епоксидна смола

Хімічне модифікування епоксидних смол двохосновними кислотами

В роботі вивчено кінетичні закономірності хімічного модифікування епоксидних смол аліфатичними та ароматичними двохосновними кислотами. Як епоксидні смоли використовували промислові діанові смоли марки ЕД-20 та ЕД-24. В якості двохосновних карбонових кислот були використані наступні: щавлева кислота, малонова кислота, бурштинова кислота, себацинова кислота, малеїнова кислота, терефталева кислота та ізофталева кислота. Розраховані ефективні константи швидкостей реакцій та енергії активації між епоксидною смолою та різними за природою кислотами.

Структура та застосування у бітум-полімерних сумішах гідроксилвмісних похідних епоксидної смоли ед-20

Запропонована методика синтезу на основі епоксидної смоли ЕД-20 та олігоетеру Poly THF-2000 нової гідроксилпохідної смоли з кінцевими первинною гідроксильною та епоксидною групами. Структура синтезованої похідної та раніше синтезованого нами продукту на основі епоксидної смоли ЕД-20 та 1,4-бутандіолу підтверджена з використанням ІЧ і ЯМР спектроскопії. Синтезовані похідні епоксидної смоли вивчені як полімерні компоненти бітум-полімерних сумішей.

Синтез та застосування олігомеру з гідроксильними групами на основі пероксидної похідної епоксидної смоли ед-24 та олігоетеру polythf-2000

Розроблено методику одержання та синтезовано на основі пероксидної похідної епоксидної смоли ЕД-24 (ПО) та олігоетеру PolyTHF-2000 олігомер, що містить у своїй структурі пероксидну, первинну гідроксильну та вторинні гідроксильні групи. Вивчено вплив природи та кількості каталізатора, температури та тривалості реакції на швидкість протікання реакції між ПО та PolyTHF-2000. Як каталізатори реакції вивчено бензилтриетиламоній хлорид, гідроксид калію, 1,4-діазобіциклооктан та каталітичну суміш, що складалася із бензилтриетиламонійхлориду і КОН у співвідношенні 1:1 молі, відповідно.

Методи оф-верх ес-мс і уф для визначення хроматографічних піків деяких гідроксипохідних епоксидних смол

З використанням методу обернено-фазової високоефективної рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (ОФ-ВЕРХ ЕС-МС) вивчено склад продуктів, синтезованих на основі епоксидної смоли ЕД-24, що містять у своїй структурі вільні гідроксильні групи та інші, зокрема епоксидну, пероксидну, карбоксильну чи акрилатну групи..

Синтез і властивості олігомерів з кінцевими гідроксильними групами

Розглянуті методи одержання олігомерів (полімерів) з кінцевими гідроксильними групами. Особлива увага приділена синтезу гідроксилвмісних олігомерів на основі епоксидних смол , які у своїх молекулах крім вільних первинної та вторинної гідроксильних груп, містять іншу функційну групу, зокрема, епоксидну, пероксиду, карбоксильну чи акрилатну.

Карбоксильна похідна монометакрилату дигліциділового етеру діоксидифенілпропану – додаток до композиційних матеріалів

Карбоксильна похідна монометакрилату дигліциділового етеру діоксидифенілпропану (КПЕ), яка містить в своїй структурі фрагмент діанової епоксидної смоли та вільну карбоксильну й метакрилатну групи, вивчена як компонент епоси-олігоестерних та бітум-полімерних сумішей. Епокси-олігоестерні суміші вивчені з використанням діанової епоксидної смоли ЕД-20, структурування якої проводили в присутності поліетилен поліаміну. Визначені фізико-механічні властивості та хімічна стійкість до агресивних середовищ покрить на основі епоси-олігоестерних сумішей, що містять КПЕ.