антиоксидаційна активність

Одержання, характеристика та антиоксидаційна активність хітозанових мікрокапсул з живицею червоного імбірю та триполіфосфатом натрію, приготовлених методом емульсійного зшивання

З використанням методу емульсійного зшивання приготовлено хітозанові капсули живиці червоного імбирю з триполіфосфатом натрію (ТПН) як зшиваючого агента. Визначено вплив концентрації хітозану та ТПН, а також величини рН на ефективність інкапсуляції, розмір частинок та властивості мікрокапсул хітозану. Визначено антиоксидантну активність мікрокапсул. Показано, що мікрокапсули можуть бути успішно одержані, не зважаючи на негладку поверхню.

Використання методології поверхні відгуку як новітнього підходу до оптимізації вмісту фенолів та антиоксидантної активності плодів фінікової пальми

За допомогою факторного плану Бокса-Бенкена досліджено вплив трьох незалежних змінних – часу, температури та співвідношення розчинник-тверда речовина на очисну активність фенолів, флавоноїдів і 2,2-дифеніл-1-пірилгідразилу (DPPH) та зниження антиоксидантної активності йону міді (CUPRAC) метанольних екстрактів фінікових плодів. Аналіз поверхні відгуку показав, що оптимальні параметри ультразвукової екстракції, які максимізували відповіді, становили 30 хв, 298 K і 74,4 мл/г.

КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПІД ЧАС ПОШУКУ НОВИХ АНТИТРОМБОЦИТАРНИХ АГЕНТІВ З АНТИОКСИДАНТНИМ ЕФЕКТОМ СЕРЕД СУЛЬФУРОВМІСНИХ ПОХІДНИХ 9,10-АНТРАХІНОНУ

Проблема артеріальних тромбозів є одним з важливих факторів, що визначають результат захворювань як серцево-судинної системи, так і онкозахворювань, які поділяють перше місце серед усіх захворювань, як в Україні, так і у світі.

Хімічний склад і антиоксидантна активність ефірної олії з листя globularia alypum L. (айн-дефла, алжир)

З використанням ГХ/МС методу проведений аналіз хімічного складу ефірної олії, отриманої внаслідок гідродистиляції висушеного листя Globularia alypum L., з виходом 2,10±0,09 %. Визначено 60 компонентів, які представляють 99,04 % від загальної кількості олії. Для оцінювання антиоксидантної активності застосовано три різні підходи: вловлювання вільними радикалами 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу (DPPH), тест-системи знебарвлювання -каротину (BCB) та аналіз антиокиснювальної здатності (FRAP). Проведено порівняння одержаного антиоксиданту з антиоксидантною синтетичною аскорбіновою кислотою.

Computer prediction and verification of antioxidative activity of exo-functionalized derivatives of 9,10-antraquinone.

Проведено комп’ютерне прогнозування фармакологічної активності ряду екзофункціоналізованих похідних 9,10-антрахінону з амінокислотними та тіазольними фрагментами з метою пошуку сполук з антиоксидантним ефектом за допомогою програми PASS веб-ресурсу Way2Drug.

НАСТОЯНКА ПЕРВОЦВІТУ ВЕСНЯНОГО – ДЖЕРЕЛО ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК З АНТИОКСИДАНТНОЮ АКТИВНІСТЮ

Наведено узагальнену інформацію стосовно фармакологічних властивостей,
хімічного складу та використання в народній та офіційній медицині первоцвіту
весняного (Primula veris). Встановлено, що на фармацевтичному ринку України
зареєстровано лише 9 лікарських засобів на основі екстрактів з коренів або квіток
первоцвіту з чашечкою, які використовуються для лікування захворювань дихальної
системи. Крім цього, визначено вміст екстрактивних речовин, фенольних сполук,
флавоноїдів, антиоксидантної активності настоянки трави первоцвіту весняного.

Дослідження антиоксидантної активності екстрактів лікарських рослин

Досліджено інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та
окисної модифікації білків (ОМБ) екстрактів зі шроту лікарських рослин материнки
звичайної (Origanum vulgare L.), моркви дикої (Daucus carota), хмелю звичайного
(Humulus lupulus). Порівняно їхні активності з відомим антиоксидантом – аскорбіновою
кислотою. Встановлено, що за дії всіх досліджуваних екстрактів лікарських речовин
спостерігається гальмування вільнорадикальних процесів за двома показниками

QSAR аналіз деяких тіазоло[4,5-b]піридинів як нових антиоксидантних агентів: вплив деяких параметрів молекулярної будови сполук на зростання їх активності

Визначено антиоксидантну активність синтезованих похідних 5,7-диметил-тіазоло[4,5-b]піридин-2-ону, що містять замісники різної природи у 3-му та 6-му положеннях базового гетероциклу. Антиоксидантну активність сполук досліджували in vitro, визначаючи зменшення концентрації вільного радикалу 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу. Для виборки з 19 похідних було проведено кореляційний аналіз залежності їх антиоксидантної активності від різних типів молекулярних дескрипторів.

Вплив полістирол/фулеренових композитів на пероксидне окиснення ліпідів у сироватці крові

Методом лиття з розчину виготовлено плівки чистого полістиролу та полістиролу, наповненого фулеренами (C60 + C70 Mix). Проведено дослідження in vitro стосовно впливу полістирол/фулеренового композиту на перебіг вільно-радикальних процесів у сироватці крові. За допомогою хемілюмінесцентного аналізу і спектрофотометрії визначено параметри пероксидного окиснення ліпідів у нативній сироватці після додавання композиційних плівок. Встановлено, що фулерен-вмісні нанокомпозити можуть проявляти антиоксидаційну активність у сироватці крові.