Моделювання збурених коливних систем засобами Ateb-функцій

2011;
: cc. 188 - 196
Authors: 

І. Дронюк

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Здійснено моделювання періодичних процесів у коливних системах на основі Ateb- функцій без збурень. Розглянуто типи малих збурень, які діють на коливну систему. Розроблено відповідне програмне забезпечення, яке подає результати у графічному і табличному вигляді.

A simulation of periodic processes in vibration systems based on Ateb-functions without perturbation was done. The types of small perturbations that act on the vibration system are considered. Appropriate software that provides results in graphical and tabular form is developed.

  1. Боголюбов Н. Н., Митропольский Ю. А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. – М.: Наука, 1974. – 503 с.
  2. Сеник П. М. Обращение неполной Beta-функции // Укр. мат. журн. 1969. – Т. 21, № 3. – С. 325–333.
  3. Сокол Б.И. Асимптотическиеприближениярешения для одного нелинейного неавтономного уравнения // Укр. мат. журнал. — 1997. — 49, № 11. — С. 1580–1583.
  4. Сокіл Б.І. Ліщинська Х.І.Застосування асимптотичного методу та Ateb-функцій для побудови розв’язків неоднорідних крайових задач, які описують нелінійні коливання системи, що характеризуються поздовжнім рухом // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — 2008. — № 614. – С.120–124.
  5. Иванова Т. Допечатная підготовка: Учеб. курс / Т. Иванова. – СПб.: Питер, 2004. — 304 с.
  6. Дронюк І. Створення графічної бази даних елементарних періодичних Ateb-функцій / І. Дронюк, М. Мавко, М. Назаркевич // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — 2008. — № 616. — С.98 – 105.