Горизонтальні рухи земної кори заходу і півдня України в сучасну епоху

1
ДП “Науканафтогаз”, Відділення “Карпатський центр” ; 1Львівський національний університет імені Івана Франка

У роботі наведено короткий аналіз сформованих на основі теорії літосферних плит уявлень геологів-тектоністів про еволюцію та сучасну геодинаміку літосфери заходу та півдня України, а також представлені погляди автора з цих питань.
 

1. Глубинное строение, развитие и нефтегазоносность Украинских Карпат / Доленко Г.Н., Бойчевская Л.Т., Данилович Л.Г. и др. – Киев: Наук. думка. – 1980. – 147 с.

2. Колодий В.В. Формирование Карпатской провинции углекислых минеральных вод в связи с тектоникой плит // Геология и геохимия горючих ископаемых. – 1989. – Вып 73. – С. 40-46.

3. Павлюк М., Галабуда М., Різун Б. та ін. Геодинамічні умови формування нафтогазоносних провінцій України // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2008. – Вип.3 (144). – С. 16-25.

4. Ступка О.С. Геодинамічна природа неогенового вулканізму Карпато-Панонського регіону // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1998. – №3 (104). – С. 44-52.

5. Крупський Ю.З.Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – Київ: УкрДГРІ. – 2001. – 144 с.

6. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / За редакцією В.І.Старостенка. – Київ: Наук. думка. – 2005. – 256 с.

7. Юдин В.В., Юдин С.В.. Фанерозойская геодинамика Крымско-Каспийского региона. // Геодинамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносных регионов Украины. Тезисы докл. на VII Международной конф. “Крым – 2007”. – Сімферополь. – 2007. – С. 67-71.

8. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків вуглеводнів в Азовському морі. (колектив авторів). – Київ: ПП “ЕКМО”. – 2006. – 340 С.

9. Гусева Т.В., Латанина Л.А. GPS измерения косейсмических и постсейсмических деформаций сильных землетрясений. // Геодинаміка. – Львів. – 2007. – № 1 (6). – С. 5-10.