кераміка

Нові тверді розчини заміщення стронцію (Sr) плюмбумом (Pb) у структурі апатитів

Заміщення стронцію на плюмбум у $\mathrm{Pb}_{(8-x)} \mathrm{Sr}_x \mathrm{Na}_2\left(\mathrm{PO}_4\right)_6$ проаналізовано з використанням XRD, SEM та методу Рітвельда. Усі зразки були синтезовані з використанням керамічних і напівкерамічних технологій. Чистий апатит утворювався в складі від $x=0.00$ до $x=0.00$. Результати свідчать про те, що зібрані склади зразків узгоджуються з розрахованими величинами.

РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДІВ МАЙОЛІКОВИХ МАС ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЇХ ВИРОБНИЦТВА ЗА ЕНЕРГООЩАДНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Досліджено закономірності спікання розроблених складів майолікових мас на основі типової маси МКЛ-1 та МК-4К з додаванням зламків скла та бою керамічної цегли. Встановлено вплив цих добавок на процеси спікання досліджуваних складів мас  в залежності від їх вмісту та температури випалу. Розроблено новий спосіб декорування кераміки на стадії їх пластичного стану. Отримані результати використовуватимуться для вдосконалення технологічних процесів одержання декоративно-ужиткової кераміки.

Модифікація карбоновими нанододатками кераміки і керамічної глазурі та властивості модифікованих матеріалів

Розглянуто спосіб модифікації керамічних матеріалів внаслідок введення карбонових нанододатків у вигляді водної суспензії до складу шлікера і керамічної глазурі для виготовлення санітарно-технічної кераміки. Досліджено фізико-механічні властивості зразків. Отримано результати експериментальних досліджень властивостей композиційних матеріалів, наномодифікованих карбоновими наноструктурами.

Вплив електролітів на реологічні властивості шлікерів із глин різного мінералогічного складу

The experimental researches of regulation of rheology properties of clay mixture by using to clays the additives of mineral and organiccontained electrolytes in ceramics technology are given.  Подано експериментальні дослідження регулювання реологічних властивостей шлікерів за допомогою використання до глин добавок мінеральних і органовмісних електролітів у технології кераміки.