доходи

«GRÜNDRISSE EINER ÖEKONOMETRIE» – економетрична бухгалтерська теорія, розроблена в Галичині на рубежі ІХ–ХХ ст.

Матеріали цієї статті є продовженням оприлюднених результатів у публікації в попередньому номері, де наведено узагальнене порівняння засадних принципів побудови бухгалтерської і «традиційної» економетричних концепцій. У цьому дослідженні проведено аналіз сформульованих методологічних засад досліджуваної бухгалтерської (балансової) теорії з оцінкою пропонованих в ній методик відображення в бухгалтерській системі та балансовому узагальненні основних об’єктів і економічних процесів підприємства.

Зміни в податковому правовому режимі ФОП та самозайнятих осіб у зв’язку з поширенням COVID-19

Розглянуто сучасні проблеми розвитку суспільних відносин у галузі оподаткування України у зв’язку з поширенням COVID-19. Проаналізовано основні проблеми системи оподаткування в Україні. Досліджено питання щодо окремих змін у податковому правовому режимі України, які пов’язані зі здійсненням бюджетно- податкової (фіскальної) та грошово-кредитної (монетарної) політики в умовах карантинних заходів. У результаті наукового пошуку виділено основні шляхи зменшення податкового навантаження і умовах карантинних заходів.

Правові погляди с. дністрянського на основні економічні категорії в контексті австрійського законодавства

У статті проаналізовано загальнотеоретичні аспекти поглядів Станіслава Дністрянського на основні економічні поняття в їхньому взаємозв’язку із правом. З’ясовано погляди науковця на капітал, кредит, продукт. Відображено їхнє трактування у австрійському законодавстві. Визначено вплив минулих та сучасних С. Дністря¬нському правових та економічних ідей на його бачення основних економічних явищ та процесів.

Futurology of accounting

Reveals the importance of information sources for economic management in the
conditions of post-industrial economy, its task is to provide a wide range of involved parties. It
is argued that the accounting system does not provide for the formation of a database of
relevant financial and economic transactions engaged subjects of informational knowledge
economy, not provide figures forming all kinds of statements. We prove that the accounting
system makes it impossible to obtain the information necessary for strategic management

СЕРЕДНІЙ КЛАС: ДОСВІД США ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Визначено роль середнього класу у суспільстві, виокремлено критерії його ідентифікації як економічного суб’єкта. Досліджено історію та особливості становлення сучасного середнього класу в США, а також проаналізовано чинники, які сприяли його формуванню. Здійснено порівняльний аналіз американського та українського середнього класу. Обґрунтовано необхідність участі держави у формуванні середнього класу, розроблено пропозиції щодо розв’язання проблем становлення середнього класу в Україні.