цільова функція

FORMULATION OF THE OPTIMIZATION PROBLEM FOR UNDERGROUND ENGINEERING NETWORK ROUTES

The article considers the implementation of methods for optimizing underground external engineering networks in order to reduce construction costs. For this purpose, the problem of optimizing the route of such networks is set in the form of a nonlinear programming problem. The route is modeled by a spatial polyline with rectilinear segments, and the coordinates of its vertices are considered design variables.

Ідентифікація параметрів інтервальних нелінійних моделей статичних систем із застосуванням багатовимірної оптимізації

В статті запропоновано підхід до параметричної ідентифікації інтервальних нелінійних моделей статичних систем на основі стандартної задачі мінімізації середньоквадратичного відхилення між значеннями модельованої характеристики статичного об’єкта та значеннями які належать до експериментальних інтервалів.

On stability analysis study and strategies for optimal control of a mathematical model of hepatitis HCV with the latent state

In this work, we analyze a viral hepatitis C model.  This epidemic remains a major problem for global public health, in all communities, despite the efforts made.  The model is analyzed using the stability theory of systems of nonlinear differential equations.  Based on the results of the analysis, the proposed model has two equilibrium points: a disease-free equilibrium point $E_0$ and an endemic equilibrium point $E^{*}$.  We investigate the existence of equilibrium point of the model.  Furthermore, based on the indirect Lyapunov method, we study the local stability o

Розрахунок оптимального фільтра аналогового сигналу

Представлено методику розрахунку оптимального значення сталої часу фільтра аналогового сигналу на основі розробленого критерію оптимальності. Запропонований критерій враховує показник якості процесу фільтрування та динамічну похибку профільтрованого сигналу. Виконано експериментальне дослідження перехідних процесів у тепловому об’єкті з метою аналізу впливу параметрів фільтра на якість процесу фільтрування аналогового сигналу. Для отриманих експериментальних даних було розраховано оптимальне значення сталої часу фільтра на основі розробленої методики, що складається з восьми кроків.

Structural and Kinematic Synthesis of the 1-DOF Eight-Bar Walking Mechanism with Revolute Kinematic Pairs

Problem statement. The use of existing and the most widespread drives (wheeled and caterpillar one) is sometimes limited by complicated operational conditions while moving on rough terrain. The mentioned drives require a relatively flat surface to be operated effectively. A rocky or a hilly terrain imposes the demand of the use of alternative types of drives, in particular, walking ones.

Оптимізація параметричного балансного модулятора на основі частотного символьного методу

Розглянуто застосування частотного символьного методу аналізу усталених режимів лінійних параметрич­них кіл до розв’язування оптимізаційної задачі за умови контролю їх асимптотичної стійкості. Наведено резуль­тати оптимізації параметричного балансного модулятора.

Дослідження механізмів управління контентом у мережах CDN

Розглянуто концепції мережі доставки контенту (CDN) та балансування на- вантаження. Основне завдання мережі (CDN) — забезпечення якісної доставки інфор- мації кінцевому користувачу. Запропоновано архітектуру для вибору оптимального маршруту і сервера для оброблення запитів користувачів на основі цільової функції. Основними критеріями цільової функції вибрано час затримки, навантаження на сервер роздавання контенту і ймовірність втрати пакетів.

Розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання

This paper deals with questions of construction of mathematical and simulation models of optimal placement of objects, formalization of tasks and building placement algorithm solving problems of optimum allocation of objects by simulation.

Застосування методу градiента для вирішення задачі оптимізації

Розв'язано задачу багатокритеріальної умовної оптимізації дублення-жирування хутрової овчини із застосуванням методу градієнта. Критерій оптимальності сформульований у вигляді узагальненої аддитивної цільової функції. Алгоритм модифікованого методу градієнта покладений в основу програмного модуля. Отримано математичний опис для маловідхідної технології з використанням хромового дубителя і пластифікатора з визначенням обмежень на технологічні параметри процесу.