інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційна система підтримки процесів прийняття рішень при формуванні портфеля цінних паперів

У зв’язку із широкомасштабними змінами економіки у світі й, зокрема, в Україні останнім часом спостерігається значне підвищення інтересу до завдань теорії інвестицій. Прикладом може слугувати активізація останніми роками купівлі акцій великих міжнародних компаній та криптовалют і відповідно стрімке зростання їх вартостей. Відомо, що як особливий випадок у теорії інвестицій розглядають завдання оптимізації інвестиційних портфелів.

Інформаційна система обліку методичної роботи кафедри

Розроблено інформаційну систему аналізу методичної роботи кафедри закладу вищої освіти. Встановлено, що велике значення у забезпеченні якості освітньої діяльності закладів вищої освіти має методична робота кафедри, яка передбачає зокрема наявність навчально- методичного забезпечення навчального процесу та інформаційних систем для ефективного керування ним. Враховуючи важливу роль, що відводиться формуванню і розвитку системи методичної роботи у навчальному закладі, проаналізовано сучасні вимоги та умови реформу- вання і диверсифікації системи вищої професійної освіти.

Formation of Ic-competence of the Future Master of Public Administration

The article is substantiated the practical aspects of the formation of IC-competence of the future master of public administration (for students of the second (master’s) level of higher education of the educational- professional program 281 Public administration and administration.

Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір

У статті ми з’ясували, що оперативне застосування технологій дистанційного
навчання гарантує закладам вищої освіти: значне збільшення суб’єктів навчального
процесу (організація навчання для широкої аудиторії – одночасне залучення великої
кількості слухачів);суттєве зниження витрат на організацію навчального процесу
(відсутність розходів на оренду приміщень, економія комунальних платежів і т. д.);
істотне підняття якості навчання внаслідок засобів електронних бібліотек,
використання новочасних ІКТ, зростання масштабу самостійної роботи спудеїв,

Ключові компоненти інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ

Розглянуто значення та вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток та вдосконалення інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ. Окреслено тенденції подальшого розвитку та вдосконалення процесів інформатизації ВНЗ.

Цифрові докази, утворені із застосуванням інформаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення

Розглянуто теоретичні аспекти дослідження цифрових доказів, утворених із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення з позиції динамічних інформаційних систем із застосуванням синергетичного підходу і інформаційної генотипології інформаційних систем з погляду на аналогічні дослідження в Європейському Союзі.

Actual data as part evidence formed through information and communication technologies in the proceedings of an administrative offense

In the article the theoretical aspects of administrative jurisdiction in the process of evidence as part of the evidence generated using information and communication technologies in the proceedings on administrative offenses. Analyzes the legal nature of the evidence in the case of an administrative offense.

Impact of information law reform process in public relations in Ukraine

The article examines the impact of information law in the process of reform of social relations in Ukraine in connection with the association Ukraine and the European Union. We analyze the legal framework regulating the right of information and communication technologies in the context of adaptation of national legislation with EU requirements. The comparative analysis of the impact of the legal basis of information law in the process of reforming society.