Моделювання неусталеної фільтрації стисливої рідини у кусково-однорідному обмеженому пористому пласті

2012;
: pp. 112-118
https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.112
Надіслано: Грудень 01, 2012
1
Національний університет «Львівська політехніка»; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Обґрунтовано ефективність використання непрямого методу приграничних елементів для побудови чисельно-аналітичного розв’язку задачі про неусталений рух стисливої рідини у пружному пористому обмеженому кусково-однорідному пласті з урахуванням змінної депресії тисків, заданих на його зовнішньому контурі та на межі свердловини, а також ідеального контакту на межі поділу середовищ. З використанням фундаментального розв’язку нестаціонарного рівняння теплопровідності та схеми послідовності початкових умов побудовано дискретно-континуальну модель задачі з довільними початковими умовами та граничними умовами першого роду. Здійснено ряд обчислювальних експериментів для оцінки впливу параметрів моделі на зміну пластового тиску.

 1. Бенерджи П., Баттерфилд Р. Метод граничных элементов в прикладных науках. – М.: Мир, 1984. – 494 с.
 2. Бойко В.С., Бойко Р.В. Підземна гідрогазомехані­ка. – Львів: Апріорі, 2007. – 452 с.
 3. Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. Методы гра­ничных элементов. - М.: Мир, 1987. - 524 с.
 4. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. - М.: Наука, 1971. - 512 с.
 5. Журавчак Л.М., Грицько Є.Г. Метод пригранич­них елементів у прикладних задачах матема­тичної фізики. - Львів: Карпатське відділення Інcтитуту геофізики НАН України, 1996.- 220 c.
 6. Журавчак Л.М., Струк А.Є. Порівняння методів граничних та приграничних елементів при зна­ходженні неусталеного тиску у пружному по­ристому замкненому пласті // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Сер. “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – 2012. –
  № 732. – С. 198–206.
 7. Журавчак Л.М., Струк А.Є. Розв’язування задач неусталеної фільтрації пружної рідини в неде­формівному пористому пласті методом пригра­ничних елементів // Матеріали наукової конфе­ренції-семінару “Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах”
  (29–30 травня 2012 р.) – Львів: Сполом, 2012. – С. 45–49.