk, dumka, 1958-1975. - № 1-15. - 44 s., 42 s., 40 s., 54 s., 52 s., 58 s., 20 s., 96 s., 108 s., 57 s.

9. Sejsmologicheskij bjulleten' Zapadnoj territorial'noj zony Edinoj sistemy sejsmicheskih nabljudenij SSSR. Krym - Karpaty, 1970-1974,1975-1976, 1977, 1978-1979, 1980, 1981-1982, 1983, 1984, 1985 gg. / Red. I.I. Popov, B.G. Pustovi- tenko. - Kiev: Nauk, dumka, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. - 190 s., 160 s., 156 s., 191 s., 111 s., 214 s., 124 s.

10. Sejsmologicheskij bjulleten' Zapadnoj territorial'noj zony Edinoj sistemy sejsmicheskih nabljudenij SSSR. 1986, 1987, 1988, 1989 g. / Red. B.G. Pustovitenko. - Kiev: Nauk, dumka, 1989, 1992, 1991, 1992. -136 s., 158 s., 156 s., 144 s.

11. Sejsmologicheskij bjulleten' Ukrainy i Moldovy za 1990 god. / Red. B.G. Pusto­vitenko - Kiev: Nauk, dumka, 1994. — 194 s.

12. Sejsmologicheskij bjulleten' Ukrainy za 1992, 1993, 1994 g., 1995-1996 g.g., 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 g. / Red. B.G. Pustovitenko - Simferopol', In-t geofiziki im. S.I. Subbotina NAN Ukrai­ny, 1995, 1996, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. - 130 s., 92 s., 84 s., 148 s., 130 s., 120 s., 113 s., 148 s.

13. Czemowitzer Tagbatt". N:1696, 8.10; N:1697, 9.10, 1908.(газета).

14. Sagalova E.A. K voprosu o sejsmicheskom rajonirovanii Bukoviny // Sejsmichnost' Ukrainy. — Kiev: Nauk, dumka, 1969. — S.70-80.

15. Nazarevych L.Ie. Kharakterystyky seismich­nosti i seismotektonichnoho protsesu v Zakarpatti: novyi pohliad na seismoeko- lohichnu nebezpeku rehionu // Nauk, visnyk Iv.-Frank, nats. tekhn. un-tu. nafty i hazu. — 2002. - 4, №3 — S. 170-175.

16. Sheremeta P., Nazarevych L., Nazarevych A. Osoblyvosti budovy i heodynamiky lito­sfery Pokutsko-Bukovynskykh Karpat // VII Mizhnarodnyi nauk.-tekh. sympozium “Heoinformatsiinyi monitorynh navkolysh­noho seredovyshcha - GPS i GIS-tekhnolohii. - Lviv, 2002. - S. 84-87.

17. Sheremeta P.M., Nazarevich L.E. Nazare­vich A.B. Stroenie i geodinamika lito­sfery Bukoviny // “Pjatye ezhegodnye geo­fizicheskie chtenija im. V.V. Fedynskogo” (materialy konferencii). - Moskva, 2003 g. - M.: GEON, 2003. - S. 53.

18. Sheremeta P.M., Nazarevich L.E., Nazare­vich A.B. Osobennosti glubinnogo stroenija, geodinamiki i sejsmotektonicheskogo pro­cessa v litosfere Bukoviny // Materialy mezhdunarodnoj konferencii “Nauchnoe nasledie akademika G.A. Gamburceva i sovremennaja geofizika”. — M.: IFZ RAN, 2003. -S. 64-65.

19. Sheremeta P.M., Nazarevych L.S., Nazare­vych A.B. Hlybynni struktury hertsynskoho tektonichnoho tsyklu v litosferi Bukovyny: osoblyvosti budovy ta heodynamiky. // Materialy V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii “Monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha”. 7-9 zhovtnia, Kyiv-2004. - Kyiv, KNU, 2004. - S. 38-39.

20. Shercmeta Petro, Starodub George, Sirchenco Valery, Nazarevych Lesya, Nazarevych Andriy. Deep structure and geodynamics of Bukovyna Carpathian and Forecarpathian lithosphere by geophysical data. // 32nd IGC, Florence, 2004. Scientific Sessions: abstracts (part 2), № 280-6 - P. 1239.

21. Nazarevych A., Sheremeta P., Kendzera O., Nazarevych L. Litosfera Bukovyny i Skhidnykh Alp: tektonika, heodynamika ta seis­michnist II X yuvileinyi naukovo-tekhnichnyi sympozium “Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha - GPS i GIS- tekhnolohii” (6-11 veresnia 2005 r. Alushta, Krym) - Lviv, LAHT, 2005. - S. 64-68.

22. Nazarevych L.Ie. Kharakterystyky seismich­nosti i seismotektonichnoho protsesu v zonakh Karpatskoho rehionu. Avtoref. dys... kan­dydata heol. nauk. — Kyiv: IHF. - 2006. — 21 s.

23. Nazarevych L.Ie., Nazarevych A.B. Metodyky utochnennia parametriv hipotsentriv Karpat­skykh zemletrusiv // Heodynamika. - 2004. - 1 (4).-S 53-62.

24. Sheremeta P.M. Perspektyvy vidkryttia rodovyshch nafty ta hazu v pivdenno-skhidnii chastyni forlandu pid Karpatskym orohenom // Nafta i haz Ukrainy. - Kyiv, 2002.-T. I.-S. 283-288.

25. Nazarevich A.B., Sheremeta P.M., Nazare­vich L.E. Osobennosti sejsmichnosti i sejsmotektonicheskogo processa v vostoch­noj chasti Ukrainskih Karpat, ih svjaz' so stroeniem i geodinamikoj litosfery subregiona // Sbornik materialov mezhdu­narodnoj konferencii «Uroki i sledstvija sil'nyh zemletrjasenij». Jalta, 25-28 sentjabrja 2007  g., Krym, Ukraina. - Simferopol', KJeSSSS, 2007. - S. 183-185.

26. Nazarevych A.B. Kharakterni rysy seismo­tektonichnoho protsesu v litosferi Bukovyny ta susidnikh terytorii // Novi heofizychni tekhnolohii prohnozuvannia ta monitorynhu heolohichnoho seredovyshcha. Materialy nau­kovoi konferentsii. 9-11 zhovtnia 2007 r., m. Lviv. - Lviv: «SPOLOM», 2007. - S. 77­78.

27. Serant O.V., Tretiak K.P. Suchasni horyzon­talni deformatsii zemnoi poverkhni Tsentralnoi Yevropy za rezultatamy GPS- kampanii CERGOP // Heodynamika. - 2000. -№ 1 (Z).-S. 7-13.

28. Nazarevych A., Nazarevych L. Modern and alpine geodynamics of Ukrainian Carpathians (multi-tier “crocodile” or “shaking hand” and “fir-tree” tectonics) // Proceedings XYlII-th congress of the Carpathian-Balkan geological association. September 3-6, 2006, Belgrade, Serbia. - Belgrade, 2006. - P. 399-401.

29.  Nazarevych L., Nazarevych A. Seismicity and geomechanics of Ukrainian Carpathians region lithosphere // Proceedings XYIII-th congress of the Carpathian-Balkan geological association. September 3-6, 2006, Belgrade, Serbia. - Belgrade, 2006. - P. 402^103.

30. Horvath F. Towards a mechanical model for the Pannonian basin // Tectonophysics. - 1999. -V 226.-P. 333-357. https://doi.org/10.1016/0040-1951(93)90126-5

31. Litosfera Central'noj i Vostochnoj Evropy / Pod red. A.V. Chekunova. - Kiev: Nauk, dumka. 1987-1993.

32. Onchesku N. Geologija Rumynskoj narodnoj respubliki. - M.: Izd-vo inostr. lit-ry, 1960.-520 s.

33. Kendzera O., Pronyshyn R., Ben Ya. Seis­michna nebezpeka Peredkarpattia // “Pratsi Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka”. - Lviv, NTSh, 1997.-T.1.-S. 104-113