ОНТОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ

https://doi.org/10.23939/ujit2022.01.044
Надіслано: Травень 06, 2022
Прийнято: Травень 19, 2022

Ци­ту­вання за ДСТУ: Сі­ла­гін О. В., Де­ни­сюк В. О. Онто­ло­гічне мо­де­лю­вання ба­зи знань з орга­ні­за­ції по­до­ро­жей. Укра­їнсь­кий журнал інформа­ційних техно­ло­гій. 2022, т. 4, № 1. С. 44–52.

Ci­ta­ti­on APA: Si­la­gin, O. V., & Denysi­uk, V. O. (2022). Onto­lo­gi­cal mo­delling of the knowledge ba­se of the tra­vel orga­ni­za­ti­on. Ukra­ini­an Jo­urnal of Informa­ti­on Techno­logy, 4(1), 44–52. https://doi.org/10.23939/ujit2022.01.044

1
Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
2
Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна

В сучасних умовах розвитку суспільства, зростання ступеня та темпів інтеграції досягнень інформаційних технологій у галузі людського життя традиційні підходи побудови інформаційних систем стають надто громіздкими або перестають бути ефективними. Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є розроблення систем, що базуються на знаннях. Робота присвячена онтологічному моделюванню нової предметної області "організація подорожей". Розглядається онтологія у контексті обміну знаннями. Створена онтологія подорожей є доволі сучасною та актуальною на сьогоднішній день. Розроблена онтологічна модель бази знань даного напрямі може бути впроваджена на тематичних веб-ресурсах і значно полегшувати семантичний пошук інформації в межах предметної області в порівнянні з наявними. Визначено термінологічний словник з даної предметної області із використанням поняття терміносистеми. Проведено аналіз можливостей середовища розробки онтологій Protege для моделювання визначеної предметної області "подорожі". Обрано базовий принцип моделювання онтології у вигляді семантичної мережі. Запропонована мережа має можливість до розширення та поглиблення знань про предметну область "подорожі". Використання середовища Protege для реалізації онтологічної моделі бази знань дозволило використати такі переваги та особливості створеної моделі "організація подорожей", як: функціональність, транзитивність, рефлективність, структуризація, повнота, достовірність та несуперечливість інформації. Обрано критерій оцінювання коректності онтологічної моделі бази знань. Проведено тестування розробленої онтологічної бази знань та підтверджено достатньо високий рівень її коректності в процесі пошуку інформації. Визначений за метрикою SUM середній показник (Average) по всім користувачам дорівнює значенню 82,95%, яке становить прийнятний показник онтологічної бази знань. При використанні класичної реляційної моделі організації баз даних для реалізації бази даних "подорожі" середній показник за метрикою SUM по 10 користувачам дорівнює значенню 73,68%. Розглянуто приклад розробленої онтології в Protege, надано графічне зображення базового графу онтологічної модеді "подорожі", модель містить 10 класів і підкласів, для кожного класу і підкласу визначено 2 властивості-відносини та від 2-х до 10-и властивостей даних, надано приклад класів онтологічної моделі "подорожі", надано приклад "властивості-відношення" онтологічної моделі "подорожі", надано приклад "властивості-дані" онтологічної моделі "подорожі". Сформульовані можливі напрями подальшого розвитку онтологічної моделі "організація подорожей".

[1]     Beniaminov, E. M. (2003). Algebraic methods in the theory of databases and knowledge representations. Moscow: Scientific World, 184 p. [In Russian].

[2]     Codd, E. F. (1972). Relational Completeness of Data Base Sublanguages. Database systems, 54(2), 65–98.

[3]     Go­mez-Pe­rez, Ju­ris­to, N., Pa­zos, J. (1995). Eval­ua­ti­on and as­sessment of know­led­ge sha­ring techno­logy. To­wards Very Lar­ge Know­led­ge Ba­ses, 289– 296.

[4]     Gru­ber, T. R. (1993). A transla­ti­on appro­ach to por­tab­le on­to­lo­gi­es. Know­led­ge Ac­qui­si­ti­on, 5(2), 199–220. https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008

[5]     Gru­ber, Tom (2008). On­to­logy. Entry in the Encyclo­pe­dia of Da­ta­ba­se Systems. Sprin­ger-Ver­lag. Ret­ri­eved from: https://tomgru­ber.org/wri­ting/de­fi­ni­ti­on-of-on­to­logy

[6]     Koo, B., & Simmons, W. (2009). Algebra of systems: a metalanguage for model synthesis and evaluation. IEEE Transactions on systems, man and cybernetics, 39(3), 23–41.
https://doi.org/10.1109/TSMCA.2009.2014546

[7]     Plotkin, B. I. (1991). Universal algebra, valgebraic logic and databases. Moscow: Science, 446 p. [In Russian].

[8]     Pro­te­ge. Ret­ri­eved from: https://pro­te­ge.stan­ford.edu/

[9]     Pryntsypy po­bu­dovy ban­kiv danykh. Ret­ri­eved from: https://web.po­sibnyky.vntu.edu.ua/fit­ki/10savchuk_or­ga­ni­za­ci­ya_baz­da­nih_znan/gl_14.html

[10]  Raschet SUM. Podkhod ot Dzhe­fa So­ro. Ret­ri­eved from: https://v-shli­achkov.me­di­um.com/raschet-sum-podkhod-ot-dzhe­fa-so­ro-c1ecf796f1b2

[11]  SPARQL Qu­ery Lan­gua­ge for RDF. Ret­ri­eved from: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-qu­ery/