електроосадження

Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на одержання композиційних порошків мідь-ВНТ

В роботі експериментально визначено вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) різного типу на процеси сумісного електрохімічного осадження композиційного порошку мідь-вуглець (графіт, вуглецеві нанотрубки (ВНТ)). Показано, що введення ПАР CTAB зменшує розмір частинок порошку та покращує їх корозійну стійкість. Максимальний ефект одержано при введенні до електроліту ПАР катіонної дії - CTAB з одночасним обробленням ультразвуком для диспергування ВНТ.

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ПОВЕРХНЮ КРЕМНІЮ З ДИМЕТИЛФОРМАМІДНИХ РОЗЧИНІВ (NH4)[Ag(CN)2]

У статті наведено результати досліджень електрохімічного осадження наночастинок срібла (AgNPs) на поверхню кремнію у диметилформамідних розчинах 0,025М, 0,05М, 0,1М (NH4)[Ag(CN)2]. Поєднання імпульсного режиму електролізу та середовища органічного апротонного розчинника (DMF) забезпечує формування сферичних AgNPs розміром 50-150 нм з рівномірним розподілом їх по поверхні кремнію. Показано, що головними факторами впливу на морфологію та розміри наночастинок срібла є значення катодного потенціалу, концентрація іонів [Ag(CN)2]- та тривалість електролізу.

Особливості одержання електролітичного залізного порошку з відходів прокатного виробництва

Одержано електролітичний порошок заліза з регульованою формою і розміром частинок, з необхідними структурними, фізичними та функціональними властивостями. Процес електролітичного осадження дисперсного заліза проводили з використанням сталевого розчинного анода й титанового катода. Електроліт – сульфатний; форма катода – пластина; час електролізу – 1 година. Експериментальні дослідження проведені із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу. Методом оптичної мікроскопії визначені середні розміри і морфологію частинок.

Композиційні матеріали на основі PbO2, що осаджені з суспензійних електролітів: електросинтез, фізико-хімічні і електрохімічні властивості

Композиційні матеріали на основі PbO2, що мають в своєму складі TiO2 або ZrO2, були одержані з суспензійних електролітів з часточками дисперсної фази TiO2 чи ZrO2. Концентрація сторонніх оксидів в композиті залежить від складу електроліту та умов осадження. В процесі залучення часточок дисперсної фази до композиту кристали плюмбум(IV) оксиду зменшуються до субмікроних та нано- розмірів. Фізико-хімічні властивості та електрокаталітична активність композиційних матеріалів у більшості випадків обумовлюється їх хімічним складом.

Вплив йонів Bi3+ на кінетику електроосадження діоксиду свинцю з метансульфонатних електролітів

Вивчено кінетику електроосадження діокиду свинцю з метансульфонатних електролітів на Pt у присутності та без йонів бісмуту. Електроосадження перебігає за механізмом, запропонованим в літературі для діоксиду свинця. У разі введення до електроліту осадження йонів бісмуту константа швидкості гетерогенної реакції утворення діоксиду свинця знижується через адсорбцію модифікуючої домішки.