Інженерно-геологічне районування як науково-методична основа для складання схеми інженерно-будівельної оцінки (на прикладі міста Ірпінь Київської області)

https://doi.org/10.23939/jgd2022.02.115
Надіслано: Жовтень 02, 2022
1
Проектний інститут Служби безпеки України
2
Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО»

Метою статті є здійснення інженерно-будівельної оцінки міста Ірпінь Київської області на основі проведення інженерно-геологічного районування населеного пункту, яке передбачає виділення різнорівневих таксономічних одиниць з набором природних та антропогенних факторів умов будівництва від найбільшої одиниці (інженерно-геологічного регіону) до найменших (ділянок та підділянок). Основні методи дослідження – інженерно-геологічна зйомка та інженерно-геологічне картографування. Результат дослідження – комплексне співставлення даних про геоморфологічну, геолого-генетичну будову, гідрогеологічні умови, склад та властивості грунтів м. Ірпінь, що у кінцевому випадку надало можливість побудувати великомасштабну синтетичну карту інженерно-геологічного районування та інженерно-будівельної оцінки населеного пункту. Виділено одинадцять інженерно-геологічних ділянок з відповідними характеристиками природних та антропогенних факторів умов будівництва, серед яких шість є несприятливими для будівництва. Наукова новизна дослідження полягає у застосуванні інженерно-геологічного районування як основи для проведення інженерно-будівельної оцінки, що не обмежується лише виділенням планувальних обмежень інженерно-геологічного характеру. Вперше запропонована методика виділення інженерно-геологічних підділянок за проявом небезпечних геологічних процесів та морфометричними характеристиками рельєфу, що відображають ступінь ерозійної розчленованості, потенціал прояву сучасних рельєфоутворюючих процесів та ерозії ґрунтів. Практичний аспект проведеного дослідження полягає у створенні якісної схеми інженерно-будівельної оцінки, доповнення схеми існуючих планувальних обмежень, підборі оптимальних та економічно обґрунтованих заходів з інженерної підготовки та захисту територій проти небезпечних геологічних процесів. Інженерно-геологічне районування дозволяє визначити безпечні місця для розміщення інженерних споруд, їх конструкційні особливості, вибрати раціональні типи фундаментів, скоротити вартість вишукувальних та будівельних робіт та загалом підвищити якість проектування.

 1. Алєксєєв Ю. Н. Інженерно-геологічне районування Київської області для меліоративного будівництва. Київ: Будівельник, 1980. 128 с.
 2. Барщевський М. Є., Купраш Р. П., Швидкий Ю. М. Геоморфологія та рельєфоутворюючі відклади району м. Києва. Київ: Наукова думка, 1989. 178 с.
 3. Богдевич O. П., Ісічко Є. С. Інженерно-геологічне районування міста Кагул. Вісник Інституту геології та сейсмології АНМ. 2016. № 2. С. 52-59.
 4. Генеральний план міста Ірпінь: поясн. записка. Київ: ДІПРОМІСТО, 2017. 180 с.
 5. Гребенщиков В. П., Гребенщикова Н. В., Капітальчук І. П. Інженерно-геологічне районування території міста Бендери. Вісник Владикавказького наукового центру. Владикавказ, 2021. Вип. 3. 67-75. https://doi.org/10.46698/j8822-5194-7071-q
 6. ДБН Б.1.1-14:2021: Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2022. 77 с.
 7. ДБН В.1.1-24:2009: Захист від небезпечних геологічних процесів. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 108 с.
 8. ДБН В.1.1-25-2009: Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 52 с.
 9. ДБН В.1.1-12:2014: Будівництво у сейсмічних районах України. Київ: Мінрегіонбуд України, 2014. 110 с.
 10. ДСТУ-Н Б В.1.1-XX:201Х: Настанова щодо інженерного захисту територій, будинків, будівель та споруд від підтоплення та затоплення. Київ: Мінрегіонбуд України, 201Х. 203 с.
 11. Жирнов П.В. До проблеми інженерно-будівельної оцінки територій з урахуванням локальних природних і техногенних факторів (на прикладі Ренійського р-ну Одеської обл.). Геофізичний журнал, 2015. Вип. 37. С. 115-123. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v37i6.2015.111178
 12. Кравчук Я. С. Інженерно-геоморфологічне картографування. Львів: Світ, 1991. 144 с.
 13. Марчак А. І. Методика морфометричного аналізу рельєфу басейнових систем гірських територій засобами ГІС-технологій (на прикладі басейну р. Прут у межах Чорногори). Вісн. Львів. нац.. ун-ту імені І. Франко, 2012. Вип. 40. С. 68-90. https://doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2085
 14. Палієнко В. П., Барщевський М. Є., Бортник С. Ю., Палієнко Є. Т., Вахрушев Б. О. Загальне геоморфологічне районування території України. Український географічний журнал. Київ, 2004. Вип. 1. С. 3-11.
 15. Попов І. В. Інженерна геологія: навч. посіб. Москва: Державне видавництво геологічної літератури, 1951. 444 с.
 16. Руденко Ф. А., Соляков І. П., Месяць І. А. Гідрогеологія УРСР. Москва: Надра, 1971. 614 с.
 17. Рудько Г. І., Гуда О. В. Геодинамічний режим екзогенних геологічних процесів в басейні річки Тиса (Закарпатська область). Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. 2013. № 1. С. 9-14.
 18. Сєдін В. Л., Грабовець О. М., Бондар О. В. Інженерна геологія: навч. посіб. Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2015. 488 с.
 19. Сімонов Ю. Г., Кружалін В. І. Інженерна геоморфологія: навч. посіб. Москва: МДУ, 1993. 208 с.
 20. Соловицький В. Н., Возгрин Б. Д. Геологічна карта Київської області масштабом 1:50000 по листам. Київ: Укргеолстром, 1990. 10 с.
 21. Суматохіна І. М. Інженерно-геоморфологічний ризик розвитку небезпечних екзогенних процесів на території міста Дніпропетровська: дис. … кандидата геогр. наук. Дніпропетровськ, 2004. 213 с.
 22. Трофімов В. Т., Корольов В. А., Вознесенський Є. А., Голодковська Г. А., Васильчук, Ю. К. Зіангіров Р. С. Грунтознавство: навч. посіб. 6-те вид., доп. Москва: МДУ, 2005. 1024 с.
 23. Трофімов В. Т., Красилова Н. С. Інженерно-геологічні карти: навч. посіб. Москва: КДУ, 2008. 383 с.
 24. Цибко В. А. Інженерно-геологічний атлас міста Ірпінь масштабом 1:5000. Київ: УКРІІНТР, 2020. 97 с.
 25. Чуйко О. Е. Інженерно-геологічні умови території лиману Малий Аджалик. Вісн. Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова, 2001. Вип. 5. С. 51-54.
 26. Шнюков Є. Ф., Шестопалов В. М. Яковлєв Є.А. Екологічна геологія України: довід. посіб. Київ: Наукова думка, 1993. 407 с.
 27. Шпаковський Ю. Є. Інженерно-геологічне районування м. Одеса. Вісн. Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова, 1999. Вип. 5. С. 51-54.
 28. Akter, S., Ekram Ali, R., Karim, S., Khatun, M., Alam, M. (2018). Geomorphological, geological and engineering geological aspects for sustainable urban planning of Mymensingh city, Bangladesh. Open Journal of Geology 8, 737-752. https://doi.org/10.4236/ojg.2018.87043
 29. Al Solami, A., Al Barakati, G., Sayed, A. S. Al Bahloul, S., Al Tunsi, B. (2006). Engineering geological mapping of the holy city of Makkah Al Mukarramah, Saudi Arabia. 10th IAEG International Congress - Engineering geology for tomorrow's cities, 552, 1-10.
 30. El May, M., Diala, M., & Chenini, I. (2010). Urban geological mapping: geotechnical data analysis for rational development. Engineering Geology, 116, 129-138. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2010.08.002
 31. Huang, C.T., Lin, Y.K., Kao, T.C., & Moh, Z.C. (1987). Geotechnical engineering mapping of the Taipei city, proceedings of 9th Southeast Asian Geotechnical Conference. Bangkok, Thailand.
 32. Koukis, G., & Sabatakakis, N. (2000). Engineering geological environment of Athens, Greece. Bulletin of Engineering Geology and the Environment volume 59, 127–135. https://doi.org/10.1007/s100640000058
 33. Marschalko, M., Bednárik, M., & Yilmaz, I. (2012). Evaluation of engineering-geological conditions for conurbation of Ostrava (Czech Republic) within GIS environment. Environmental Earth Sciences, 67, 1007–1022. https://doi.org/10.1007/s12665-012-1547-9
 34. Muceku, Y. (2012). The engineering geological mapping on scale 1:10000 for tourism development in Adriatic Coastal Plain-Divjaka, Albania. International Journal of Civil & Environmental Engineering, 4, 32-39.
 35. Mykolaenko O., Zhyrnov P., Sadoviy Y., Tomchenko O., & Pidlisetska I. (2019). Assessment engineering geological zoning of Kalush city using ERS data for urban development. Proceedings of 18th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, 2019. Kyiv, Ukraine: European Association of Geoscientists & Engineers. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902029
 36. Paula da Silva A.F., &  Rodrigues-Carvalho, J.A.(2006). Engineering geological mapping for the urban planning of Almada County, Portugal. 10th IAEG International Congress - Engineering geology for tomorrow's cities, 165, 1-7.
 37. Wakamatsu, K., & Matsuoka, M. (2013). National 7.5-arc-second Japan engineering geomorphologic classification map and Vs30 zoning. Journal of Disaster Research, 5, 904-911. https://doi.org/10.20965/jdr.2013.p0904
 38. Zuquette, L. V., Osni Pejon, O. J., & Santos Collares, J. Q. (2004). Engineering geological mapping developed in the Fortaleza Metropolitan Region, State of Ceara, Brazil. Engineering Geology, 71, 227-253. https://doi.org/10.1016/S0013-7952(03)00136-4