Теоретичне дослідження небезпек, загроз та ризиків в економічній безпеці підприємства

2023;
: cc. 1 - 10
1
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
2
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Висвітлено теоретичне дослідження й узагальнено визначення сутності небезпеки, загрози і ризику та з’ясовано їх місце в економічній безпеці підприємства. Схематично наведено взаємозалежність зазначених категорій, які корелюють між собою. Використано метод систематизації для виявлення детермінуючих ознак та метод групування для уточнення концептуальних підходів. Мета роботи полягає в уточненні категоріального апарату цих визначень у контексті економічної безпеки підприємств для успішної діяль- ності суб’єктів господарювання у мінливих непередбачуваних умовах. У результаті аналізу виявлено наявність процесу формування термінології, поглиблення наукового обґрунтування визначень дефініцій «небезпека», «загроза» та «ризик».

 1. Данілова Е. І. (2020). Концепція системного підходу до управління економічною безпекою підприємства: монографія. Вінниця: Європейська наукова платформа. 342 c. URL: https://doi:10.36074/ danilova.kontseptsiia-2020
 2. Емерсон Р. В. Цитати українською. URL: https://cutt.ly/C1Zut0A
 3. Романчик Т. В. (2020). Небезпека, загроза, ризик: аналіз термінологічного апарату теорії економічної безпеки. Економічний вісник НТУУ «КПІ». С. 257–267.
 4. Куркін М. В., Понікаров В. Д., Назаренко Д. В. (2010). Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств: навч. посіб. Харків: ФОП Павленко О. Д.; ВД «ІНЖЕК». 388 c.
 5. Рудніченко Є. М. (2013). Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 25 (І). С. 188–195.
 6. Добринь С. В., Шкляр Д. С. (2017). Визначення сутності та взаємозв’язку понять «ризик», «небезпека» та «загроза». Агросвіт. № 9. С. 48–52.
 7. Желізко О. О. (2017). Аналіз основних небезпек, загроз та ризиків економічній безпеці підприємництва на сучасному етапі розвитку держави. Проблеми системного підходу в економіці. Вип. № 5 (61). С. 103–108.
 8. Данкевич А. Є., Ткачук Г. Ю. (2018). Теоретична сутність ризиків, небезпек та загроз у контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Економічна теорія. Економічний вісник університету. Вип.№ 38. С. 118–125.
 9. Бойко І. В. (2017). Дефініції «ризик», «загроза», «небезпека» як об’єкт наукових досліджень у напрямі економічної безпеки підприємства. Класичний приватний університет. Приазовський економічний вісник. Вип. 5(05). С. 94–98.
 10. Берляк Г. В. (2014). Інвестиційні ризики та невизначеність в умовах глобалізаційних змін: обліково- аналітичний підхід. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжн. зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 20 квітня 2014. С. 38–41.
 11. Лойко В. В. (2015). Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класи- фікація. Ефективна економіка. № 10. URL: www.economy.nayka.com.ua/
 12. Камінський А. Б. (2006). Моделювання фінансових ризиків: монографія. Київ: ВПЦ «Київський університет». 304 с.
 13. Отенко І. П. (2008). Механізм оцінки економічного ризику розвитку підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Дніпропетровськ: ДНУ. Вип. № 245. С. 154–158.
 14. Коваленко В. В. (2018). Ризики в системі економічної безпеки підприємства та засоби їх нейтралізації. Вчені записки Університету «КРОК». № 3 (51). С. 175–180.
 15. Міжнародний стандарт ISO31073:2022. URL : https://cutt.ly/i1ZzVbg
 16. Міжнародний стандарт ISO 31000:2018. URL : https://cutt.ly/d1Zz1z4
 17. Чотири основні види бізнес-ризиків на підприємстві. URL : https://cutt.ly/v1Zx0J5
 18. Міжнародний стандарт ISO 22316:2017. URL : https://cutt.ly/61ZvL9G