Прототип інтернет-доступної системи збору та обробки даних геодинамічного моніторингу

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики і метрології

Представлено створену інтернет-доступну багатоклієнтську систему опрацювання даних геодинамічного моніторингу. Її реалізовано на мові програмування Java у вигляді інтерактивної веб-сторінки, яка може розміщуватися як на власному сервері організації-замовника розробки (Карпатського відділення інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України), так і на загальнодоступних інтернет-серверах. Функціонально програмний комплекс складається з таких модулів: модуль прийому геофізичної інформації; модуль бази даних; клієнтські модулі; модуль адміністратора системи.

  1. Маркин А.В. Построение запросов и программи­рование на SQL. Рязань, 2008, 312 с.
  2. Мицик Б.Г., Назаревич А.В., Баштевич М.В., На­заревич Р.А. Безконтактні ємнісні вимірювачі мікропереміщень у деформографічних геофі­зичних дослідженнях // Information Extraction and Process, 2011, (у друці).
  3. Назаревич А.В., Мицик Б.Г., Баштевич М.В., На­заревич Р.В. Деформографічні дослідження сейсмотектонічних процесів в Українському Закарпатті (геоінформаційні аспекти). IX In­ternational Conference “Geoinformatics – Theory and Applied Aspekts”. 11-14 May 2010, Kyiv, Ukraine (CD).
  4. Назаревич Р., Мархивка В., Струк Є., Назаре­вич А. Конвертація та препроцесинг даних деформографічного моніторингу. Вісник НУ “ЛП” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, Львів, 2011, № 694, С. 334-340.
  5. Файл-сервер. Википедия – свободная энциклопе­дия [електронний ресурс]: http://ru.wikipedia. org /wiki/Файл-сервер, 2011.
  6. Шевчук Б. М., Задірака В. К., Гнатів Л. О., Фра­єр С. Технологія багатофункціональної оброб­ки і передачі інформації в моніторингових ме­режах. Киев: Наукова Думка, 2010, 368 с.
  7. Java Tutorial [електронний ресурс] http://www. jsptut.com/, 2011.
  8. Turner James. MySQL and JSP Web applications. Sams Publishing, 2002. – 560 с.