Феномен інформаційної агресії в умовах повномасштабної війни росії проти України

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...
Khrystyna Maksym. The phenomenon of information aggression in the conditions of Russia`s full-scale war against Ukraine.

1
Іnstitute law, psychology and innovative education Lviv Polytechnic National University Department of Civil Law and Procedure

У статті проаналізовано сутнісні ознаки інформаційної військової агресії, що від- різняють її від війни у традиційному розумінні. Виокремлено означальні риси інформа- ційної агресії, яка є релевантною теперішній українській ситуації, а саме: несиловий ха- рактер, відсутність підпорядкування фізичним закономірностям (немає маси, ваги, роз- міру, температури тощо); нелінійність, тобто непропорційна залежність причини й наслідку, порушення закону збереження матерії та енергії, кумулятивний характер, мо- жливість лавиноподібного зростання інформації; можливість максимальної дальності й швидкості розповсюдження, що зростає з розвитком інформаційних технологій; можли- вість ідеального клонування; нелокалізованість у часі – наслідки інформаційної агресії і насилля можуть бути розмитими у часі й просторі; пандемічність, опосередкований ха- рактер і потаємність впливу (інформаційна дія має глобальний характер й на відміну від фізичного впливу, може бути абсолютно непомітною); віртуальний характер дії, мо- жливість фокусування, селективність, уразливість (крихкість інформаційного світу, ле- гкість доступу, можливість зламу інформаційних систем).
Доведено, що сучасні військові конфлікти, задля забезпечення власної легітимнос- ті та з метою здійснення маніпулятивних впливів, якісно використовують комунікатив- ні можливості сучасного постіндустріального (інформаційного тощо) суспільства. Інфо- рмаційна зброя є надзвичайно руйнівною і впливає на найважливіше – духовну сферу суспільства, і може бути віднесена до зброї масового ураження. Окрім того, універсаль- ність та ефективність інформаційної зброї зводить її в ранг абсолютної зброї, доступної для всіх організованих структур у мирний і, особливо, у воєнний час.

1. Myronenko V. Informatsiina ahresiia y informatsiine protystoiannia. [Information aggression and information confrontation]. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=319 (Accessed: 13.05.2023). [in Ukrainian].

2. Kachmar O. V. (2016) Informatsiina ahresiia yak komponent informatsiino-psykholohichnoi viiny [Informational aggression as a component of informational and psychological warfare]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Filosofiia. No 2. P. 46–54. [in Ukrainian].

3. Pylypchuk V. Problema ahresii i nasylstva : svitohliadno-informatsiinyi vymir [The problem of aggression and violence: worldview and information dimension]. URL: http://social-science.com.ua/article/806 (Accessed: 13.05.2023). [in Ukrainian].

4. Senchenko M. Informatsiina ahresiia ta yii vplyv na kulturu (chastyna 1). [Informational aggression and its impact on culture]. URL: http://ar25.org/article/informaciyna-agresiya-ta-yiyi-vplyv-nakulturu-ch... (Accessed: 13.05.2023). [in Ukrainian].

5. Pocheptsov H. H. (2013)  Smyslovi ta informatsiini viiny.[Semantic and information wars]. Informatsiine suspilstvo. Vol. 18. P. 21–27. [in Ukrainian].

6. Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front: [Global hybrid war: the Ukrainian front] monohrafiia. (2017). Za zah. red. V. P. Horbulina. Kyiv: NISD Publ. 496 p. [in Ukrainian].

7. Shpylyk S. (2014) Informatsiina viina, propahanda ta PR: taki skhozhi y taki rizni [Information warfare, propaganda and PR: so similar and so different]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk.Vol. 47. No 4. P. 178–188. [in Ukrainian].