кінетика

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТА МЕТОДУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ЦУКАТІВ З ГРУШ

Досліджено кінетику сушіння гарячих (80°С) та холодних (20°С) цукатів з груш. В результаті узагальнення дослідних даних знайдені коефіцієнт сушіння та виведена аналітична залежність для розрахунку часу сушіння. Отримані експериментальні дані зміни температури теплового агенту за висотою шару цукатів.

Кінетична модель розчинення цементаційної міді в розчинах сульфатної кислоти, що містять йони міді

Досліджено кінетику розчинення порошку цементаційної міді в розчинах сульфатної кислоти, що містять йони міді. Визначено, що швидкість розчинення міді підвищується зі збільшенням концентрації кислоти, температури та швидкості перемішування. Встановлено, що швидкість розчинення посилюється зі збільшенням концентрації йонів міді до 0,025 М. Температура та концентрація йонів міді мають більш значний вплив на розчинення мідного порошку. Проведено кінетичний аналіз процесу, і встановлено, що він відповідає псевдо-гомогенній моделі реакцій першого порядку.

SIMULATION OF ION EXCHANGE INTERACTION KINETICS IN THE CLINOPTYLOLITE - AMMONIUM ION SYSTEM

The kinetics of adsorption of ammonium ions under dynamic conditions has been studied. A mathematical model of the process was built. The mass transfer coefficient was calculated depending on the intensity of the change of location. It was established that ion exchange occurs in external and internal diffusion regions. The rate constants of ion exchange for the region of external and internal diffusion were calculated.

Кінетичні закономірності та математичне моделювання розчинення калій хлориду

Досліджено процес розчинення частинок калій хлориду в апараті з механічним перемішуванням дволопатевою мішалкою та визначено коефіцієнт масовіддачі. Експериментальні результати узагальнено критеріальною залежністю. Підтверджено незалежність коефіцієнта масовіддачі від діаметра твердих частинок. Розглянуто протитечійний процес розчинення калійної солі у двох апаратах з механічним перемішуванням. Розроблено математичну модель для протитечійного розчинення та визначено ефективність даного процесу.

Фазова рівновага нафтових дисперсних систем з позиції термодинаміки та кінетики

Розглянуто процес парафіноутворення, включаючи особливості будови парафінів, внаслідок фазових переходів при зниженні температури. Розроблено математичні моделі термодинамічних і кінетичних розрахунків фазової рівноваги системи «тверде тіло-рідина». Встановлено, що для зміщення рівноваги «мазут-парафін» до рідини необхідно зменшити відношення активностей твердої і рідкої фаз за допомогою введення в систему речовини з меншим параметром розчинності. Синтезовано додаток рослинного походження для підвищення стійкості і структурно-механічних характеристик мазуту.

Видалення хрому(vi) з використанням карбонового порошку з листя thuja occidentalis – ізотерми адсорбції та кінетичні дослідження

Досліджено адсорбційну здатність карбонового порошку з листя туї західної (Thuja щccidentalis) для витіснення хрому(VI) з водних розчинів. Встановлено, що кількість видаленого Cr(VI) залежить від рН, часу встановлення рівноваги, кількості адсорбенту і концентрації Cr(VI). За допомогою методів Фур‘є-спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії та енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії визначено характеристики адсорбенту до і після адсорбції Cr(VI). Одержаним ізотермам адсорбції найбільше відповідає модель Ленгмюра.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАЛІЗАЦІЇ ГРАНУЛЬОВАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ

Наведено результати експериментальних досліджень особливостей металізації гранульованого поліетилену. Досліджено вплив концентраційних чинників на процес металізації активованих цинком гранул поліетилену марки Liten PL-10. Встановлено, що зміною концентрації сульфату міді і гідроксиду натрію, а також ступенем завантаження полімерної сировини можна ефективно регулювати кількість відновленої міді на гранулах поліетилену, а значить і товщину сформованого на них шару металу.

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРИЩЕПЛЕНОЇПОЛІМЕРИЗАЦІЇ У ТОНКОМУ ШАРІ 2-ГІДРОКСІЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ З ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ

Досліджено кінетику полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у тонкому шарі. Встановлені залежності конверсії полімеризації ГЕМА з ПВП у масі та в розчиннику. Побудовані екзотерми реакції (ко)полімеризації в масі. Визначено порядок реакції за ініціатором, мономером і полімером та виведена математична залежність сумарної швидкості прищепленої кополімеризації ГЕМА до ПВП. Визначено залежність кількості ПВП, що приймає участь у реакції прищепленої полімеризації від його концентраціїв композиції, природи та концентрації ініціатора і температури процесу.

STUDY OF THE PROPERTIES OF ANP FERTILIZER ENCAPSULATED WITH THE USE OF MODIFIED WASTE OF PET

The experimental investigation of the solubility of the prolonged-action nitroamophos obtained with the use of modified polyethylene terephthalate (PET) waste is presented. The kinetic coefficients of the diffusion process of the substances inside the shell are determined. The possibility of applying a theoretical model to predict the agro-ecological properties of encapsulated ammonium nitrate phosphate is demonstrated.

 

THE IMPACT OF MICROWAVE RADIATION IN THE PROCESSES OF CARBON DIOXIDE ABSORPTION BY CHLOROPHYLL-PRODUCING MICROALGAE

The influence of microwave radiation on the rate of СО2 uptake by chlorophyll-producing microalgae of the Chlorella Vulgaris has been established. Experimental dependencies of greenhouse gases absorption by microalgae depending on the impact of microwave electromagnetic (MEM) field have been obtained. The mathematical model of the dynamics of biomass growth of Chlorella Vulgaris microalgae depending on the time of electromagnetic radiation has been constructed.