Вплив мінеральних наповнювачів на адгезійні властивості гідроксиетилметакрилатних композицій з полівінілпіролідоном

Автори: 
В. М. Земке , Н. В. Чопик , Ю. В. Клим

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

Досліджено адгезійні властивості композицій 2-гідроксиетилметакрилату та
полівінідпіролідоном за різних ініціювальних систем. Проаналізовано вплив різної
природи ініціатора полімеризації на адгезійну міцність клейового шару, утвореного з
композицій з мінеральних наповнювачів. Використано наповнювачі з різними фізико-
хімічними, структурними та іншими властивостями, а саме: гідроксиапатит, монтмо-
рилоніт та комплекс монтморилоніт – полівінілпіролідон (1:5). Встановлено вплив
кількості та природи наповнювачів на адгезійні властивості композицій 2-гідрокси-
етилметакрилату з полівінідпіролідоном. Properties of adhesive compositions of hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpyrrolidone
under different initiating systems were researched. Influence of polymerization
initiator of the different nature on adhesive strength of the glue layer which is formed on
compositions, filled with mineral fillers was analized. The fillers of different physical –
chemical, structural and other properties, namely hydroxyapatite, montmorillonite and
montmorillonite – polyvinyl (1:5) complex were applied. Influence of the quantity and nature
of the fillers on the adhesive properties of 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpyrrolidone
was determined.

1. Sinha R.S., Masami O. Polymer/layered silicate nanocomposites: a review from preparation to
processing // Prog. Polym. Sci. – 2003. – Vol. 28. – P. 1539–1641. 2. Xiong J., Zheng Z., Jiang H. et al.
Reinforcement of polyurethane composites with an organically modified montmorillonite // Composites:
Part A – 2007. – Vol. 38, N 1. – Р. 132–137. 3. D. M. Delozier, R. A. Orwoll, J. F. Cahoon, J.S. Ladislaw,
J. G. Smith, J. W. Connell. Polymer. – 2003. – 44: 2231–2241. 4. Романовський Б. В., Макшіна Є. В.
Нанокомпозити як функціональні матеріали / Соросівський освітній журнал. – 2004. – Т. 8,
№ 2. – С. 50–55. 5. Chang JH, Park DK, Ihn KJ. J Appl Polym Sci 2002; 84: 2294. 6. Gilman JW. Appl
Clay Sci 1999,15: 21. 7. Chang JH, Seo BS, Hwang DH. Polymer. – 2002. – 43: 2969. 8. Vaia RA, Jandt
KD, Kramer EJ: Giannelis EP. Macromolecules 48. 1995; 28: 8080. 9. Volodymyr Krasinskyi, Oleh
Suberlyak, Yurii Klym, Ivan Gajdos. Innovative production of nanocomposites on the basis of
thermoplastics and montmorillonite modified by polyvinylpirrolidone // XVII International Scientific
Conference “Trends and Innovative Approaches in Business Processes” (19 December 2014). –
SjF TU Košice, Slovak Republic. – 2014. – P. 1–6. 10. Krasinskyi V., Suberlyak O., Klym Y., Gajdos I.,
Jachowicz T. Nanocomposites on the basis of termoplastics and montmorillonite modified by
polyvinylpyrrolidone / Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of
thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Volume III: Lublin, 2015. – P. 103–112.
11. І В. Солоха, О. М. Сірий, М. Г. Пона, А. І. Чверенчук, З. . Боровець. Технологічні аспекти
отримання керамічних імплантатів на основі кальцій-фосфатних матеріалів // Вісник
Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх
застосування”. – Львів, 2011. – № 700. – С. 338–342. 12. ГОСТ 14759–69 Клеи. Метод определения
прочности при сдвиге. – М., 1969. – С.14. 13. ГОСТ 14760 Клеи. Метод определения прочности на
отрыв. – М., 1969. – С. 14. 14. Земке В. М., Чопик Н. В. Наповнення композицій полівінілпіролідону
гідроксиапатитом // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: Хімія, технологія речовин та їх
застосування. – 2015. – № 812. – C. 383–387. 15. Суберляк О. В., Баштанник П. І. Технологія
переробки полімерних та композиційних матеріалів : підручник. – Львів: Растр-7, 2015. – 456 с.