Ключові компоненти інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ

Автори:
1
Харківська державна академія культури

Розглянуто значення та вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток та вдосконалення інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ. Окреслено тенденції подальшого розвитку та вдосконалення процесів інформатизації ВНЗ.

1. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 6-ї науково-практичної конференції, (Львів, 18-20 листоп. 2014 р.). – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 196 c.

2. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища: монографія / [Копняк Н., Корицька Г., Литвинова С., Носенко Ю., Пойда С., Сєдой В., Сіпачова О., Сокол І., Спірін О., Стромило І., Шишкіна М.] / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 163 c.

3. Шелестова А. М. Інформаційно-навчальне середовище ВНЗ: основні характеристики // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, (Харків, 24–25 квітня 2014 р.). – Х. : ХДАК, 2014. – С. 225.

4. Інформаційне освітнє середовище навчального закладу. Створення електронного навчально-методичного комплексу дисципліни (ЕНМК) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/ kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/2011-2012/kompleks_new_magistru/lections/lection_5.htm#10. – Назва з екрана.

5. Шелестова А. М. Веб-сайт ВНЗ як комунікаційне середовище функціонування електронної навчальної документації / А. М. Шелестова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – № 4. – 2011. – С. 47–53.

6. Проект наказу про затвердження ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1400055253/. – Назва з екрана.

7. Мегаплан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.megaplan.ua/ solutions/business/?country=UA. – Назва з екрана.

8. Обслуговування комп’ютерних систем і мереж [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oksim.com.ua/index.php/167-khmarni-skhovishchadanikh. – Назва з екрана.

9. Обзор 10+ облачных хранилищ данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.topobzor.com/obzor-10-oblachnyx-xranilishh-dannyx/.html. – Загл. с экрана