кадмій

Суперабсорбуючий гідрогель з екстрагованою з відходів листя олійної пальми целюлозою з використанням мікрохвильового випромінювання для вилучення кадмій-йонів з водного розчину

Проведено диспергування целюлозного волокна, екстрагованого з відходів листя олійної пальми в «зеленому розчині», одержаному з сечовини та гідроксиду натрію. Для синтезу гідрогелів застосовано реакцію полімеризації з використанням мікрохвилього випромінення. Вплив додавання целюлози визначено внаслідок порівняння ступеня набухання гідрогелю з 0% і 2% целюлози. Показано, що коефіцієнт набухання збільшується за наявності целюлози. За допомогою скануючої електронної мікроскопії доведено, що гідрогель з целюлозою має нерівну поверхню в порівнянні з гідрогелями без неї.

Визначення концентрації важких елементів (Pb, Cd, Cu, Cr) у деяких водних джерелах

Визначено концентрації важких і токсичних елементів у декількох водних джерелах в провінції Діяла в Іраку, таких як річка Діяла та річка Хірісан. Відібрано зразки питної води та води у пляшках з трьох водяних свердловин та двох компаній. Визначено вміст таких елементів як свинець, кадмій, мідь та хром. Для визначення концентрацій елементів застосовано атомно-абсорбційну спектроскопію. Встановлено, що концентрація міді є в межах норми і відповідає стандартам Іраку та світової організації охорони здоров'я щодо питної води, а концентрації свинцю, хрому та кадмію перевищують вказані норми.

Адсорбція кадмію з водних розчинів на модифікованих сорбентах

Одержано нові модифіковані сорбенти на основі опок Астраханської області. Проведено порівняння сорбції кадмію на вказаних сорбентах. Вивчено ізотерми статичної сорбції речовин з водних розчинів, розраховані зміни ентальпії, ізобарно-ізотермічного потенціалу та ентропії сорбції. Розрахована кінетика сорбції йонів кадмію з водних розчинів. Показано, що результати досліджень можуть бути використані для очищення води від йонів кадмію.

Cadmium electrochemical reduction in CdCl2 solutions in dimethylsulfoxide and morphology of cathode deposit

Cadmium reduction in solutions at steady-state and pulse electrolysis has been studied. It was established that polarization results in cadmium formation at potentials 1 V larger than equilibrium one. In 0.25-1.0 molar solutions of CdCl2 concentrated depolarization leads to removement of the beginning of cadmium reduction by 0.3 V. Photographs of SEM are presented and effect of electrolysis characteristics on the morphology of cathode deposit is shown.

Синтез і кристалічна структура дихлороаквасаліциліденсемикарбазону кадмію(іі)

Синтезовано комплекс кадмію(II) з семикарбазоном саліцилового альдегіда (Н2L). За допомогою елементного аналізу та ІЧ-спектроскопії встановлено його склад – [Cd∙Н2L∙H2O∙Cl2]. Кристалічну структуру комплексу досліджено за допомогою методу РСА. Встановлено, що координаційним поліедром атома кадмію є деформований октаедр, в якому два цис-положення займають атоми оксисену молекули води і карбамідного фрагменту молекули H2L, решту положень займають атоми хлору.