Оксалати металів як каталізатори процесу естерифікації

Authors: 

Дзіняк М.Б., Мельник С.Р., Дзіняк Б.О., Семенів Т.І.

Національний університет “Львівська політехніка”, *кафедра загальної хімії, кафедра технології органічних продуктів 

 The features of acetic acid esterification with С4–С5–alcohols in presence of metal oxalates and other organic and inorganic salts as a catalyst have been studied. It has been found that the presence of conjugated double bonds in oxalic acid reduces the electron density on the cation of catalyst, but due to insolubility of oxalic acid salts in the reaction medium effective influence of anion almost disappears.  Досліджені закономірності естерифікації оцтової кислоти спиртами С4–С5 у присутності оксалатів металів та багатьох інших мінеральних і органічних солей. Встановлено, що за рахунок спряжених подвійних зв’язків у щавелевій кислоті активність оксалатів є вищою від активності солей інших дикарбонових кислот, але внаслідок нерозчинності солей щавелевої кислоти у реакційному середовищі ефективність впливу аніона фактично нівелюється. 

1. Дзіняк М.Б., Мельник С.Р., Шараєв К.О. Естерифікація оцтової кислоти н-аміловим спиртом у присутності солей металів // “Східно-Європейський журнал передових технологій”. – 2012. – №2/6 (56). – С. 37–39. 2. Пат. 049556 WO, МПК7 C07 C303/32, C07 C67/03, C07 C67/08, C07 C309/01. Process for the production of metal salts of trifluoromethane sulphonic acid and their use as esterification catalysts / Finmans P., Hoell D., Vossler H.-J., Rozek M., Green M. (США); заявник і патентовласник SASOL Germany GMBH – №PCT/EP2004/013107; заявл. 18.11.04; опубл. 02.06.05.  3. Дзіняк М.Б., Мельник С.Р., Старчевський В.Л. Одержання бутил- і амілацетатів у присутності солей перфтор(4-метил-3,6-діоксаоктан)сульфонатної кислоти // Вісник Нац. ун-ту "Львівська по- літехніка" “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2011–  №700 – С. 173–175. 4. Otera J. Esterification. – Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2003. – 303 c. 5. Бончев П.Р. Комплексообразование и каталитическая активность: Активирование гомогенно-каталитических реакций в растворах. – М.: Мир. – 1975. – 272 с. 6. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Химия, 1971. – 456 с. 7. Крешков А.П. Основы аналитической химии: учеб. для студ. хим.-техн. спец. вузов. – М.: Химия, 1971. – Т. 1. – 475 с.