Інструментарій забезпечення господарської /підприємницької/ діяльності в умовах сучасних загроз економічній безпеці держави

V. Ortynskyi. Security tools economic /entrepreneurial/ activities in the conditions of modern threats economic security of the state. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Legal Sciences. 2024. Vol. 10, No. 1(37), pp. 1-7. https://doi.org/10.23939/law2023.37.001

1
Нaцioнaльний унiверситет «Львiвськa пoлiтехнiкa», директор Нaвчaльнo-нaукoвого iнституту прaвa, психології та інноваційної освіти

У статті взято до уваги особливості функціонування бізнесу в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Запропоновано при удосконаленні системи економічної безпеки, особливу увагу акцентувати на стратегічно важливих напрямах. 

Забезпечення сталого розвитку можливе лише на засадах кореляції стратегічних цілей підприємства тенденціям розвитку тієї чи іншої галузі.

Впровадження в практику управління підприємствами  принципів і методів антикризового управління, спрямованого на забезпечення їх стійкості і незалежності шляхом неперервного упередження чи подолання кризових явищ. Гармонізація цілей економічної безпеки суб’єктів господарювання та  цілей національної безпеки, на засадах міжнародного досвіду. Удосконалення інформаційної безпеки (забезпечення технологічної незалежності, оновлення систем обробки і зберігання даних, забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу, а також управління репутацією і брендом у кіберпросторі.  Впровадження принципів соціальної відповідальності, які б враховували не лише забезпечення економічної ефективності їх основного виду діяльності, а й враховувала такі соціальні аспекти, як збереження і розвиток кадрового потенціалу, підтримка Збройних сил України та територіальної оборони, надання фінансової та гуманітарної допомоги.

Рівень економічної безпеки підприємства досить часто неможливо забезпечити самостійно («силами бізнесу»), безпрецедентна роль у даному випадку надається державі в особі законодавчої, виконавчої та судової влади.

Запропоновано сформувати сучасну модель (парадигму) правового регулювання економічної безпеки, яка б містила конституційні гарантії економічної безпеки, закріплені в Основному Законі; законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють економічну діяльність та забезпечують виконання засад економічної безпеки, включаючи такі, як конкуренція, інвестиції, інновації, підтримка малого та середнього бізнесу.

Автономний вектор – удосконалення критеріїв оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації, центральним орган виконавчої влади – Бюро економічної безпеки України.

1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy[Economic Code of Ukraine]: vid 16.01.2003. № 436-IV. Data
onovlennia: 01.01.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (data zvernennia:
10.01.2023).
2. Pasichnyk V. M. (2011). Filosofska katehoriia bezpeky yak osnova novoi paradyhmy
derzhavnoho upravlinnia natsionalnoiu bezpekoiu [The philosophical category of security as the basis of a
new paradigm of state management of national security]. Demokratychne vriaduvannia: Elektronne naukove
fakhove vydannia Lvivskoho rehionalnoho instytutu derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii
derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. № 7. URL: http://lvivacademy. com/visnik7/index.html
(data zvernennia: 12.01.2023).
3. Shemshuchenko Yu. S. Yurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia]. URL: http://leksika.
com.ua/legal/ (data zvernennia: 11.01.2023).
4. Bondarchuk N. V., Kubrak A. A. (2017). Orhanizatsiini zasady formuvannia systemy
ekonomichnoi bezpeky na pidpryiemstvi [Organizational principles of the formation of the economic
security system at the enterprise]. Molodyi vchenyi. № 12 (52). S. 577-580.
5. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi
bezpeky Ukrainy [On the approval of Methodological recommendations for calculating the level of
economic security of Ukraine]: Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy № 1277 vid
29.10.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13/sp:wide (data zvernennia: 12.01.2023
r.).
6. Mekhanizmy ta funktsionalno-strukturni instrumenty zabezpechennia
konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky v umovakh suchasnykh zahroz ekonomichnoi bezpeky
[Mechanisms and functional-structural tools for ensuring the competitiveness of the national economy in the
conditions of modern threats to economic security] (2019): monohrafiia / za red. T.H. Vasyltsiva, R.L.
Lupaka. Lviv: Vyd-vo NNVK «ATB», 552 s. URL: https://drive.google.com/fi le/
d/1fC1pwS50W_uia1jEzZ0YnXoR26ttYD-m/view?usp=sharing (data zvernennia: 12.01.2023 r.).
7. Pravove rehuliuvannia bezpeky hospodarskoi diialnosti v Ukraini [Legal regulation of the
safety of economic activity in Ukraine] (2019) : monohrafiia / Hetmanets O. P., Prokopenko A. O., Chorna
A. M. ta in. Za zah. red. O. P. Hetmanets. Kharkiv: Konstanta, 296 s.
8. Bondarevska K. V. (2022). Normatyvno-pravove zabezpechennia sotsialnoi bezpeky v Ukraini ta
sviti [Regulatory and legal provision of social security in Ukraine and the world]. Problemy systemnoho
pidkhodu v ekonomitsi. Vypusk № 3 (89). S. 83-90. URL: http://psae-
jrnl.nau.in.ua/journal/3_89_2022_ukr/15.pdf (data zvernennia: 12.01.2023 r.).