каталізатор

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 9. Щебенево-мастиковий асфальтобетон із використанням гудронів, модифікованих формаліном

Робота присвячена абсолютно новому в’яжучому для асфальтбетонних сумішей, зокрема і щебенево-мастикових. У ролі в’яжучого запропоновано використовувати сировину для виробництва бітумів – гудрони, що модифіковані формілюючим агентом (каталізатор та формалін). У роботі доведена перевага використання гудрону, модифікованого формаліном, у порівняні із стандартними окисненими бітумами, на прикладі встановлених фізико-механічних властивостей бітумних в’яжучих та щебенево-мастикового асфальтобетону SMA 15.

Склад та активність купрум-паладієвого каталізатора на вуглецевому волокнистому матеріалі для очищення повітря від монооксиду карбону

Сукупність методів дослідження (рентгено¬фазовий, десорбційний, кінетичний) використовували для встановлення стану базових компонентів ${K}_{2}{Pd}{Cl}_{4}$ і $Cu(NO_3)_2$ в каталізаторі окиснення монооксиду карбону киснем. Встановлено, що вихідні сполуки паладію(ІІ) і купруму(ІІ) під дією вуглецевого волокнистого носія змінюють свій стан. Паладій відновлюється до рентгеноаморфного $Pd^0$, а купрум(ІІ) перебуває у формі кристалічної фази ${Cu}_2(OH)_3Cl$.

Олігомер з кінцевими ненасиченими подвійними зв’язками на основі epidian 5 та етилакрилової кислоти

З використанням епоксидної смоли Epidian 5 та етилакрилової кислоти отримано олігомер з кінцевими ненасиченими подвійними зв’язками (ненасичений олігомер, НО). Вивчено вплив природи каталізатора, температури та тривалості процесу на перебіг реакції між смолою та кис-лотою. Запропоновано методику синтезу НО. НО охарактеризовано хімічним та ІЧ-спектроскопічним методами дослідження. НО вивчено в процесах структурування з олігоестеракрилатами ГТМ-3 й МГФ-9 та ненасиченим поліестром ПЕ-246. З метою одержання структурнозабарвлених плівок додатково використані ненасичені азобарвники.

Активування каталізатора Мо2В в реакції епоксидування α-етилалілетилакрилату трет-бутилгідропероксидом

Вивчено закономірності активування каталізатора Мо2В у реакції епоксидування $\alpha$ етилалілетилакрилату трет-бутилгідропероксидом. Показано, що процес активування каталізатора описується топохімічним рівнянням Аврамі-Єрофеєва і містить дві послідовні стадії – зародкоутворення і формування нової фази, активної в реакції епоксидування. Утворення епоксиду відбувається тільки в присутності активованої форми каталізатора. Обчислено ефективні й топохімічні константи процесу.

Дослідження гетерогенно-каталітичного окиснювального дегідрування ізопропілбензолу до α-метилстиролу

Вивчено вплив складу FeBiMoO каталізаторів на їхні властивості в реакції окиснювального дегідрування ізопропілбензолу і встановлено, що оптимальним для забезпечення максимального виходу α метилстиролу є каталізатор з атомним співвідношенням активних компонентів Fe : Bi : Mo = 2 : 1 :2. На підставі вивчення фазового складу обґрунтовано припущення, що поліпшення каталітичних властивостей зумовлено утворенням потрійної сполуки складу Fe2Bi3Mo2O12, що забезпечує оптимальні кислотно-основні властивості каталітичної поверхні.

Трубка з ковару як потенційний каталізатор для перетворення дьогтю, отриманого в результаті газифікації біомаси

Попередньо окиснена трубка з ковару використана як каталізатор риформінгу для перетворення нафталену. За умов сухого риформінгу можна досягти конверсії нафталену 24,7%. За додавання до  генераторного газу водяної пари в об’ємному співвідношенні 0,06 і 0,11 досягається конверсія нафталену 36,6 і 42,3%, відповідно. Підвищення температури риформінгу до 1173 К збільшує каталітичне видалення нафталену до 91,5%.

Розвиток експорту наукомістких послуг як каталізатор інноваційної діяльності

Обґрунтовано актуальність розвитку експорту наукомістких послуг як каталіза- тора інноваційної діяльності. Розглянуто та проаналізовано сутність і структуру науко- містких послуг та наукомістких бізнес-послуг. Уточнено сутність поняття «наукомісткі послуги». На підставі отриманих результатів дослідження побудовано порівневу модель розвитку експорту наукомістких послуг як каталізатора інноваційної діяльності.

Нанотехнології приготування та використання металічного нікелю

Наноструктурований нікель має значну площу поверхні на одиницю об’єму та керовані оптичні, електронні, магнітні та біологічні властивості, що робить наноприготування нікелю надзвичайно привабливим з точки зору його практичного застосування у різних галузях хімії. В роботі узагальнено технології по наноматеріалах нікелю, включаючи їх просте приготування та сучасне застосування.

Вплив амінокислот і спиртів на каталітичне окиснення циклогексану

Показано, що використання каталітичних систем, що містять окремі амінокислоти та промисловий каталізатор – розчин нафтената кобальту в циклогексаноні – мають певний вплив на процес рідиннофазного окиснення циклогексану. В результаті проведення спектральних досліджень бінарних каталітичних систем на основі нафтената кобальту з використанням додатків різної природи (спиртів та азотовмісних модифікаторів) запропоновано структурні форми каталітичних комплексів.

Модифікація каталітичної системи промислового процесу прямого хлорування етилену в 1,2-дихлоретан

Запропоновано новий механізм реакції прямого (адитивного) хлорування етилену з утворенням 1,2-дихлоретану в присутності каталізатора FeCl3, промотованого NaCl. Встановлено, що швидкість залежить від концентрації активної фази каталізатора і промотора, а також утворення комплексу Na[Fe(C2H4Cl)4], який є поверхневим інтермедіантом реакції. Обгрунтовано гетерогенно-гомогенний механізм процесу, згідно якого реакція починається на поверхні каталітичного комплексу і триває в розчині дихлоретану.