дифузія

Дослідження впливу довжини світлової хвилі на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями

Досліджено вплив довжини світлової хвилі на швидкість поглинання вуглекис-
лого газу мікроводоростями. Описано механізм транспорту вуглекислого газу із повітря
у внутрішнє середовище клітини мікроводорості. На основі математичної моделі
приросту мікроводоростей визначено коефіцієнт приросту. Отримано аналітичну залеж-
ність коефіцієнта приросту мікроводоростів від довжини світлової хвилі. Встановлено
оптимальні довжини світлових хвиль для проектування технологічних схем

Decontamination of radioactive liquid systems by modified clay minerals

The process mechanism for sorption of strontium and cesium from liquid radioactive waste using modified bentonites from Yaziv sulfur deposit was investigated. The technique for predicting the intensity of the sorption process based on the comparison of experimental and calculated values of mass transfer coefficients was proposed. It was detected that the process of sorption extraction of strontium and cesium from liquid medium using modified clay minerals may be best described by a three-parameter model of the adsorption isotherms.

Особливості побудови інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів

In this research a number of important scientific and applied problems associated with the development of information technology for simulation based on physical analogies for objects of tourism industry and information and communication infrastructure are solved. The processes of integration of these technologies n an appropriate information system modeling for the study and construction of effective tourism and information and commu¬nication systems.

Особливості вивільнення лікарської речовини за умов міжфазного дифузійного процесу і гідролізу полімерної матриці

Проведені дослідження плівкових систем на основі хітозану з різною молекулярною масою (334000 Da і 113000 Da) і антибіотику аміноглікозидового ряду (амікацин). Проаналізовано рівняння Рітгера-Пеппаса, Гіксона-Кроуелла і Хопфенберга, що описують кінетику вивільнення ліків. Показано, що вивільнення амікацину з ацетатних хітозанових плівок за умов міжфазних дифузійних процесів і розчинення (гідролізу) полімерної матриці більш коректно описується рівнянням Хопфенберга.

Щодо проблем вивчення біологічних процесів, ускладнених масообміном

Представлено результати вивчення процесу поглинання вуглекислого газу одноклітинними мікроводоростями. З‘ясовано стадії перебігу процесу, враховуючи особливості умов культивування, зокрема наявність клітинного та міжклітинного середовища. Встановлено константи, які конкретизують математичну модель поглинання вуглекислого газу з повітря клітинами мікроводоростей. Отримані рішення дають можливість прогнозувати кінетику процесу поглинання вуглекислого газу та проектувати обладнання для здійснення технологічного процесу очищення газових викидів за умов реалізації біотехнології на практиці.