дистанційне навчання

Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір

Розглянуто основні дидактичні принципи дистанційної та традиційної форм нав- чання. За цими принципами виведено основні функціональні модулі сучасних систем управління дистанційним навчанням. Відповідно до сформульованих модулів здійснено огляд та порівняння щодо наявності та реалізації модулів у системах дистанційного навчання Moodle, Claronline, ATutor, SharePointLMS, Live@EDU, eFront.

Архітектура систем озер даних в галузі освіти: аналітичний огляд

Здійснено аналітичний огляд розвитку концепту Data Lakes та його застосування у різних галузях як частини рішень концепту Big data. Розглянуто наявні стандартні архітектурні рішення для організації Data Lake. Також взято до уваги спеціалізовані напрями, що потребують відмінних чи додаткових аспектів для вирішення поставлених завдань, залежно від галузі використання Data Lake. Для правильної організації Data Lake застосовують різноманітні засоби опрацювання даних, зокрема розподілені системи зберігання даних, семантичні мережі та особливо метадані.

ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДЕОРЕСУРСІВ У ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Розглянуто основні проблеми та труднощі, які виникли в навчальному процесі після запровадження карантинних заходів у період пандемії COVID-19. Описано найпоширеніші інтернет-платформи, які використовують викладачі під час проведення занять у форматі відеоконференц-зв’язку. Відмічено доцільність вдосконалення методів дистанційного навчання студентів. Зосереджено основну увагу на технологічних перевагах впровадження відеоресурсів у інтерактивне навчання студентів хіміко-технологічних спеціальностей, що зумовлено спеціалізацією авторів.

The Online Platform „eSchool“

The internet is a global network that is used in any industry.

Large corporations have long used the electronic way of doing business. Due to the COVID-19 pandemic, more and more government and commercial structures are switching to online and, therefore, using the electronic circulation of documents and other important things for them. Educational institutions were the most unprepared for such changes, and therefore, they faced an acute question of how to transfer everything online.

ІННОВАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Реформуванню системи освіти України, з метою забезпечення доступу до освітньої та професійної підготовки студентів, сприяють дистанційне і комбіноване навчання (КН), що здійснюються на підставі сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір

У статті ми з’ясували, що оперативне застосування технологій дистанційного
навчання гарантує закладам вищої освіти: значне збільшення суб’єктів навчального
процесу (організація навчання для широкої аудиторії – одночасне залучення великої
кількості слухачів);суттєве зниження витрат на організацію навчального процесу
(відсутність розходів на оренду приміщень, економія комунальних платежів і т. д.);
істотне підняття якості навчання внаслідок засобів електронних бібліотек,
використання новочасних ІКТ, зростання масштабу самостійної роботи спудеїв,

Using of the opportunities for microsoft onenote for the organization of distance individual and group students’work

Узагальнено підходи щодо організації дистанційного навчання та демонстрації можливостей Microsoft OneNote як ефективного інструменту, який може забезпечити спільну роботу студентів. Особливу увагу приділено визначенню основних етапів процесу організації дистанційного навчання, вимог до навчального матеріалу, а також структурі навчального матеріалу.

Intellectual educational systems as the guarantee of innovative university’s development

Розглянуто задачі інноваційного розвитку вищого навчального закладу та запропоновано комплексне вирішення значного кола актуальних проблем у сфері інформаційних технологій.

Можливості віртуального навчального середовища та навчальні стилі студентів

Наведено особливості дистанційного навчання та можливості cупроводу навчального процесу у віртуальному середовищі на основі платформи Moodle, характеристики навчальних стилів студентів у контексті теорії Д. Колба (D. Kolb). Проаналізовано навчальні стилі та переважні етапи навчального циклу у студентів, що здобувають вищу технічну освіту: від навчальних переваг студента до методики успішної навчальної взаємодії в системі “студент–навчальне середовище–викладач”.

Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень

Нові інформаційні телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано інноваційні підходи до поліпшення навчальної програми вищої освіти у сфері ІТ. Розглянуто методи пошуку і залучення студентів до наукової та практичної роботи завдяки їх участі в командних змаганнях і спільних міжвузівських науково-практичних проектах. Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання.