естерифікація

Дослідження оксидів металу, як каталізаторів естерифікації лауринової кислоти з ізопропанолом

Синтезовано ізопропілаурат з використанням як каталізатора суміші оксидів металів. Найвищу конверсію отримано за таких умов: 393 К, молярне співвідношення ізопропанол:лауринова кислота 10:1, склад каталізатора 33 % CuO, 33 % Ag2O і 33 % Al2O3, співвідношення каталізатор/лауринова кислота становить 8 мас %, час реакції 2 год. Показано, що оксиди каталізатора після естерифікації не перетворюються в інші речовини.

Оксалати металів як каталізатори процесу естерифікації

 The features of acetic acid esterification with С4–С5–alcohols in presence of metal oxalates and other organic and inorganic salts as a catalyst have been studied. It has been found that the presence of conjugated double bonds in oxalic acid reduces the electron density on the cation of catalyst, but due to insolubility of oxalic acid salts in the reaction medium effective influence of anion almost disappears.  Досліджені закономірності естерифікації оцтової кислоти спиртами С4–С5 у присутності оксалатів металів та багатьох інших мінеральних і органічних солей.

Вплив природи каталізатора на реакцію естерифікації 3-метилкротонової кислоти

The influence of the сatalyst type on the process of esterification of 3-methyl-crotonic acid is investigated. The reaction rates and the influence of the nature and structure of a catalyst on k-value of the esterification reaction are determined. Досліджено вплив виду каталізатора на естерифікацію 3-метилкротонової кислоти, визначено константи швидкості та встановлено вплив природи та будови каталізатора на константу рівноваги у реакції естерифікації. 

Одержання бутиладипінату у присутності активованих алюмосилікатів

The features of adipic acid esterification with 1-butanol in the presence of aluminosilicates activated with sulfuric acid as a catalyst have been studied. The optimal process conditions have been determined. The influence of a heterogeneous catalyst nature on the esterification proceeding has been defined. Досліджено закономірності естерифікації адипінової кислоти 1-бутанолом у при- сутності активованих сульфатною кислотою алюмосилікатів як каталізаторів. Визначено оптимальні умови процесу. Встановлено вплив природи гетерогенного каталізатора на перебіг естерифікації.