Просторові кореляції пеліт-алевритових порід в осадовому чохлі Новоградського блоку (Волинський мегаблок Українського щита)

2016;
: стор. 57 – 70
https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.057
Надіслано: Жовтень 07, 2016
Автори:
1
Центр регіональних геологічних досліджень ДП “Українська геологічна компанія”

Метою дослідження є виявлення просторових тенденцій і закономірностей у співзаляганні осадових, передусім пеліт-алевритових порід осадового чохла Українського щита на прикладі Новоградського блоку Волинського мегаблоку для подальшого прогнозування на цій основі деяких рис геологічної будови цього чохла. Методика. Застосовано метод статистичного порівняння. Для цього розраховано низку статистичних величин, що стосуються поширення осадових порід на дослідженій території. Основою для їх розрахунку послугували такі первинні дані свердловин: переважаючий фракційний склад породи, товщина шару, послідовність залягання, кількість свердловин. Результати. Отримано дані про просторовий розподіл порід відносно одна одної. Встановлено як додатні, так і від’ємні просторові кореляції пеліт-алевритових порід, як між собою, так і з псамітами. Вони виражаються у підвищено частішій чи рідшій їхній спільній присутності порівняно з частотами присутності поза полями поширення одна одної, часто в суттєво різних їхній середніх товщинах у полях їх спільного знаходження і поза ними. Показано, що деякі осадові породи переважно залягають вище або нижче у розрізі відносно іншої породи. Розроблено спосіб виявлення непрямих пошукових ознак, який можна використовувати для будь-якої осадової породи. Виявлено такі ознаки для частини досліджуваної групи порід. Наукова новизна. Використаний метод статистичного аналізу осадових відкладів представлено вперше. Його можна використовувати, як для стратифікованих, так і не стратифікованих порід. Він допомагає виявляти приховані кореляції в осадових породах, але головною його перевагою є можливість прогнозування з досить високою імовірністю деяких конкретних характерних ознак геологічної будови осадових товщ кристалічного щита чи інших територій. Практична значущість. Застосований статистичний метод є маловитратним і може бути використаний як під час пошукових робіт в осадовому чохлі кристалічного фундаменту, так і під час регіональних робіт у цій чи інших частинах Українського щита.

 

 1. Бочнева А. А., Лаломов А. В., Чефранов Р. М. Геостатистический подход к выявлению потенциальных титан-циркониевых россыпных площадей на примере Зауральского россып­ного района // Литология и полезные ископаемые. – 2013. – № 3. – С. 234–255.
 2. Бухарев В. П., Завистовский А. И. Геологическая карта СССР, масштаб 1:200000, лист М-35-X (Олевск). Т. 2, 808 с. Киев, 1960. ПГО Киевгеология. Житомирская експедиция. Фонди ДП “Українська геологічна компанія”.
 3. Вистелиус А. Б. Основы математической геоло-гии. – Л. : Наука, 1980. – 389 с.
 4. Гейко Ю. В., Дроздецький В. В., Баран А. М. та ін. Пошуки корінних родовищ алмазів на Новоград-Волинській площі. Т. 3, 299 с. Т. 4, 299 с. Т. 5, 271 с. Київ, 2011. ПДРГП “Північгеологія”. Центр регіональних геоло­гічних досліджень. Фонди ДП “Українська геологічна компанія”.
 5. Глухов А. П., Черныш С. И., Дроздецкий В. В. и др. Отчет о групповой геологической съемке масштаба 1:50000 территории листов М-36-44-А,Б,В,Г; -32-В (юп.); -32-Г (ю.п.) за 1984-1989 гг. Т. 1, 325 с. Т. 4, 325 с. Т. 5, 359 с. Т. 6, 278 с. Т. 7, 272 с. Киев, 1989. ПГО “Севукргеология”. Житомирская ГРЭ. Фонди ДП “Українська геологічна компанія”.
 6. Лабузный В. Ф., Щербина М. П., Георгин Б. В. и др. Отчет о групповой геологической съемке масштаба 1:50000 территории листов М-35-43-А, Б, В, Г за 1983–1988 г.г. Т. 1, 241 с. Т. 6, 232 с. Т. 8, 339 с. Киев, 1988. ПГО “Севукргеология”. Житомирская ГРЭ. Фонди ДП “Українська геологічна компанія”.
 7. Мазур М. Д., Біла Т. О., Дроздецький В. В. та ін. Геологічна будова та корисні копалин верхів’я р. Уборть. Звіт про геологічне довив­чення території аркуша М-35-Х (Олевськ) масштабу 1:200 000. Київ, 2010. Т. 1, 281 с. Т. 4, 259 с. ПДРГП “Північгеологія”. Рівненська ГЕ. Фонди ДП “Українська геологічна компанія”.
 8. Мазур М. Д., Біла Т. О., Дроздецький В. В., Горіна О. Р., Судьбіна Л. М. Державна геоло­гічна карта України. Масштаб 1:200 000. Централь­ноукраїнська серія. Аркуш: М-35-Х (Олевськ). – К. : Державна служба геології та надр України, Державне підприємство “Українсь­ка геологічна компанія”, 2013. – 125 с. (у друці).
 9. Палієнко В. П. Барщевський М. Є., Спиця Р. О. та ін. Морфоструктурно-неотектонічний аналіз тери­торії України. – К. : Наук. думка, 2013. – 263 с.
 10. Рухин Л. Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах. – Л.: Изд-во нефтяной и горно-топливной литературы, 1961. – 779 с.
 11. Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000. Пояснювальна записка. УкрДГРІ. / Гол. ред. С. С. Круглов, Д. С. Гурський. – Державний комітет природних ресурсів, Київ, 2006. – 132 с.
 12. Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000. УкрДГРІ. / Гол. ред. С. С. Круглов, Д. С. Гурський. – Державний комітет при­родних ресурсів, Київ, 2007.
 13. Fenster M. S., Dolan R., Smith J. J. Grain-size distributions and coastal morphodynamics along the southern Maryland and Virginia barrier islands // Sedimentology. 2016. Vol. 63. Is. 4. P. 809–823.
 14. Pereira M. F., Albardeiro L., Gama C., Chichorro M., Hofmann M., Linnemann U. Provenance of Holocene beach sand in the Western Iberian margin: the use of the Kolmogorov–Smirnov test for the deciphering of sediment recycling in a modern coastal system // Sedimentology. 2016. Vol. 63. Is. 5. P. 1149–1167.
 15. Suzuki K., Fujiwara H., Ohta T. The evaluation of macroscopic and microscopic textures of sand grains using elliptic Fourier and principal component analysis: Implications for the discrimination of sedimentary environments // Sedimentology. 2015. Vol. 62. Is. 4. P. 1184–1197
 16. The evaluation of macroscopic and microscopic textures of sand grains using elliptic Fourier and principal component analysis: Implications for the discrimination of sedimentary environments // Sedimentology. 2015. Vol. 62. Is. 4. P. 1184–1197