екстракція

Фізико-математична мoдель екстрагування цільового компонента з прямолінійних капілярів

Досліджено екстрагування твердого компонента з прямолінійного капіляра. Підтверджено наявність двох зон екстрагування: конвективної та молекулярно-дифузійної. Досліджено вплив вакуумування системи на швидкість екстрагування. Показано збільшення зони конвекції під час вакуумування внаслідок виникнення бульбашок пароподібної фази. Визначено коефіцієнти масовіддачі для конвективної зони. Наведено математичну модель молекулярно-дифузійної стадії з врахуванням нелінійної зміни концентрації компонента у рідині внаслідок переміщення границі екстрагування.

Вплив умов екстракції на якісний склад рослинних олій

Досліджено вплив умов одержання ріпакової та соєвої олій методом екстракції у системі «тверде тіло – рідина» на якісний склад одержаних рослинних масел. Визначено основні хімічні константи (кислотне число, йодне число, естерне число, число омилення) та оптичні властивості (рефрактометричний показник заломлення та UV-Vis-спектри) для ріпакової та соєвої олій, одержаних екстракцією, при використанні хлористого метилену як розчинника із вихідної рослинної сировини різного ступеня подрібнення (0,2; 0,5 i 1,0 мм) та суміші подрібнених зернових фракцій.

ОДЕРЖАННЯ ІЗОВАЛЕРІАНОВОЇ КИСЛОТИ МЕТОДОМ ЕКСТРАГУВАННЯ ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

В роботі представлено математичний опис процесу одержання ізовалеріанової кислоти методом екстрагування коренів та кореневищ валер‘яни лікарської з врахуванням особливостей її хімічної будови та природи екстрагенту. Обгрунтовано   традиційний випадок перебігу екстракційного процесу, тобто пряму лінію рівноваги у випадку використання водно-спиртового розчину як екстрагенту та  нетрадиційний  випадок, при застосуванні в ролі екстрагенту води знесоленої, який зображається випуклою лінією рівноваги.

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОЄВОЇ ТА РІПАКОВОЇ ОЛІЇ МЕТОДОМ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

У статті наведено результати дослідження зміни якісного складу рослинних олій сої та ріпаку із зміною ступеня подрібнення сировини, отриманих екстракційним вилученням у стаціонарному шарі в апараті Сокслета з використанням хлористого метилену як розчинника. Проведено ряд дослідів на визначення оптичних властивостей олії методом інфрачервоної спектроскопії. Представлено інфрачервоні спектри поглинання для різних зразків олій. Результати порівняноіз попередніми рефрактометричними дослідженнями та дослідженнями за допомогою ультрафіолетової спектроскопії.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТУПЕНЯ ПОДРІБНЕННЯ ТА ПРИРОДИ ПОЛЯРНИХ РОЗЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИЛУЧЕННЯ ОЛІЇЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ЕКСТРАКЦІЙНИМ МЕТОДОМ

У статті наведено результати експериментальних досліджень процесу екстракції рослинної олії із сої та ріпаку у стаціонарному шарі в апараті Сокслета. Як екстрагенти були використані полярні розчинники: хлористий метилен та етанол. Досліджено вплив ступеня подрібнення частинок рослинної сировини на вихід екстрагованої олії. Встановлено вплив розчинників на ефективність процесу. Результати кількісного аналізу представлено у вигляді графічних залежностей з наявністю основних параметрів процесу.

PROBLEM OF DISPOSAL OF ORGANOCHLORINE WASTE OF VINYL CHLORIDE PRODUCTION

The sources of organochlorine waste formation, its toxicity, and environmental impact are analyzed, and methods of its disposal are considered. The composition of insoluble compounds in the stillage residues of the dichloroethane rectification stage before incineration is determined, and the method of their extraction is proposed.

Кінетика ультразвукової екстракції антоціану з пурпурової розелли за різного рн середовища

Експериментально доведено, що антоціан краще екстрагується за вищих температур. Встановлено, що найбільший вміст антоціану досягається за рівня рН = 2. Застосовано модель кінетики другого порядку, яка добре узгоджується з експериментальними даними.

Кислотний гідроліз та осадження етанолу для екстракції глюкоманнану з клубнів amorphophallus oncophyllus

Досліджено екстракцію глюкоманнану з муки сирих клубнів кислотним гідролізом та осадженням етанолу. Досліджено вплив концентрації кислоти, температури та часу й розроблена кінетична модель процесу та її параметри оцінені на основі експериментальних даних. Отримані нові дані щодо виходу та чистоти глюкоманнану за різних умов.

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЙНОГО РОЗДІЛЕННЯ ГЛЮТЕНУ

Процес переробки кукурудзяного зерна дозволяє отримати крохмаль, клітковину, олію та білки. Кукурудзяний глютен - це цінний продукт, що отримується в процесі переробки кукурудзи на крохмаль і патоку. Являє собою чистий білок і володіє прекрасними поживними властивостями. На противагу пшеничному глютену він не має широкого використання, переважно використовується для годівлі сільськогосподарських тварин та птиці і має низькі терміни зберігання порівняно з пшеничним.

Дослідження оптимальних параметрів сушінняподрібнених стебел топінамбура для подальшого процесу екстрагування

Представлені результати експериментальних досліджень сушіння подрібнених стебел топінамбура, які можуть бути використані в якості сировинного матеріалу для виробництва екстрактів. Для зниження енерговитрат, запропоновано спосіб фільтраційного сушіння.Проведено вивченняособливостейкінетикиішвидкостісушіння.На основі узагальненнярезультатівдосліджень, визначеніоптимальніпараметридляреалізації фільтраційногосушіннястебелтопінамбура, що дало змогу зменшитиенергозатрати на сушінняіотримативисокоякіснусировинудляекстрагуваннябіологічноактивнихсполук.