Features of forensic medical examination of material evidence of biological origin

The article defines the concept and content of forensic examination of material evidence. The
basic objects of forensic medical examination of material evidence are determined. The main tasks of
forensic examination of material evidence are outlined. The peculiarities of identification of a person on
biological research are given

1. Tertyshnyk V. M. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu
Ukrainy. [Scientific and Practical Commentary of the Criminal Procedural Code of Ukraine.] Vyd. 13-te,
dopovn. I pererob. K.: Pravova Yednist, 2017. 824 s. 2. Sudovo-medychna tsytolohiia: Navchalnometodychnyi
posibnyk[Scientific and medical cytology: Educational and methodical manual] / R. O. Starovoitova,
V. D. Mishalov, H. F. Kryvda. K., 2007. 208 s. 3. Herasymenko O. I., Antonov A. H., Herasymenko K.
O., Komissarova N. O., KomissarovM. L. Sudova medytsyna: pidruchnyk dlia VNZ [Trial medicine: textbook
for universities] / Za zah. red. Herasymenka O. I.: 3-e vyd., pererobl. dopovn. K.: KNT, 2016. 630 s. 4. Ekspertyzy
u sudochynstvi Ukrainy: nauk.-prakt. posib. [Expertise in Ukraine’s Proceedings: Practical Sciences.
Manual] / za zah. red. V. H. Honcharenka, I. V. Hory. K. : Yurinkom Inter, 2015.504 s. 5. Sudovo-medychne
doslidzhennia volossia, kistok, miakykh tkaniv ta orhani:metod. Rekomendatsii [Forensic examination of hair,
bones, soft tissues and organs. Guidelines] / uklad. V. S. Burchynskyi, A. P. Demianchuk, T. V. Khokholeva, V.
T. Bachynskyi. K.: MOZ, 2011. 20 s. 6. Dunaiev O. V. Aktualni pytannia sudovo-medychnoi henetyky v
Ukraini. Ukrainskyi medychnyi almanakh [Topical issues of forensic genetics in Ukraine. Ukrainian medical
almanac], 2013, T. 16. No. 1. S. 179–181. 7. Vykorypstannia DLNK-Analizu u sudovo-medychnykh
ekspertyzakh rechovykh dokazakh ta ekspertnoho batkivstva (materynstva) pidminy ditei): metod.
Rekomendatsii [Use of DLNK-analysis in forensic medical examination of evidence and expert parenting
(motherhood) substitution of children). Guidelines] / V. H. Burchynskyi, T. V. Khokholieva, A. P. Demianchuk,
H. F. Kryvda. K. MOZ, 2012. 20 s. 8. Alhorytm sudovo-medychnoho doslidzhennia mikroslidiv biolohichnoho
pokhodzhennia, vyiavlenykh na rechovykh dokazakh, iz zastosuvanniam molekuriarno-henetychnykh
metodiv. Metodychni rekomendatsii. [Algorithm for forensic medical examination of microbiological
traces, found on real evidence, using molecular-genetic methods. Guidelines] / Ukld. H. F. Kryvda ta
in. K.: MOZ, 2011. 28 s. 9. Kryvda H. F., Demianchuk A. P., Kotelnykova V. O., Starovoitova R. O., Kryvda
R. H. Sudovo-medychne doslidzhennia rechovykh dokaziv: navch.-metod. posib. [Forensic examination of
material evidence: teaching method. Manual] Kherson: Naddniprianochka, 2014. 460 s. 10. Matyshev A. A.
Osmotr mesta proyshesyvyia vыiavlennoho trupa. [Inspection of the scene of the detected corpse].
Izhevsk, Hippokrat, 1993. 134 s.