ідентифікація

Вимоги до маркування як один з інструментів нетарифного регулювання імпорту українських продуктів харчування в Китайській народній республіці

Проаналізовано динаміку і структуру міжнародної торгівлі українськими продуктами харчування з Китаєм. Досліджено інструменти китайської нетарифної торгівельної політики щодо імпорту продуктів харчування і їхній вплив на торгівлю з Україною. Розглянуто китайські нормативні акти і стандарти, що встановлюють вимоги до продуктів харчування. Описано процес акредитації іноземних виробників у Китаї. Розглянуто сутність і функції маркування, дано його класифікацію за певними ознаками. Досліджено вимоги Китаю щодо маркування продуктів харчування.

РОЗРОБЛЕННЯ БІОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ФІЛЬТРАЦІЇ ATEB-ГАБОРОМ

Розроблено біометричні методів ідентифікації на підставі нових методів фільтрації. Встановлено, що системи біометричної ідентифікації потребують постійного вдосконалення, позаяк дуже часто працюють повільно і видають неточний результат. Для підвищення надійності розпізнавання біометричних зображень досліджено метод, який містить такі етапи: сегментацію, нормалізацію, оцінювання локальної орієнтації, локальне оцінювання, оцінювання частоти хребтів, реалізація фільтра Габора, бінаризація, потоншення.

АРХІТЕКТУРА ДЕРЕВ'ЯНИХ ХРАМОВИХ БУДІВЕЛЬ- СУЧАСНІСТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОБРАЗУ

В розумінні традиції, новаторства та національної ідентичності взірців дерев'яних храмових будівель, зокрема, українських дерев'яних церков виявляються пені тенденції, які за своєю сутністю стають головними, щодо тяглості (тривалості) розвитку в храмобудуванні. Виявляються чинники традиції і новаторства, як важливі середники утвердження національної ідентичності образу дерев'яних храмових будівель, і їх вираження в сучасному храмобудівному процесі творення християнської святині.

ПЕРЕВАЖАЮЧА МІКРОФЛОРА ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД ЛЬВІВЩИНИ

Мікробіологічними методами аналізу природних та виробничих стічних вод визначено кількісний та якісний склад мікроорганізмів в них. Показано, що домінуючою мікрофлорою досліджуваних  вод  є  бактерії  роду Diplococcus, Sarcina, Bacillus, Pseudomonas,  синьо-зелені водорості  роду Oscillatoria,  а  також  дріжджі  роду Saccharomyces.  Для  ідентифікації мікроорганізмів  вивчались  морфологічні,  фізіологічні  та  культуральні  ознаки  колоній, що виросли  на  поживних  середовищах.

Дослідження методу гістограм направлених градієнтів для ідентифікації транспортних засобів

Теоретичні основи, методи та алгоритми розпізнавання візуальних об'єктів починають розробляти з часів появи перших електронних обчислювальних машин. Практичне використання різних завдань розпізнавання образів у сучасних технічних системах зумовлено стрімким розвитком потужних, малогабаритних та порівняно дешевих засобів оброблення цифрових даних і стає все поширенішим у різноманітних галузях. У роботі виконано дослідження ефективності алгоритму гістограм напрямлених градієнтів (HOG) у разі ідентифікації у відеопотоці транспортних засобів різних типів: автомобілів, літаків, кораблів.

Національна ідентичність архітектури українських церков у традиції та новаторстві їх вираження

У дослідженні розглянуто чинники традиції та новаторства в архітектурі української церкви. Вони слугують підґрунтям для виявлення, усвідомлення та ідентифікації феномену національної ідентичності у формотворенні образу українського храму-церкви як взірця творчої думки і спадщини українців.

Мультипроцесорна система для виконання задач технічного зору

Запропоновано варіант системи технічного зору на основі багатопроцесорної архітектури з використанням багатопортової пам’яті з рівним доступом усіх спецпроцесорів.

Синтез та ідентифікація нових карбоксилатних мономерів

Розроблена рефрактометрична експрес методика контролю процесів синтезу та очистки (полі)алкіленокси(мет)акрилових моноестерів фталевої і малеїнової кислот та підтверджено будову одержаних етилметакрилових та гексапропіленоксиакрилових моноестерів фталевої і малеїнової кислот рефрактометричним, ІЧ та ЯМР 1Н спектральними методами аналізу, що дозволяє ідентифікувати вказані карбоксилатні мономери.

Метод оцінювання множини розв’язків інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь з оптимізованою процедурою вибору «насиченого блоку»

Обґрунтовано необхідність застосування нового методу формування набору базових рівнянь у задачі локалізації розв’язків інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь ( ІСЛАР) на основі “ насиченого блоку”, який ґрунтується на розв’язуванні оптимізаційної задачі.  За критерій обрано мінімізацію максимальної похибки прогнозування інтервальними моделями, параметри яких належать області локалізації розв’язків ІСЛАР.

Машинозчитувані технології для захисту від підробки/ machine-readable technology for anti-counterfeiting

У даній статті проаналізовано етапи розвитку систем автоматичного зчитування та розпізнавання інформації записаної на об’єктах та вбудованих носіях даних. Визначено сучасний стан справ у галузі розробки нанорозмірних електронних систем. Здійснено вибір можливого напрямку розвитку технологій ідентифікації об’єктів. Визначено ключові вимоги до виконання нанорозмірних систем ідентифікації об’єктів.