дифузія

USE OF MODIFIED ADSORBENTS TO REMOVE PESTICIDES FROM WASTEWATER

The migration of highly concentrated pesticide solutions in the soil has been experimentally studied. A mathematical model of the diffusion process in the soil environment has been developed. Based on the mathematical model, a system of equations for calculating the duration and intensity of the process depending on environmental parameters was obtained. The dependence of the process velocity on the direction of the diffusion front is determined, and the diffusion coefficients, kinetic coefficients of the diffusion process and the diffusion front velocity were calculated.

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НАСИЧЕННЯ ЦУКАТІВ В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ

Розглянуто  процес  насичення  цукрозою  частинок  плодів  гарбуза.  Розроблено експериментальну  установку  насичення  частинок  плодів  цукром  в  умовах  інтенсивного пневматичного перемішування. Отримані кінетичні залежності насичення цукатів  та зміни концентрації  цукрового  сиропу  за  різних  температур.  Проведене  порівняння  умов  наси- чення за різних співвідношень “цукат : сироп”. Математичним узагальненням підтверджено обране  авторами  статті  співвідношення  “цукат :  сироп”.

Циркулярна модель взаємозв’язку інноваційної ємності підприємства та експортної діяльності

Проаналізовано сучасний стан експорту результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. На підставі отриманих результатів ідентифіковано низький рівень розвитку технологічного експорту в Україні на фоні існування інноваційної ємності вітчизняних бізнес-структур. З метою активізації експортної діяльності та подальшого нарощення інноваційної ємності українських підприємств розроблено та обґрунтовано циркулярну модель взаємозв’язку інноваційної ємності та експортної діяльності.

Процеси самоорганізації магнітних полімерних нанокомпозитів в магнітних полях

Вивчено процеси самоорганізації магнітних полімерних карбонових нанокомпозитів, що містять нанокластери кобальту. Встановлено, що ці процеси відбуваються завдяки дифузії магнітних наночасток, які стимулюються комбінованим ефектом зовнішніх постійних магнітних полів і нагрівання. Показано, що синтезовані полімерні композити перспективні для практичного застосування.

Застосування рідинної екстракції для очищення стічних вод виробництва харчових олій

Досліджено структуру емульсії, яка утворюється у стічних водах виробництв харчових олій. Встановлено вид емульгатора та запропоновано спосіб руйнування емульсії, що забезпечує в подальшому якісне очищення стічних вод олійних виробництв рідинно-екстракційним методом. Отримана лінія рівноваги та робочі лінії процесу. Встановлено кількість ступеней переносу. Побудовано математичну модель рідинно-екстракційного очищення стічної води. Рішення її дає можливість прогнозувати кінетику процесу екстркційного очищення стічних вод при реалізації технології на практиці.

THE ROLE OF THE WAVELENGTH OF LIGHT IN THE DYNAMICS OF LIGHT IN THE DYNAMICS MICROALGAE DUE TO THE ABSORPTION OF CARBON DIOXIDE

The effect of light wave length on the rate of carbon dioxide absorption by microalgae has been studied. The mechanism of transfer of carbon dioxide from the air into the internal environment of the cells of microalgae has been described. The coefficient of microalgae growth based on the mathematical model has been determined. The analytical dependence of the mentioned coefficient on the light wave length has been obtained. The optimum length of light wave has been determined to design the flow chart for eliminating carbon dioxide from industrial gas emissions by the biological method.

Дослідження впливу діоксиду сульфуру на динаміку приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей

Досліджено вплив діоксиду сульфуру на швидкість приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей. Отримано експериментальні залежності приросту біомаси в залежності від концентрації діоксиду сульфуру. Експериментальні дані опрацьовано на основі теорії Лайнуівера-Берка та визначено основні кінетичні константи процесу. Встановлено зворотнє неконкурентнеінгібіювання діоксидом сульфуру приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей.

Structure and wear resistance of aluminium alloys coated with surface layer laser-modified by silicon carbide

Modern approaches to ensuring the necessary characteristics of surface of a material with the aim to improve economic and technological characteristics of the structures are considered in this paper. It is shown that aluminium alloys gain wide application in industry. Nevertheless, surface characteristics of materials are insufficiently good for their use in structures which operate under abrasive wearing and boundary friction.

DYNAMICSMODELING OF TRAFFIC-RELATED EXHAUST AEROSOLS

The results of analytical researches of migration processes and turbulent diffusion of exhaust  aerosols, produced by traffic flows within reserve technical lanes of highways are given. It is concluded that rotors, determined as some areas of the rotary motion of an aerosol, are always formed within the diffusion divergence field of turbulent flows of exhaust aerosol.

Методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів для екстрагування цільових компонентів з шару пористих структур

This paper is devoted to the method of extraction unit calculation of periodical action for direct flow and return flow of extraction processes based on an analysis of the kinetics of extraction of components of the porous structures of minerals and seeds plant material under a constant driving force. Запропонована методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів безперервної дії на основі аналізу кінетики екстрагування цільових компонентів з пористих структур мінеральної сировини та насіння рослинної сировини в умовах постійної рушійної сили.