гідроксіапатит

Виділення антибактеріального нано-гідроксиапатитного біоматеріалу з кісток буйволів та його характеристика

Методом термічного розкладу з біовідходів (кісток буйвола) виділені наночастинкигідроксиапатиту (HAp). Отриманий білий порошкоподібний матеріал охарактеризований за допомогою інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є (FTIR), дифракції рентгенівських променів (XRD), скануючої електронної мікроскопії (SEM) та енергодисперсійного рентгенівського аналізу (EDX). За допомогою FTIR підтверджено, що термічне оброблення кісткового порошку при температурі 1223 К або вище видаляє органічні частини, що призводить до утворення чистого неорганічного біомінералу.

ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ У РЕАКЦІЯХ ОДЕРЖАННЯ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ТА (НАНО)КОМПОЗИТІВ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ

Часто в хімічній промисловості для інтенсифікації технологічних процесів використовують енергію ультразвуку. Однак складність механізму дії ультразвуку робить проблемним створення єдиної загальноприйнятої теорії, яка б могла пояснити його вплив на перебіг хімічних реакцій. Тому у кожному конкретному випадку потрібні широкопланові дослідження впливу ультразвуку як на перебіг хімічної реакції, так і на структуру і властивості синтезованих речовин та матеріалів.

Срібловмісні композити полівінілпіролідону з антибактеріальними властивостями

The polymerization of hydroxylapatite compositions of 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpyrrolidone in the presence of silver salts was researched, and it was found that silver salts retard the polymerization velocity. The composites as porous blocks, that containing in their structure silver nanoparticles, were synthesized and their antibacterial and antifunginal properties were confirmed.

Вплив мінеральних наповнювачів на адгезійні властивості гідроксиетилметакрилатних композицій з полівінілпіролідоном

Досліджено адгезійні властивості композицій 2-гідроксиетилметакрилату та
полівінідпіролідоном за різних ініціювальних систем. Проаналізовано вплив різної
природи ініціатора полімеризації на адгезійну міцність клейового шару, утвореного з
композицій з мінеральних наповнювачів. Використано наповнювачі з різними фізико-
хімічними, структурними та іншими властивостями, а саме: гідроксиапатит, монтмо-
рилоніт та комплекс монтморилоніт – полівінілпіролідон (1:5). Встановлено вплив

Effect of Hydroxyapatite on the Glue Line Strength of the Compositions Containing Polyvinylpirrolidone

The influence of nature and mineral filler amount on adhesive ability of composite materials based on 2-hydroxyethylmethacrylate and polyvinylpyrrolidone modified by the low-molecular additives has been determined. The hydroxyapatite effect on the value of adhesive strength of the glued seam composites has been researched.

Пористі композити на основі мінерально наповнених кополімерів полівінілпіролідону з бактерицидними властивостями

Досліджено полімеризацію композицій 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності мінеральних наповнювачів (гідроксіапатиту, монтморилоніту і воластоніту). Встановлено вплив природи та кількості мінерального наповнювача на кінетику полімеризації і склад кополімерів. Підтверджено можливість одержання в структурі композиту частинок срібла реакцією відновлення нітратів срібла третинним атомом нітрогену полівінілпіролідону. Синтезовані срібловмісні композити проявляють фунгібактерицидні властивості, зокрема, проти Escherichia coli, Staphylococcus aureus і Aspergillus niger.