Інформаційна система обліку методичної роботи кафедри

2021;
: cc. 1 - 12
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено інформаційну систему аналізу методичної роботи кафедри закладу вищої освіти. Встановлено, що велике значення у забезпеченні якості освітньої діяльності закладів вищої освіти має методична робота кафедри, яка передбачає зокрема наявність навчально- методичного забезпечення навчального процесу та інформаційних систем для ефективного керування ним. Враховуючи важливу роль, що відводиться формуванню і розвитку системи методичної роботи у навчальному закладі, проаналізовано сучасні вимоги та умови реформу- вання і диверсифікації системи вищої професійної освіти. На основі загального огляду методичної роботи кафедри закладу вищої освіти виявлено актуальність розроблення прик- ладного програмного продукту для обліку та аналізу методичної роботи як окремого викладача, так і кафедри загалом. Розроблена інформаційна система аналізу методичної роботи кафедри дає змогу виконувати аналіз методичної роботи й окремих викладачів, і усієї кафедри, оцінювати якість освітньої діяльності, ведення документації, а також передбачає діагностику i моніторинг методичної роботи кафедри за різні періоди, порівняння дiяльностi викладачів та підготовку рекомендацій на наступні періоди роботи. Запропонована інформаційна система також дає можливість ефективно керувати методичною роботою i надавати рекомендації щодо планування, реалiзацiї та контролю результативності стратегії удосконалення навчального процесу i його методичного забезпечення. Зокрема, передбачено, що програма охоплює такі види дiяльностi, як: облiк наявних у методичному кабiнетi кафедри методичних розробок з їх прив’язкою до назви дисципліни; назви та шифру спецiальностi; курсу; викладачiв-авторiв; лекторiв; навчальних груп; кiлькостi студентiв у групi та загалом на потоцi, кiлькостi примiрникiв навчально- методичної літератури; часу публiкацiї; облiк наявних методичних розробок у межах вiртуаль- ного навчального середовища з їх прив’язкою до вищенаведених параметрiв, а також часу останнього редагування, кількості зареєстрованих на навчальний комплекс лекторів та сту- дентів, активності студентів; облік наявних методичних розробок у межах розділу «Електронна бібліотека» сайту кафедри з окремим їх узгодженням із кількістю відвідувань та кількістю копіювань користувачів. Розроблену інформаційну систему апробує кафедра прикладної мате- матики Національного університету «Львівська політехніка».

 1. Янголенко, О. В., Лютенко, І. В., Яковлева, О. В. (2012). Аналіз стану інформаційних технологій в системі вищої освіти. Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”: зб. наук. пр. Темат. вип.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології, 30, С. 105–109. http://samit.khpi.edu.ua/article/view/60914/0
 2. Львов, М. С., Співаковський, О. В., Щедролосьєв, Д. Є. (2005). Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом. Вісник Харківського університету. Серія “Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління”, 1, С. 1–21.
 3. Лук’янець, В. Д., Зотова, О. М. (2014). Упровадження інформаційних систем управління персо- налом вищих навчальних закладів України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки, 6, С. 91–94. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_6_14
 4. Петрович, Й. М., Римар, Ю. М. (2012). Інформаційні системи управління навчальним процесом у ВНЗ: порівняльний аналіз. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 735, С. 167–175, http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16045
 5. Савельєва, Н. М. (2017). Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів : довідник для пед. та наук.-пед. працівників. Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 80 с.
 6. Dennis, A., Wixom, B., Tegarden, D. (2020). Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 6th Edition. New York: Wiley, 544.
 7. Lock, A. (2021). ASP.NET Core in Action, 2nd Edition. Shelter Island: Mannіng, 832.
 8. Freeman, A. (2016). Pro ASP.NET Core MVC. New York: Apress, 1018, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-0397-2
 9. Ahmad, S., Singh, A. (2021). Data Modeling With NoSQL Database. Independently Published, 88.
 10. Fiori, A. (2020). Design with MongoDB: Best Models for Applications. Independently Published, 107.
 11. Banker, K., Bakkum, P., Verch, Sh., Garrett, D., Hawkins, T. (2016). MоngоDB іn Actіоn. Shelter Island: Mannіng, 456.
 12. Edward S.G., Sabharwal N. (2015). MongoDB Best Practices. In: Practical MongoDB. Berkeley: Apress, 233–242,    https://doi.org/10.1007/978-1-4842-0647-8_12