економічна безпека підприємства

Теоретичне дослідження небезпек, загроз та ризиків в економічній безпеці підприємства

Висвітлено теоретичне дослідження й узагальнено визначення сутності небезпеки, загрози і ризику та з’ясовано їх місце в економічній безпеці підприємства. Схематично наведено взаємозалежність зазначених категорій, які корелюють між собою. Використано метод систематизації для виявлення детермінуючих ознак та метод групування для уточнення концептуальних підходів. Мета роботи полягає в уточненні категоріального апарату цих визначень у контексті економічної безпеки підприємств для успішної діяль- ності суб’єктів господарювання у мінливих непередбачуваних умовах.

Інструментарій забезпечення господарської /підприємницької/ діяльності в умовах сучасних загроз економічній безпеці держави

У статті взято до уваги особливості функціонування бізнесу в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Запропоновано при удосконаленні системи економічної безпеки, особливу увагу акцентувати на стратегічно важливих напрямах. 

Забезпечення сталого розвитку можливе лише на засадах кореляції стратегічних цілей підприємства тенденціям розвитку тієї чи іншої галузі.

Модель і метод діагностування рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства в умовах параметричної невизначеності

Розглянуто загальну методологію оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства. Описані переваги та недоліки існуючих методів діагностування економічної безпеки та розроблено адаптивний метод з використанням інтервальних чисел.

Модель і метод діагностування рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства в умовах параметричної невизначеності

Розглянуто загальну методологію оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства. Описані переваги та недоліки існуючих методів діагностування економічної безпеки та розроблено адаптивний метод з використанням інтервальних чисел.

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМИ ПОТОКАМИ

Розглянуто питання економетричного моделювання економічної безпеки. Представлено модель оцінки впливу операційних витрат на загальний рівень економічної безпеки підприємства. Економетричні моделі оцінки економічної безпеки, використані у дослідженні, ґрунтуються на панельних даних. За результатами дослідження виявлено величину резервів підвищення загального рівня економічної безпеки за рахунок зниження рівня операційних витрат підприємства.