опрацювання даних

ПОКРАЩЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОШУКУ ВІДЕО: ІНТЕГРАЦІЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ПРЯМОГО ПОШИРЕННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФРАГМЕНТНОГО ПОШУКУ

В умовах стрімкого збільшення обсягів відеоданих актуалізується проблема їх ефективного пошуку та аналізу. Це дослідження має на меті розробку та апробацію інноваційної системи для покращення швидкості та точності пошуку відео, використовуючи можливості глибоких згорткових нейронних мереж (DCNN) та нейронних мереж прямого поширення (FFNN).

Інформаційна технологія для аналізу пунктів продажу мобільного оператора на основі методів кластеризації

Представлено дослідження, спрямоване на розробку та впровадження інформаційної технології моніторингу та аналізу сегментів пунктів продажу мобільного оператора з використанням методів кластеризації. Дослідження вирішує актуальну проблему в сфері маркетингу та бізнес-оптимізації, а саме: покращення стратегій мережі пунктів продажу мобільного зв'язку.

ВИМІРЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ХМАРНОГО КОНВЕРБОВОДУ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ

Зростання попиту на точне землеробство спонукало до інтеграції передових технологій для оптимізації сільськогосподарської практики. У цій статті представлено підхід до обробки даних про сільськогосподарські поля за допомогою хмарного конвеєра даних. Система використовує дані з різних датчиків, розміщених на полях, для збору інформації в режимі реального часу про ключові параметри, такі як вологість ґрунту, температура, вологість тощо. Зібрані дані передаються в хмару, де вони проходять ряд етапів обробки та аналізу даних. .

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

У роботі вирішується актуальне завдання із вдосконалення професійного програмного забезпечення для статистичного аналізу тексту відповідно до потреб фахівців. Проаналізовано особливості і перспективи статистичних досліджень у мовознавстві та розроблено інформаційну технологію (ІТ) визначення статистичного профілю україномовних текстів. Проведено комплексну роботу над моделюванням програмної системи, яку представлено у відповідних схемах і діаграмах, що цілісно відображають функціонування та призначення розробленого продукту.

Дослідження методів збору та обробки даних в розподілених інформаційних системах

The article is devoted to the problem of processing and analysis of large amounts of data. Today, with
the advent of sources of information that can produce large amounts of data, data collection is becoming
an increasingly complex institution. To solve this problem, a wide range of technologies for specific
purposes has been developed. However, most of them can be attributed to two paradigms of data
processing, namely streaming and batch. In this article, we will consider the above paradigms and

Базові системні структури синтезу систолічних систем опрацювання даних в реальному часі

Досліджено базові системні структури синтезу складних систем комп’ютерного зору для реалізації інформаційно-аналітичних систем реального часу. Описано апаратно-орієнтований метод відеопотоків, метод визначення класів функцій, що дозволяють розпаралелювання, та метод синтезу систем паралельного опрацювання даних.

Прототип інтернет-доступної системи збору та обробки даних геодинамічного моніторингу

Представлено створену інтернет-доступну багатоклієнтську систему опрацювання даних геодинамічного моніторингу. Її реалізовано на мові програмування Java у вигляді інтерактивної веб-сторінки, яка може розміщуватися як на власному сервері організації-замовника розробки (Карпатського відділення інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України), так і на загальнодоступних інтернет-серверах. Функціонально програмний комплекс складається з таких модулів: модуль прийому геофізичної інформації; модуль бази даних; клієнтські модулі; модуль адміністратора системи.

Інтеграція рівнів кіберфізичної системи

Виокремлено проблеми створення кіберфізичних систем, підходи до їх вирішення та описано базові засади побудови багаторівневої платформи кіберфізичних систем, сформовані відповідно до досягнень та сучасних концепцій застосування комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Подана структура, описано призна- чення та функції основних компонентів багаторівневої платформи кіберфізичних систем та запропоновано забезпечити взаємодію рівнів кіберфізичної системи через комп’ютерні мережі.

Cyber-physical systems multilayer platform and research framework

The issues of cyber-physical systems creation and approaches to their solving are formed in the article. The base principles of the multilayer platform for Cyber-Physical Systems are formed in accordance with achieve¬ments and modern conceptions of computer, information and telecommunication technologies application. The structure of the multilayer platform for Cyber-Physical Systems are offered, its applications and functions are described.

Системні та інформаційні динамічні компоненти і логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності при прийнятті оперативних рішень

It is analyzed and shown that the cognitive structure of the individual incorporates immanent temporal layer and owing to it a person is capable of constructive orientation in the temporal space when making active decisions in dangerous conditions.