Using of the opportunities for microsoft onenote for the organization of distance individual and group students’work

1
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
2
Харківський національний економічний університет

Узагальнено підходи щодо організації дистанційного навчання та демонстрації можливостей Microsoft OneNote як ефективного інструменту, який може забезпечити спільну роботу студентів. Особливу увагу приділено визначенню основних етапів процесу організації дистанційного навчання, вимог до навчального матеріалу, а також структурі навчального матеріалу.

1. Антропова Т. Дистанционное образование: взвесим “за” и “против” / Т. Антропова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/25.pdf

2. Биков В. Ю. Формування інформаційного простору: Колективна монографія / В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, С. М. Іванова та ін. – К.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України. 2007. – 290 с.

3. Боремчук Л. І. Дистанційне навчання як педагогічна технологія / Л. І. Боремчук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/boremchuk-li-distantsiynenavchannya-yak-pedagogina-te...

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 272 с.

5. Руководство по продукту Microsoft OneNote 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://officeimg.vo.msecnd.net/ru-ru/files/556/681/AF103733547.pdf

6. Administrators help teachers, students reach learning objectives with OneNote [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.office.com/2014/07/01/administrators-help-teachers-students...

7. Jewitt, C. et al. School Use of Learning Platforms and Associated Technologies, 2010 8. MacNeil, S. and Kraan, W. Distributed Learning Environment. JISC/CETISб 2010.