expertise

Theoretical basis of complete judicial examination

The article deals with complex judicial examinations, as a method of establishing
evidence. The concept and content of complex forensic examinations which are used in legal
proceedings are found out. The analysis of separate normative acts, which will establish the
legal basis of the organization for conducting complex expert studies, is carried out. The main
forms of complex examination in criminal proceedings are considered

Features of forensic medical examination of material evidence of biological origin

The article defines the concept and content of forensic examination of material evidence. The
basic objects of forensic medical examination of material evidence are determined. The main tasks of
forensic examination of material evidence are outlined. The peculiarities of identification of a person on
biological research are given

Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання

У роботі викладено наявну технологію проведення експертизи якості матеріалів для дистанційного електронного навчання. Наведені правила та механізми, що дають змогу скоротити витрати часу під час проведення експертиз. 

Особливості висновків, які виносяться експертами

Поняття “експертиза” сприймається як визначення відповідності якісних і кількісних характеристик об’єкта встановленим нормам, бажаному рівню. Об’єкт, що піддається експертизі, перевіряють на відповідність його встановленим чи бажаним параметрам. Отже, експертиза – це передусім перевірка, дослідження й вирішення за участю досвідчених людей питання, що вимагає спеціальних знань. У сучасних умовах необхідність проведення експертизи постає у різних напрямах і ланках людської діяльності. Ці фактори зумовлюють різноманітність експертиз, що здійснюються у будьякій галузі суспільної діяльності.

Subjects of examination of applications for indastrial property

The term “expert” is perceived as determine whether the qualitative and quantitative characteristics of the object set standards desired level. The object undergoing examination, checking for compliance with its established or preferences. Thus, the examination – a first test, research and solving involving experienced people issues that require special znan.U current conditions there is need for expertise in different areas and levels of human activity. These factors lead to a variety of examinations carried out in any area of social activity.

Значення моделей компетенцій у системі управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки

Проаналізовано моделі компетенцій та визначено їхнє значення в системі управління освітнім проектом підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ), яка враховує потреби ринку в них і вимоги зацікавлених організацій до таких співробітників. Визначено, що профіль компетенцій не статичний – він має властивість змінюватись залежно від ринку працівників, розвитку інформаційних технологій, зі зміною навчальних матеріалів тощо, тому система управління підготовкою фахівців з ІБ є динамічною і потребує постійного оновлення.